сряда, 26 юни 2013 г.

Стогодишна баба: като умре снахата не знам какво ще правя?


        Назаем от http://rodopchani.bg/На еднà седемдесè годѝшна нàнка хи си е бѝла жѝва анàйка хи, катрàно след 5 гадѝни щèла да навòрши сто. И снахòна живèла в дрỳго сèло, òти мажòн хи е атишòл приваденѝк. И на двèне чулèцине хми бѝли измрèли аткòле. Снахòна хòдила при анàйка хи трѝ пòте в сèдмицана- да хи гòтви, да хи внàсе дървà за òганен, да хи шòта па вòтре и да хи перè дрѝпине. Едѝн дèн атишлѝ комшѝйки да абѝдет стàрана жена и е папѝтали дали снахòна йе гльòда кàкно си трèбва. Пък анàйкана рèкла: - Йèтце хỳбаво ма гльòда невèстаса, берекèтвертсам, ама агà умрè те, не знàм кинà ше прàвем…

Няма коментари:

Публикуване на коментар