вторник, 2 юли 2013 г.

ОИЦ – СИЛИСТРА СЕ ВКЛЮЧИ В ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО МИНИСТЕРСТВО


На 02.07.2013 г. Областен информационен център – Силистра бе домакин на информационна среща, по време на която експерти от Главна дирекция „Структурни фондове и международни и образователни програми“ в Министерство на образованието и науката (МОН) представиха възможностите за финансиране на проекти по програма BG06 „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014.
Лекторите разясниха изискванията за кандидатстване в рамките на обявения конкурс за набиране на проектни предложения по Компонент 2 на програмата: „Грижа за деца в риск“. По нея общини и сдружения на общини могат да кандидатстват за финансиране на стойност между 200 000 и 250 000 евро. Всеки проект трябва да обхваща минимум 5 детски градини. Ще се подпомагат дейности за подобряване на подготовката за училище, социалните и езикови умения на деца на възраст от 3 до 6 години от социално слаби или ромски семейства. Ще се финансират също ремонт на детски градини, осигуряване на оборудване с цел подобряване на учебната обстановка, закупуване на образователни материали и учебни пособия. Финансирането представлява 100 % от сумата на всички допустими дейности по проекта. Допустимите кандидати са общини и сдружения на общини в Република България, които управляват поне 5 детски градини. Допустими партньори са всички публични институции, общини и НПО (които не извършват стопанска дейност) от България. Партньорство с други общини в България се препоръчва за достигане на минималния брой детски градини на проект и/или увеличаване на броя на обхванатите от дейностите деца.
На срещата присъстваха представители от почти всички общини в област Силистра, сред които експерти от общинските администрации и директори на детски градини. Програмата предизвика голям интерес и бяха поставени конкретни въпроси по подготовката на проектните предложения, на които лекторите дадоха изчерпателни отговори. Крайният срок за кандидатстване е 5 септември 2013 г., а пълния текст на обявата, насоки за кандидатстване и всички съпътстващи ги приложения, могат да бъдат намерени на следната интернет страница: http://www.mon.bg/below/eeagrants.   


ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар