неделя, 23 юни 2013 г.

В последния юнски четвъртък - заседание на ОбС - Силистра


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА
П О К А Н А № 25
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация
СВИКВАМ
заседание на Общински съвет - Силистра
на 27.06.2013 г. ( четвъртък ) от 9,30 часа
в заседателната зала на Общинския съвет при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
        1. Актуализиране на Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги в Община
Силистра. 
      2. Приемане на програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Силистра за
периода 2013 – 2016 г. 
      3. Приемане на Наредба за придобиване, притежание и
стопанисване на кучета и овладяване на популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Силистра.
     4. Приемане доклада на Балансова комисия за приемане на
годишните финансови отчети на търговските дружества със 100%
общинско участие в капитала по приключването към 31.12.2012г.,
разпределение на печалбата и освобождаване от отговорност за 2012г.
на управителите на дружествата.
        5. Частична промяна в Наредбата за търговската дейност и
услуги на територията на община Силистра.
       6. Частична промяна в Наредбата за поставяне на
преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности,
съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ.
         7. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за битови
отпадъци-Силистра” към Община Силистра и одобряване
длъжностната структура на предприятието.
        8. Поемане на общински дълг чрез изискуеми общински
гаранции.
       9. Предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на
автобусни превози по линии от републиканската транспортна схема от
квотата на Община Силистра.
      10. Намаляване капацитета на Дом за деца, лишени от
родителска грижа „Димчо Дебелянов”, гр. Силистра и откриване на
Център за настаняване от семеен тип.
      11. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху
земеделски имот на новосъздадено народно читалище в с. Богорово.
       12. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на
новосъздадено народно читалище в гр. Силистра /НЧ „Дръстър 2012”/.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС, Култура
     13. Разпореждане с имот - частна общинска собственост
с.Айдемир.
       14. Разпореждане с имот - частна общинска собственост с. Полк.
Ламбриново.
       15. Разпореждане с имот - частна общинска собственост
с.Калипетрово.
       16. Разпореждане с имот - частна общинска собственост (бивш
„Дом на отбраната” гр. Силистра).
      17. Разпореждане с имот, находящ се в землището на
с.Срацимир.
        18. Разпореждане с имот, находящ се в землището на с. Ценович,
местност „Лозята”.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
19. Разпореждане с имот, находящ се в с. Калипетрово, ул.
„Преображенска”.
        20. Разпореждане с имот - частна общинска собственост в
с.Айдемир /местност „Деленки-юг”/.
       21. Разпореждане с имот - частна общинска собственост в гр.
Силистра на ул. „Москва”.
       22. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в
землището на с. Айдемир, местност „Панорамата”.
           23. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в
землището на с. Айдемир, местност „Горните лозя” /1/.
         24. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в
землището на с. Айдемир, местност „Горните лозя” /2/.
        25. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в
землището на с. Айдемир, местност „До Деленките”.
        26. Отдаване под аренда на земеделски земи в землището на с.
Богорово.
т. 1-26: Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
       27. Приемане на План за работа на Общински съвет-Силистра за
второто шестмесечие на 2013 г.
Вносител: д-р Мария Димитрова, председател на ОбС - Силистра
       28. Одобряване на ПУП – план за застрояване за ПИ
№004061 по плана за земеразделяне на с. Сребърна, Община Силистра,
за промяна предназначението на земята и за създаване на
устройствена основа за промяна предназначението на земята и за
изграждане на базова станция за GSM/UMTS №VN4766.
         29. Одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура за ПИ №00895.507.1016 по КК и КР
на с. Айдемир, Община Силистра.
         30. Одобряване на задание за проектиране и допускане
изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ и ПП - план
за застрояване и парцеларен план, за промяна на предназначението
на земята и за създаване на устройствена основа за изграждане на
гробищен парк и ново водопроводно отклонение, за имот
№41143.174.12 и №41143.174.11 по КК и КР на землището на с.
Калипетрово, местност „Край селото”.
        31. Одобряване на задание за проектиране и допускане
изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за
застрояване, за промяна на предназначението на земята и за създаване
на устройствена основа за изграждане на гробищен парк, за имот
№00895.502.1683, №00895.502.1684, №00895.502.4310 и №00895.41.37 по
КК и КР на землището на с. Айдемир, местност „Излаза”.
       32. Изказвания и питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/д-р Мария Димитрова/

Няма коментари:

Публикуване на коментар