сряда, 27 август 2014 г.

Тримата най-млади евродепутати от BG: Трябва да преборим стереотипите за България и да подобрим образа ѝ в ЕС

            www.dnevnik.bg
        Новият мандат на Европейския парламент започна преди два месеца, като българските евродепутати в него са 17. Трима от тях - от трите водещи парламентарни групи, са на възраст под 30 г. и за пръв път са членове на Европарламента. По тази причина потърсихме Ева Паунова(ЕНП, ГЕРБ), Момчил Неков (С&Д, БСП) и Илхан Кючюк (АЛДЕ, ДПС) с няколко въпроса за приоритетите им като евродепутати, за развитието на България и подобряването на образа ѝ в Европейския съюз. Тримата отговориха на въпросите писмено и независимо един от друг.

Какви ще бъдат Вашите основни приоритети като евродепутат?

Ева Паунова: За мен приоритет е българите да познават работата на евродепутатите, да имат ясна представа за това с какво нашата дейност е важна за страната ни, но и за всеки един гражданин. Също така да се възползваме по най-добрия начин от европейската солидарност. И много важно - да се радваме на силно младо поколение, развиващ се бизнес и общество, прогресиращо с помощта на иновациите и технологиите.

В следващите пет години ще фокусирам работата си върху:
Добре функционираща образователна система, която отговаря на нуждите на нашето време. Ако преди животът е очаквал от нас да трупаме знания и запас от факти, сега той изисква да боравим с огромното количество информация, която е достъпна навсякъде и по всяко време. Как очакваме подходи, базирани на отминала реалност, да ни служат в настоящия момент, или да задържат интереса на младите? Образованието не може да продължи да представлява възпроизвеждането на теоретични знания - то трябва да създава хора с креативно, градивно мислене, отстояващи етични стандарти; с умения, които отговарят на работния пазар. В момента може да се каже, че образователната ни система създава безработни - парадокс, с  който трябва да се преборим на европейско, но и на българско ниво. Като евродепутат ще насърчавам постоянен дебат на тази тема, с което ще осъществим и обмен на идеи, полезни практики  и тяхното приложение в конкретни проекти и образователни реформи.

Свобода за предприемачеството и свободно развиващ се бизнес. Сегашната динамична среда изисква да сме по-бързи, гъвкави и иновативни от всякога. Тоест трябва да бъдем предприемчиви и продуктивни, а най-добрият инструмент за това е създаването на малки и средни предприятия (МСП). Ето защо в Европейския парламент ще работя за по-добри условия за МСП чрез достъп до лесно кредитиране и привличане на инвеститори. Чрез членството си в делегациите за връзки с Китай и САЩ към ЕП ще се стремя България да бъде разпозната като инвестиционна дестинация за партньорите ни отвъд Европа.

Финализирането на единния европейски дигитален пазар. Цифровите технологии играят все по-голяма роля във всяка сфера на нашия живот, а неравностойният достъп до тях е сериозен недостатък – за възможността ни да правим бизнес, да общуваме, да се възползваме от по-бързи и евтини услуги. По тази причина ще работя за повишаване на онлайн сигурността, по-бърз и достъпен интернет, инвестиции в научноизследователската и развойната дейност, подобряване на грамотността относно цифровите технологии.

И не на последно място, ще се погрижа за това всяка моя дейност да отговаря на изискванията на нашето време и реалност. Образованието, бизнесът и цифровите технологии са приоритетни области за мен, но самите подходи и проекти динамично ще се развиват - както еволюира законодателството, променя се икономическата ситуацията, нуждите на обществото. Вярвам, че навременният конструктивен анализ и адаптация на приоритетите на всеки политик е от изключителна важност.

Момчил Неков: Като член на Комисията по култура и образование един от основните ми приоритети ще бъде популяризирането на обновената програма на Европейския съюз (ЕС) "Еразъм +". През новия програмен период 2014 - 2020 г. ще бъдат отпуснати с 40% повече средства в сравнение с предходния семестър, като една от основните цели на програмата ще бъде да се пребори с предизвикателствата, свързани с намаляването на безработицата в съюза, и в частност - тази сред младите хора. Друга новост е разширяването на възможностите за сътрудничество на държавите партньори по програмата в областите на висшето образование и младежта, както и насърчаването на масовите спортни дейности.

Една част от енергията си ще вложа в работа с млади хора и младежки структури и организации, за да им помогна да се възползват максимално от възможностите, които им се предлагат като пълноправни граждани на ЕС. Друга част от усилията си ще инвестирам в популяризиране на българското културно наследство и история, като един от първите ми ангажименти ще бъде издигането на паметник на хан Тервел в Брюксел.

