вторник, 18 юни 2013 г.

Среден 3 в бележника на Националната мрежа за децата


Представители на Женско сдужение «Екатерина Каравелова» Силистра участваха в Годишна среща на Националната мрежа за децата, състояла се в периода 13-16.07.2013г. в гр. Варна. В рамките на срещата се проведе общо отчетно-изборно събрание на мрежата - нейните членове наброяват вече 116 организации от цялата страна, работещи за защита правата и интересите на децата и техните семейства.
Коментиран бе издавания ежегодно Бележник на мрежата, в който се определя средния успех на държавата, според гражданските организации, за изпълнението на нейните ангажименти, свързани с грижата към децата.
Оценката, която бе дадена за 2012 год. е среден (3) защото:
*      В България все още няма въведени стандарти за ранно детско развитие.
*      Има напредък по отношение на обхващането на децата в образованието. Налице е промяна в тенденцията за намаляване на обхвата от 2008 г. Липсват обаче ясни механизми за междусекторна координация за обхващане на учениците. Регистрира се известен напредък по отношение на мониторинга на отпадането, тъй като е приета стратегия за намаляване на преждевременното напускане, която съдържа елементи на анализ и оценка на явлението. Все още няма изградена система за информация, както и центрове за работа с отпадащи ученици.
*      Подготвят се нови държавни образователни изисквания („Стандарти”) за общообразователната и профилираната подготовка, но те все още не са представени, защото се очаква окончателното приемане от НС на йерархически по-важния акт – Закона за предучилищното и училищното образование.
*      През годината не беше диференциран единният разходен стандарт за издръжка на дете/ученик със СОП, свързан с тежестта на нарушението/увреждането. В изграждането на подкрепяща среда за децата и учениците със СОП се отчитат частични решения в сферата на достъпна архитектурна среда, което е далеч от осигуряването на реален достъп. Липсват услуги за подкрепа осъществяването на включващо образование на децата и учениците със СОП. Планирани са отделни дейности без обратна информация за изпълнението им. Няма системни решения.
*      Отбелязват се известно разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт, но напредъкът не е системен и устойчив.
*      Започна изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред децата и учениците, но постигнатото все още е модел, а не добра практика в българските училища.
*      Не се отчитат целенасочени усилия на МОМН за популяризиране на учебни програми за превенция на употребата на наркотици, инфектирането с ХИВ/СПИН, насилието над и между деца в училищата
В рамките на 4-те работни групи, сформирани към мрежата – „Семейство”, „Правосъдие”, „Образование” и „Здраве”  се проведоха множество дискусии и се представиха добри практики от различните организации в страната. ЖС „Е.Каравелова” представи социалните услуги, по които работи организацията – Кризисен център, Център за обществена подкрепа, Център за консултиране и превенция на домашното насилие и взаимодействието между тях в работна група „Семейство”. Подчертано бе партньорството с общинска администрация Силистра, в процеса на социалното подпомагане и услуги. В края на срещата бе приет Етичен кодекс на Националната мрежа за децата.         

Няма коментари:

Публикуване на коментар