сряда, 12 август 2015 г.

Женско сдружение „Екатерина Каравелова” Силистра с нов проект за преодоляване на трудности на жертви на насилие

Поредно обучение
         С новия си проект „Резилианс – умението на преодоляваме трудности” екипът на Женско сдружение „Екатерина Каравелова” Силистра стана бенефициент на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Благодарение на него в нашия град се разширява кръгът на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на представителите на определени целеви групи.
           Според експертната оценка е показала България има нужда от проекти с подобно съдържание, защото все още липсват услуги, насочени към жертви на насилие, основано на пола, за справяне с дълготрайния ефект от преживяна травма. 
           Опитът показва, че работата с ползвалите услугата в т.нар. Кризисен център, е необходимо да продължи в посока на оказване на подкрепа за постигане на устойчива мотивация и по-нататъшни действия. Според наблюденията на специалистите, често тези хора имат нужда да продължат прекъснатото си образование, да намерят работа и да се установят в самостоятелно жилище, вкл. и с цел създаване на подходящи битови условия за отглеждане на децата си. 
         Препоръката е да се приложи нов подход, запълващ липсата на регламентирана услуга, което да осигури възможности за по-успешна социализация. С проекта се създава услуга в общността, задоволяваща непосрещнати нужди на жертви на насилие, основано на пола, и се прилагат условия за намиране на адекватни решения за тяхното справяне в новата ситуация. 
           С предвидените дейности ще се приложи успешен модел по метода, познат по света като „Резилианс”, а именно – продължителна подкрепа за развиване и израстване в трудни условия и справяне с дълготрайния ефект от преживяна травма. Предвидено е създаване на звено за продължаваща работа с клиенти, ползвали услугата, известна на обществото като „Кризисен център – Подкрепящ консултативен център с Преходна къща за настаняване към него”. 
           Услугата е за жертви на насилие, основано на пола, които след престоя си в социалния център имат нужда от по-дългосрочна подкрепа и от специализирана консултантска помощ.
            В Плана за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените (мярка 7, точка 7.4), се предвижда осигуряване на подслони за жертви на домашно насилие и техните деца, достъпност до тях, осигуряване на подкрепа на НПО, поддържащи такива подслони и други форми на подкрепа на жертви на домашно насилие. 
          Средствата за тези дейности ще се заложат в започналия програмен период 2014-2020 г. чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”. След 2016 г. влиза в действие устойчив механизъм за финансиране на услуги за жертви на трафик. Социалната услуга по новия проект може да продължи да се развива и разширява във времето с осигуряване на финансиране, съобразено с държавната политика. 
         Така утвърждаването на междуинституционални партньорства прераства в неформална мрежа за прилагане на интегрирани подходи в местните и регионалните политики при разработка на съвместни проекти в социалната инфраструктура, екологията, опазването на околната среда и др.
            В резултат на предвидените дейности чрез проекта в Силистра ще се създадат Подкрепящ център и Преходна къща „Резилианс” към Женско сдружение „Екатерина Каравелова” Силистра. Ще бъде проведено обучение на екипа за изграждане на капацитет за работа по метода „Резилианс” чрез предоставяне на индивидуална психологическа, социална и правна подкрепа на лица и жени, жертви на домашно насилие и трафик на хора.
          В началото на миналия месец със съдействието на д-р Мария Димитрова – председател на Общински съвет Силистра, бе пресконференцията за представяне на проекта. В нея участие взеха Светлана Ангелова, заместник председател на Комисията по труда и социалната политика към Народното събрание на Република България, Младен Минчев – заместник областен управител на област Силистра, Денка Михайлова, заместник кмет на Община Силистра, представители на изпълнителната и съдебната власти на територията на Област Силистра.


Няма коментари:

Публикуване на коментар