В работата ми към Комисията по земеделие и развитие на селските райони ще концентрирам усилия върху защита на интересите на българските земеделци и тяхната продукция в рамките на съюза и извън него. За това би допринесло повишаването на осведомеността на българските производители относно възможностите, които съществуват пред тях, и различните инструменти за подпомагане и развитие, които предлагат европейските програми. Търсенето на добри практики от други държави членки и успешното им прилагане в България също са сред приоритетите ми и не на последно място, разбира се, представяне и на български добри практики, постижения и продукция в Европарламента и в Брюксел. В Комисията по земеделие през следващите месеци ще бъдат разгледани важни доклади относно бъдещето на биоземеделието, схемите за свежи плодове и зеленчуци и мляко в училищата, както и новата стратегия на ЕС за горите. Ще положа усилия интересите на българските производители и участници в съответните сектори да бъдат добре представени и защитени.

Илхан Кючюк: Категоричен съм, че в хода на мандата ми в Брюксел има няколко значими събития от календара на Европейския парламент. Казуси, свързани с човешките права, присъстват още на 18 септември в редовната ни сесия. Считайте, че това е един от основните ми приоритети. Правата и свободите на европейските граждани са основен стълб в бъдещето развитие на съюза. Без тях самочувствието ни на пълноправен член е немислимо. Като български граждани неведнъж сме се сблъсквали с двойни стандарти в Европа. За мен това е недопустимо.

На фона на изострената ситуация с Украйна приоритет на комисията, на която съм член, е общата външна политика и политика на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана на съюза. Като представител на България считам това за неотменен ангажимент. Не бих искал да пропускам и младежките инициативи за развитие на кадри от различни области на икономическия живот.

Как тяхното осъществяване ще помогне за развитието на България?

Ева Паунова: Избрала съм тези три теми именно защото смятам, че те са особено важни за бъдещото развитие на България и за решението на специфични проблеми. За да се справи България с големите предизвикателства, необходимо е да бъдат дефинирани националните приоритети, обвързани с реформи за устойчиво развитие. Тук ключов фактор имат хората. В този смисъл няма по-важен елемент от образованието - то трябва да създава личности, които да движат обществото към прогрес, да имат практическо и стратегическо мислене, да бъдат лидери и иноватори. Програми като "Еразмус" и "Еразмус+" подкрепят развитието на тези умения, добрата новина е, че много български младежи са имали възможност да се възползват от тях. Моята амбиция е повече българи да се включат в програми от този характер, за да ускорим обмена на идеи и практики, необходими за изграждането на по-активно, мобилно и продуктивно общество.

Тримата най-млади евродепутати: Трябва да преборим стереотипите за България и да подобрим образа ѝ в ЕС
Ева Паунова

Друга важна стъпка в тази посока е подкрепата и развитието на потенциала на предприемачите. Пример за това как Европа може да ни помогне е законодателният акт за малкия бизнес, който насърчава намаляването на бюрокрацията, достъпа до финансиране, подпомагането на научноизследователската дейност - реформи, които са особено необходими у нас. Вярвам, че развитията в тази насока значително ще улеснят малките и средните предприятия, които осигуряват над 80% от работните места у нас.

Развитието на цифровия пазар означава по-добри и сигурни комуникации, както и улеснен достъп до обществените услуги (чрез електронно управление), качествено здравеопазване (с медицински досиета достъпни за всеки лекар и пациент онлайн), улеснение за бизнеса (благодарение на откритите процедури за възлагане на обществени поръчки). Накратко: гражданите ще могат свободно да пазаруват, творят, учат, общуват и взаимодействат помежду си в онлайн пространството, което е и от съществено значение за икономическия растеж на страната.

Законодателната дейност на евродепутатите в Брюксел се изпълва със съдържание, когато реформите на европейско ниво се прилагат в страните членки. В този смисъл е изключително важно да има приемственост между целите на представителите ни в Европейския парламент и националните приоритети.

Момчил Неков: Що се отнася до работата ми в областта на образованието и културата, популяризирането на програмата "Еразъм+" ще даде възможност на все по-голям брой ученици, студенти, преподаватели и търсещи работа да придобият полезен опит в друга страна - членка на ЕС.

Друг аспект от работата ми като член на Европейския парламент ще бъде насочен към предоставяне на информация и експертиза на българските общини за това как да се възползват максимално от възможностите за финансиране на местни културни проекти.

