събота, 16 август 2014 г.

Теодора Тодорова от ГЕРБ начело на РИК - Силистра

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ
№ 687-НС
София, 14.08.2014
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесети изборен район – Силистренски, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Постъпило е писмо от областния управител на област Силистра с изх. № 1-955-5/08.08.2014 г., заведено в ЦИК вх. № НС-05-34/12.08.2014 г. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК и протокол от 08.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.
При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Двадесети изборен район - Силистренски, поради което съставът на РИК в Двадесети изборен район - Силистренски, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Силистра предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесети изборен район - Силистренски, в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Теодора Павлова Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Розалина Маринова Маринова-Скорчелиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Ванушка Василева Георгиева
СЕКРЕТАРВилдан Неждет Мемиш
ЧЛЕНОВЕ:Васил Стоянов Узунов
Петя Георгиева Куртева
Гинка Стоянова Катева
Велико Тодоров Димитров
Галина Русева Павлова
Ивелина Михайлова Николова
Илиана Денева Стефанова
Петя Маринова Янакиева
Севда Мюмюн Хюсеин
Димо Михалев Димов
Теодора Йорданова Сурова
2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Няма коментари:

Публикуване на коментар