понеделник, 1 юли 2013 г.

Информационна среща на 2 юли от 10:30 ч. в Областния информационен център в Силистра

         В рамките на програма BG06  „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК“ по Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., Министерството на образованието и науката (МОН), оператор на програмата,  ще представи в гр. Силистра възможностите за кандидатстване с проекти по Компонент 2 „Грижа за деца в риск“. Експерти от Главна Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ ще разяснят изискванията и условията на програмата. Допустими кандидати са общини или сдружения на общини за финансиране от 200 000 евро до 250 000 евро, като Безвъзмездната финансова помощ е 100%. Задължително условие е всеки проект да обхваща минимум 5 детски градини. Компонент „Грижа за деца в риск” ще подпомага дейности, свързани с по-добра подготовка за училище за деца от социално слаби семейства, включително роми; по-добри социални умения на децата на възраст 3 - 6 години; по-добри езикови умения за децата от ромски семейства, които говорят на езици, различни от български. Финансиране може да бъде получено и за ремонт на детски градини, осигуряване на оборудване с цел подобряване на учебната обстановка, закупуване на образователни материали и учебни пособия. Допустимо е партньорство с публични институции, общини и неправителствени организации, като срокът за кандидатстване е 5 септември 2013 г.

Ана Караджова, експерт "Комуникация, информация и логистика" 

Областен информационен център - Силистра, ул."Симеон Велики" 49 (вход към Куклен театър), тел./факс 086 822012, oic.silistra@eufunds.bg, oic_silistra@abv.bg 

Няма коментари:

Публикуване на коментар