В областта на земеделието вярвам, че чрез максимално използване на възможностите, които дават европейските програми, българските продукти ще станат повече и ще доведат до по-голямо търсене и на българския, и на европейския пазар. Това със сигурност ще доведе до повишаване на имиджа на българското селско стопанство и ще даде възможност за развитие на неговия потенциал.

Илхан Кючюк: В две основни направления. Първото е равнопоставеност с всички граждани на Европа. Стандартите на живот са част и от отношението към хората. Потенциалът на нашите експерти, специалисти и студенти е ценен навсякъде. Но е крайно време да помогнем за преодоляване на максимата, че българите сме второ качество.

За политическите аспекти на втората точка, накратко. Страната ни е външна граница на съюза и като такава нейната сигурност е преди всичко спокойствие за бизнеса и инвестициите у нас. Тоест повече стабилност означава и повече инвестиции. И ако погледнете към приоритета на работата ми за младите хора от страната, ще разберете каква е целта на ангажиментите ми в сърцето на Европа.

Коя беше първата тема, с която се заехте?

Ева Паунова: Още по време на първата пленарна сесия в Страсбург през юли зададох въпрос на италианския премиер Матео Ренци относно енергийната диверсификация на ЕС, с което насърчих дебата за начините, по които страни като България могат да намалят своята енергийна зависимост.

В рамките на втората пленарна сесия бе одобрена резолюция за насърчаване на младежката заетост, в която бяха включени мои конкретни предложения. Едно от тях беше университетите да имат реална връзка с пазара на труда и да съобразяват предлаганите специалности и броя на студентите с потребностите на пазара, което вече се практикува в някои страни членки и трябва да бъде насърчено в България.

Момчил Неков: Първата инициатива, с която се захванах, беше свързана с наводненията в България и понесените големи човешки и материални загуби от хората по места. За да бъда максимално полезен на пострадалите граждани, реагирах веднага след наводненията на 19-20 юни. Изпратих писма до областните управители и кметове на общини в засегнатите райони с искане за стойността на нанесените щети. Синтезирах информацията и я предадох на служебното правителство в лицето на вицепремиера и министър на регионалното развитие Екатерина Захариева във връзка с кандидатстването за финансова помощ от фонд "Солидарност" на ЕС в необходимите срокове. В нея липсват данните за щетите от последните наводнения в Мизия, в Бяла Слатина и в Софийска област, които също ще добавя към входираната от мен преписка до госпожа Захариева.

В качеството ми на член на Европейския парламент от групата на Социалистите и демократите и на БСП и представител на българските граждани на европейско ниво ще направя всичко възможно пострадалите райони да бъдат обезщетени възможно най-бързо и справедливо. За целта още в началото на септември ще вляза в контакт с еврокомисар Кристалина Герогиева, за да видя дали е възможно решението за отпускането на финансовата помощ да бъде изпратено в Европейския парламент възможно най-бързо.
Тримата най-млади евродепутати: Трябва да преборим стереотипите за България и да подобрим образа ѝ в ЕС
Момчил Неков

В тази връзка Томислав Дончев от ГЕРБ оспори компетентността ми да търся информация за щетите от наводненията, тъй като не съм министър. Искам да споделя относно компетентността два факта. Първо - единствено президентът и евродепутатите се избират пряко от целия български народ като едномандатен избирателен район. И второ - размерът на средствата, отпускани от фонд "Солидарност", минават за одобрение през ЕП. Нека всеки сам прецени дали трябва да действаме, или да политиканстваме.

Важно е не само да получим субсидии, но и да ги разпределим целесъобразно спрямо нуждите на засегнатите райони. В тази връзка се ангажирам да следя за правилното и целенасочено разходване на средствата след тяхното бъдещо одобрение и допринеса за прозрачността на този процес.

След забраната на Русия за внос на месо и земеделска продукция от ЕС ЕК реши да се отпуснат средства на стойност 125 млн. евро за обезщетение на земеделските производители, между които държави не е България (Белгия, Холандия, Финландия и Полша). Като част от делегацията на БСП ще се постарая да съдействам България също да бъде обезщетена справедливо, като приканвам колегите от другите политически формации да действаме единно.

Илхан Кючюк: Не искам да звуча като популист. Не е възможно за един месец да решиш който и да било проблем. За този един месец успях да събера силен екип, който ще работи за България. Не съм привърженик на соловите действия. Отговорните решения почти винаги са плод на анализи на екипи от експерти. Бих искал да се отнасяме към ангажиментите си отборно. Каквато е и работата ми в партията, а именно на принципа на добре балансирания екип.

От позицията си на евродепутат как виждате образа на България в ЕС?

