сряда, 19 август 2015 г.

Университетът по библиотекознание и информационни технологии с магистърска програма „Читалищно дело"


            В новата академична година Университетът по библиотекознание и информационни технологии провежда магистърска програма „Читалищно дело” с ръководител доц. д-р Венцислав Велев (катедра „Културно-историческо наследство“. Професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки). Срокът на обучение е 3 семестъра, а възможните форми на обучение са редовна и задочна. Магистърската програма осигурява задълбочена и специализирана подготовка на студентите, насочена към реализацията им в областта на организацията и управлението на читалищната дейност в административен и творчески порядък. 
            Насочена е към придобили бакалавърска степен на образование в профили с хуманитарен характер, с акцент към завършили бакалавърска степен по библиотечни науки, информационни науки, социални науки, управление и администрация. Предвижда се съчетаване на теорията и практиката, обучение в административни и мениджърски модели, в областта на PR, рекламата и маркетинга, работа с медиите, информационно-комуникационните технологии, културния мениджмънт, застъпничеството и доброволчеството, лидерството. 
                    Усвоените от магистрите професионални знания и умения ще им дадат възможност: да се справят със спецификата на работа в читалищата, както и сродни културни институти и организации, фестивали, иновативни културни събития и др.; да получат възможност да осъществяват управленска дейност в сферата на читалищната дейност; да изпълнява задачи за ефективно управление на читалищната институция и други, общински и частни културни институции в съответствие със съвременните тенденции в развитието на теорията и практиката по управление на културата и изкуствата и променяща се социокултурна среда. 
           Получените знания ще им позволят също така да: ръководят, развиват и обогатяват художествената култура; да могат практически да прилагат наученото в областта на изкуствата и релевантните условия за приложението им спрямо различните видове културни прояви; да могат да планират, организират, ръководят и контролират цялостната дейност на читалищните институции; да умеят да осигуряват, контролират и управляват финансови процеси в ръководените от тях читалища и други културни организации, използвайки различните възможности за нестопанска дейност, които да подпомагат тяхното съществуване и устойчиво развитие; да разработват и участват в реализирането на цялостни маркетингови, рекламни и PR стратегии за връзки с обществеността; да ръководят дейностите за управление на човешките ресурси и др. 
          Сред т.нар. задължителни дисциплини са: читалищната мрежа – история, традиции, съвременност; национални и международни културни институции; правно-нормативни аспекти на читалищната дейност; читалищата в локалната и административна и обществена среда; история на религиозните деноминации; законова база, роля и развитие на читалищните библиотеки; читалищни мрежи, Съюз на народните читалища; музейните и архивни колекции в системата на читалищата; читалищата в интернет среда; национален културен календар; читалищата – традиции и ценности.
           Обучението в магистърската програма „Читалищно дело“ се осъществява съвместно с високо квалифицирани хабилитирани преподаватели от УниБИТ, други висши училища, както и от действащи ръководители на културни и арт организации от различен вид, PR и медийни специалисти. В програмата има 12 избираеми и 8 факултативни дисциплини, научаваме от официалния уебсайт на университета – www.unibit.bg.

Няма коментари:

Публикуване на коментар