неделя, 21 юли 2013 г.

Юлско заседание на ОбС - Силистра


Заседание на Общински съвет - Силистра на 25.07.2013 г. ( четвъртък ) от 9,30 часа
в заседателната зала на Общинския съвет при следния 
Д Н Е В Е Н       Р Е Д:

1. Информация за изпълнението на бюджета на Община Силистра към 30.06.2013 г.

2. Изменение на бюджета на Община Силистра за 2013 г.

3. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Силистра през 2013 г.

4. Замяна обезпечение на публични задължения към НАП- Варна, офис Силистра.

5. Актуализиране Списъка на средищните училища от община Силистра за учебната 2013/2014 година.

6. Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната
2013/2014 година.

7. Продължаване на договора за управление на управителя на „Синева” ЕООД.

8. Откриване на процедура за прекратяване участието на Община Силистра в неперсонифицирано дружество по Закона за задълженията и договорите „Синя зона - Силистра”.
Т. 1-8: Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на община Силистра

9. Приемане на предложение от временната комисия за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Силистра” за удостояване на Стоян Иванов Дечев – известен български
акордеонист, ръководител на фолклорни и певчески състави, със званието „Почетен гражданин на град Силистра”.

10. Приемане на предложение от временната комисия за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Силистра” за удостояване на Велика Славова Стоилкова – председател на ЗК „Нива-93”, с. Професор Иширково с отличието „За граждански принос” на Община Силистра.

11. Приемане на предложение от временната комисия за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Силистра” за удостояване на Атанас Стойков Атанасов – управител на „Аймекс” ЕООД, с. Богорово с отличието „За граждански принос” на Община Силистра.
Т. 9-11: Вносител: д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет

12. Частична промяна на транспортната схема на Община Силистра.

13. Предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози по линии от общинската и областната транспортна схема от квотата на Община Силистра.

14. Отчет за изпълнението на актовете, приети от Общински съвет-Силистра за периода 01.01.2013 - 30.06.2013 г.
Т. 12-14: Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на община Силистра

15. Отчет за работата и дейността на Общински съвет-Силистра и комисиите към него за периода 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г.
Вносител: д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет


16. Определяне възнаграждения на представители на Общински съвет-Силистра, членове на комисията за избор на управител на
„ДКЦ-1 Силистра” ЕООД.
Вносител: Бисерка Костова - председател на комисията

17. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Футболен клуб Айдемир”.

18. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на новосъздадено народно читалище в гр. Силистра /НЧ „Дръстър 2012”/.

19. Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – частна общинска собственост /ниско тяло на бивши Профсъюзи/.

20. Разпореждане с имот - частна общинска собственост в с. Айдемир.

21. Разпореждане с имот - частна общинска собственост в с. Полк. Ламбриново.

22. Разпореждане с имот - частна общинска собственост в с. Калипетрово.

23. Разпореждане с имот - частна общинска собственост (бивш „Дом на отбраната” в гр. Силистра).

24. Разпореждане с имот, находящ се в землището на с. Срацимир.

25. Разпореждане с имот, находящ се в землището на с. Ценович, местност „Лозята”.

26. Разпореждане с имот, находящ се в с. Калипетрово, ул. „Преображенска”.

27. Разпореждане с имот - частна общинска собственост в с. Айдемир /местност „Деленки-юг”/.

28. Разпореждане с имот - частна общинска собственост в гр. Силистра /ул. „Москва”/.

29. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в землището на с. Айдемир, местност „Панорамата”.

30. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в землището на с. Айдемир, местност „Горните лозя” /1/.

31. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в землището на с. Айдемир, местност „Горните лозя” /2/.

32. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в землището на с. Айдемир, местност „Горните лозя” /3/.

33. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в землището на с. Айдемир, местност „До Деленките”.

34. Възстановяване право на собственост върху земеделска земя /с. Ветрен/.

35. Сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в с. Калипетрово по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 17, ал. 3 от ЗУТ.

36. Отдаване под аренда на земеделски земи в землището на с. Айдемир /1/.

37. Отдаване под аренда на земеделски земи в землището на с. Айдемир /2/.

38. Отдаване под аренда на земеделски земи в землището на с. Айдемир /3/.

39. Отдаване под аренда на земеделски земи в землището на с. Айдемир /4/.

40. Отдаване под аренда на земеделски земи в землището на с. Айдемир /5/.

41. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ –ПП - парцеларен план, за създаване на устройствена основа за изграждане на канализационно отклонение за имот № 66425.501.31 по КК и КР на гр. Силистра, местност ,,Албена''.
Т.17-42: Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на община Силистра

42. Изказвания и питания.

         В съответствие с чл. 36, т.1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на заседанието на Общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/д-р Мария Димитрова/

Няма коментари:

Публикуване на коментар