Ева Паунова: Нестабилната политическа ситуация през последната година и половина, игнорирането на общественото недоволство, съмнителните решения на правителство на Пламен Орешарски и неспособността да се създаде работещо партньорство с Европа по важни въпроси (като проекта "Южен поток" и европейските фондове) несъмнено оказаха влияние върху образа на страната ни. Нямаме време за губене - трябва да мобилизираме градивната енергия, за да градим стабилна България!

Момчил Неков: България е сред новите членки на ЕС и все още не е дотам позната. Както знаем, има конкретни сфери, в които има явна дискриминация към страната ни и Групата на социалистите и демократите в Европарламента, а и самият парламент нееднократно е заемал твърда позиция срещу това - визирам, разбира се, влизането ни в шенгенското пространство.

България също така е била чест обект на нападки от страна на консервативни политически формации във Великобритания, особено през миналата година. Мисля, че трябва да преборим стереотипа, според който в Европа има две категории граждани и че България е една от държавите, която е неспособна да доведе докрай процеса на европейската интеграция.

Образът ни в ЕС ще бъде такъв, какъвто ние, българските представители в ЕП, от една страна, и българските институции и граждани, от друга, го изградим.
Тримата най-млади евродепутати: Трябва да преборим стереотипите за България и да подобрим образа ѝ в ЕС
Илхан Кючюк


Илхан Кючюк: Нямаме запазено място на първия ред. Трябва да работим активно за членството си в съюза. Видяхте сами как Хърватия влезе с летящ старт. Нашите европейски партньори са критични, но и обосновани в оценката си. Понякога хората остават с впечатление, че депутатът в Европейския парламент е по-скоро турист. Моля да бъда разбран правилно. Това е мястото, където се решава съдбата на обединена Европа и нашата лична, за години напред. Бих искал да си даваме сметка, че празнословието и лакардиите не минават тук. Работа е напрегната и отговорна по своя характер. Сега нека погледнем в собствения си двор. Откривате разликите, нали така? Ще се радвам да намираме все по-често и безспорни прилики. Повярвайте ми, такива има и е редно да им даваме повече кислород. Надявам се разчитате вярно отговорът ми.

Смятате ли, че нещо трябва да се промени в този образ, и какво ще направите Вие по въпроса?

Ева Паунова: Промените са неотложни - на индивидуално, професионално и обществено ниво. През януари 2014 г. заедно със Станислава Куновска активно се противопоставихме на антибългарските настроения, разпространявани активно от медиите и политиците във Великобритания. Отвореното писмо, което адресирахме до премиера Дейвид Камерън, получи голям обществен отзвук. Това провокира желание да стартирам проект за подобряване имиджа на България, чрез изграждане на онлайн платформа достъпна за всички българи живеещи извън страната, в която да участват активно с идеи и предложения. Платформата ще бъде съпроводена с кампания, която ще стане реалност в следващите месеци.

Момчил Неков: Твърдо съм убеден, че образът на България трябва да бъде подобрен, и ще вложа много усилия в работата си Европа и европейските институции да чуват и научат повече за добрите постижения и практики у нас.

Вярвам, че най-добрият начин да се преборим с горепосочените стереотипи е чрез мерки, стимулиращи националното ни самочувствие и потенциал. Връщане към изконните ни традиции, към историята и стимулиране на раждаемостта. Защото демографската криза е проблемът на проблемите ни. Ние трябва да предоставим всички социално-икономически условия за нейното преодоляване. Да създадем възможности за стимулиране на тридетния модел и връщане на семейното подоходно облагане. "Връщане" на държавата в предучилищното и училищно здравеопазване. Повишаване на процента от БВП за образование и наука. Нека младото поколение в България да се развива и да трупа умения чрез възможностите, които предоставя мобилността, но да прилага своя опит и знания в родината си, осигурявайки работни места.

Дълбоко вярвам, че ако ние не се уважаваме като нация, няма кой да го стори. Наблюдаваме променена геополитическа конюнктура, където преклонената глава я секат най-лесно. Нека покажем характер, защото огънят гори там, където има живот.

Илхан Кючюк: Смятам, че трябва да работим. Не трябва да охулваме сами образа на хората, които ни пратиха в Брюксел. Това е много съществена част от политическата ни култура. Всеки казус в международния съд срещу България е директен удар по авторитета на родината ни. Мисля, че доста ясно и категорично определих един от основните знаци за страната ни. Стабилност, спазване на човешките права и свободи, инвестиции и просперитет. Всичко това може да бъде спойващ елемент от ненатрапчивия устойчив образ на България в очите на роднините ни от голямото европейско семейство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар