понеделник, 1 юли 2013 г.

Най-бавно са нараствали доходите през периода 2001-2011 г. в Пазарджик, Видин и Силистра.        Ако доходите в столицата замръзнат на сегашното си ниво и се индексират само с темп на инфлация от 3%, а тези в Пазарджик продължат да растат, така както са се увеличавали средно за периода 2001 - 2011 г., за Пазарджик ще са необходими още над 25 години, за да настигне столицата. Това показват даннте на Института за пазарна икономика (ИПИ) за различията между столицата и останалите области в страната. Икономическата криза продължава да задълбочава тенденцията. Според анализа на ИПИ това важи не само по отношение на индикатори като безработица и заетост, но и за нивата на средногодишния доход на гражданите. Методологията на изследването обхваща както паричните (включително пенсии и социални обезщетения), така и непаричните приходи на населението по области.
     Бързо изоставане. Най-бавно са нараствали доходите през десетгодишния период в Пазарджик, Видин и Силистра. Там темпът на увеличение е бил средно с между 5 и 6% (виж графиката). В "бавната" група попадат областите, които изостават от средните стойности за страната с над 1 процентен пункт. В столицата пък темпът на увеличаване на възнагражденията е около 12.4% - над 3 пункта повече от средното за страната (около 9%). Единствено Стара Загора изпреварва столичния град, като там доходите са се повишили с 12.5%. Въпреки това заради по-ниските доходи на човек от домакинство в началото на периода Стара Загора изостава с близо една четвърт по доходи спрямо София през 2011 г. За бързия ръст е вероятно да допринася енергетиката заради комплекса "Марица-изток". Изследването изчислява, че ако средногодишният темп, наблюдаван през периода 2001 - 2011 г., се запази, практически настигане на столицата би било невъзможно. Шанс би имала само Стара Загора, но чак през далечната 2174 г. Ако обаче реалният ръст на доходите в столицата замръзне на нивата от 2012 г. и от този момент нататък те започнат да се увеличават единствено с темпа на инфлация (с 3%), всички области ще успеят да настигнат София по доходи най-късно до 2039 г. Най-бързо биха се справили Стара Загора и Перник, в които това ще се случи до 2014 г., а най-бавно - Видин (2033 г.), Силистра (2037 г.) и Пазарджик, които ще успеят едва през 2039 г. (виж графиката).
          Къде се живее най-добре. Друго изследване на ИПИ пък показва, че въпреки бързия ръст на доходите в Стара Загора качеството на живот там не води в класацията. Всъщност градът се нарежда едва на 16-о място от общо 28 области в страната. Причината е значително по-слабото (спрямо останалите) й представяне в индикатора "Емисии на вредни вещества в атмосферата", посочват от ИПИ. Оценката "Качество на живот в областите", изготвена от ИПИ, използва изследването на института "Регионални профили: показатели за развитие". Показателите, върху които стъпва изчислението, са БВП на глава от населението, средна продължителност на живота, оценка на работата на администрацията, заетост, средногодишни доходи, вредни емисии, брой болнични легла на хиляда души, удовлетвореност от живота, престъпност, достъп до интернет, качество на пътищата и население на един общопрактикуващ лекар. Взети са данните от последната налична година (между 2009 и 2012 г.). Данните за всеки от индикаторите са  нормализирани и могат да получат най-висока стойност 1 и най-ниска - нула. След това получените резултати са сумирани и разделени на общия брой индикатори - 12, като по този начин всеки индикатор получава еднаква тежест. Най-високо е качеството на живот в столицата, която получава оценка 7.16 (виж графиката). София обаче има най-лош индикатор за престъпност. Веднага след нея по качество на живот се нареждат Пловдив и Благоевград, като наличието на голям областен център невинаги означава по-добро качество на живот, се отбелязва в изследването. Варна и Бургас например отстъпват място на по-малките Габрово, Търговище, Плевен и Пазарджик. "Варна и Бургас са на по-ниски позиции спрямо лидерите в индекса, главно заради слабото им представяне при индикаторите на здравеопазването, престъпността и качеството на пътищата", сочи анализът. Бургас се представя по-зле от останалите области и при индикатора за средните годишните доходи. Кюстендил и Перник са на опашката по качество на живот, а третото място отзад напред си делят Видин и Монтана. 
Впечатления от Южна 

Няма коментари:

Публикуване на коментар