петък, 5 юли 2013 г.

http://www.aip-bg.org/: Достъп до информация и общински предприятия

Коментар на юриста

Фани Давидова, ПДИ

Фани Давидова
Фани Давидова                   Грижа за бездомните кучета, топлоснабдяване, водоснабдяване, обредни ритуали и услуги, градски транспорт, общински пазари, дезинфекция, охрана - могат да се изброят още и още възможни дейности, които извършват общинските предприятия из цялата страна. Често тези търговски дружества, собственост на общината, са единствени монополисти за определена дейност. Естествено е и интересът към тях и тяхната дейност, формирането на печалбите им и тяхното разпределение да е оправдано висок.
 Темата за бездомните кучета и разходите по обгрижването им като че ли винаги е на дневен ред. Почти няма общинско предприятие в тази сфера, което да не е подозирано в лошо управление на средствата. София и нейното общинско предприятие (ОП) „Екоравновесие“ не правят изключение. В началото на годината г-жа Танъмова подава с помощта на ПДИ няколко заявления за достъп до обществена информация, с които сезира кмета на Столична Голяма Община. Със заявленията си Танъмова иска няколко категории информация, свързана с трудовата дейност, длъжностни характеристики и получени допълнителни възнаграждения за 2012 на директора и служителите в ОП „Екоравновесие“. Заявителката изрично уточнява, че не се интересува от личните данни на служителите, не иска достъп до сумите, получени от конкретни лица, а единствено иска да узнае какви суми са изплатени на всяка една позиция/длъжност в предприятието.

В отговор Танъмова получава достъп до длъжностните характеристики на работещите в предприятието, но информацията за брутното  възнаграждение и допълнително получените суми от служителите е отказана. Отговорът е мотивиран с обяснението, че исканата информация не представлява обществена информация по смисъла на чл.2,ал.1 от ЗДОИ, тъй като не е свързана с обществения живот на РБългария и въз основа на нея не можело да се формира мнение, относно задължени по закон субекти. На второ място данните за  възнагражденията на служителите са част от финансовото им състояние и икономическа идентичност и представляват защитени данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.
Поради големия интерес към дейността на общинските предприятия, казуси като този са поставяни неведнъж за разглеждане пред съдилищата. Няколко са важните моменти, които си струва да отбележим.
 1. В съдебната практика еднозначно се приема, че общинските предприятия са задължени да предоставят информация по реда на ЗДОИ[1]. От това следват две неща. Първо самите предприятия могат да бъдат сезирани със заявления за достъп. Второ, в случаите, в които общината или общинския съвет е сезиран със заявление за достъп до информация относно дейност на общинско предприятие, информацията следва да се предоставя без изобщо да се уведомява предприятието или да се иска неговото съгласие.
 2. Информацията за дейността на общинските предпиятия  категорично е обществена. Тя е такава и се отнася до разходване на публични средства, източник на които е консолидираният държавен бюджет и по-конкретно общинския бюджет. Този вид информация е от значение за съставянето на мнение за дейността на задължените по ЗДОИ субекти относно разходването на предоставените за осъществяване на дейността им обществени средства/чл.2, ал.1 от ЗДОИ/, а освен това е изрично визирана като обществена информация в закона – чл.3, ал.2, т.2 от ЗДОИ.
 3. Информацията за заплатите и допълнително изплатените суми на длъжностите и позициите в общинските предприятия следва да се предоставят по реда на ЗДОИ.  Това е становището на Пето отделение на ВАС, отразено в решение на ВАС № 8926 от 19.06.2013. Съдът приема, че исканата информация касае размера на получени средства от дружества и предприятия общинска собственост, която ще даде възможност да се състави мнение за начина на разходване общински средства, а това не може да представлява лични данни на лицата, които са ги получили. В същия дух е и решение № 5317 на 28-и състав на АССГ от 23.11.2011, потвърдено и на втора инстанция, по дело № 6487 от 2011. В това решение съдът разсъждава лични данни ли са сумите, получени като допълнително материално стимулиране от лица, членове на политическия кабинет в МТСП. С решението си съдът признава правото на достъп до информация на заявителите, търсещи информация. В мотивите си съдът посочва: “… следва да се има предвид, че видно от чл.11 ЗДОИ, дори при предоставянето на данни да се засегнат трети лица, тяхното съгласие не е нужно, когато има надделяващ обществен интерес – чл.31, ал.5 от ЗДОИ. Видно от §1 т.6 от ДР на ЗДОИ - “надделяващ обществен интерес“ е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3”. Съдът счита, че исканата информация  цели повишаване прозрачността и следва да бъде предоставена, дори ако преди това има отказ от тези лица по чл.31,ал.4 от ЗДОИ.” Решението е потвърдено и на втора инстанция с Р. №178 от 08/01/2013 на ВАС.


Няма коментари:

Публикуване на коментар