събота, 8 юни 2013 г.

Център за консултиране и превенция от домашно насилие - Силистра: институциите са ангажирани с проблема за домашното насилие


В изпълнение на предвиденото в чл. 6 от Закона за защита от домашно насилие мерки, през 2011 година Женско сдружение «Екатерина Каравелова» изгради «Център за консултиране и превенция от домашно насилие» с финансовата подкрепа от Държавния бюджет на Република България, чрез Министерството на правосъдието, който се реализира в периода 01.08.2011– 20.11.2011 г. В рамките на полученото тогава финансиране бяха разработени програми за работа с насилници и жертви на насилие, както следва:
Ø      Програма за психологическо консултиране и терапия
Ø      Програма за социална работа
Ø      Програма за юридическо консултиране
Ø      Фамилно консултиране
От тези програми в рамките на проекта се възползваха 14 лица, жители на област Силистра, като услугите бяха предоставяни от мултидисциплинарен екип – психолог, социален работник и юрист.  За да се случи това обаче, голямо значение имаха  партньорствата с институции работещи по проблема «насилие» –  РПУ – Силистра, РС – Силистра и др.
След приключване на проекта, през 2011 г. и изчерпване на финансирането за Центъра, неговата дейност не беше преустановена. За периода от 21.11.2011 г. до 03.12.2012 г. към центъра на доброволни начала продължиха работа юрист и психолог.  Над 30 лица, жертва на домашно насилие са потърсили съдействие (голяма част от тях – насочени от полицията) за този период и са получили юридическа и/или психологическа подкрепа. Със съдебна заповед бяха насочени 3 лица, за включването им в програми за извършители на насилие. 
В края на 2012 г. Женско сдружение «Екатерина Каравелова» отново получи финансиране от Държавния бюджет, чрез Министерството на правосъдието, по договор за безвъзмездно финансиране №93-00-270/2012г., за проект «Разширяване и надграждане дейността на Център за консултиране и превенция на домашно насилие, чрез мобилна услуга в общините Ситово и Кайнарджа».  Проекта се реализира в партньорство с общините Кайнарджа и Ситово, като срокът  за реализацията му е едногодишен (03.12.2012 – 02.12.2013г.), а осигуреното максимално финансиране е в размер на 28000 лв.
В рамките на изтеклия период от реализацията на проекта, освен разкриването на изнесени приемни в Ситово и Кайнарджа, Центъра разшири и допълни разработените през 2011 г. програми за работа с жертви на домашно насилие и извършители на насилие. От месец Януари 2013, експертите по проекта работят пряко с клиенти на центъра, като до момента общо 16 лица ползват неговите услуги. Три от тези лица са извършители на домашно насилие и са насочени към Центъра със съдебна заповед. В пет от случаите клиентите са насочени от Полицията. Един клиент е насочен от общинска администрация, а в седем случая клиентите сами са поърсили услугите на Центъра.
В рамките на проекта са предвидени и други дейности, насочени към борба и превенция на домашното насилие.
На 09 и 10.05.2013 г. бяха проведени семинари със социални партньори в общините Ситово и Кайнарджа, насочен към информиране, обучение и сътрудничество в сферата по борба и превенция на домашното насилие. Дискутирани бяха срещаните трудности в процеса на работа и възможностите, които предоставя Закона за защита от домашно насилие. Набелязвани бяха зони и механизми за сътрудничество между участниците в семинарите и институциите, които те представляват и Център за консултиране и превенция от домашно насилие.
На 30 и 31 май 2013 г. бе проведен двудневен семинар относно възможностите за координирани действия със Съд, Прокуратура, Полиция, Адвокатска колегия и др., изводите от който ясно сочат, че има ангажираност от страна на институциите по проблема домашно насилие.
В ход е изработването на наръчници за Социални работници, Полицаи и Юристи, с информация за механизми на взаимодействие между институциите, подходи на работа и др. необходима информация.
Проект «Разширяване и надграждане дейността на Център за консултиране и превенция на домашно насилие, чрез мобилна услуга в общините Ситово и Кайнарджа» от държавния бюджет на Република България, чрез Министерството на правосъдието. Срок на реализация на проекта: 03.12.2012 – 02.12.2013 г.
 Конкретни цели на проекта:
*      Превенция и борба с домашното насилие в съответствие с  нормативната база на Република България – ЗЗДН, НК, ЗЗДетето и др. свързани правни норми
*      Разширяване и надграждане на дейността на създадения Център за консултиране и превенция на домашното насилие в община Силистра, чрез създаване на мобилни екипи, работещи в изнесени приемни на общините Ситово и Кайнарджа, за предоставяне на психологическа, социална и правна подкрепа на пострадали от домашно насилие, преодоляване на рецидивите от страна на извършителите на домашното насилие, чрез включването им в програми за възстановяване – психо – терапевтични,  юридически и др.
 Целеви групи:
*      Лица, пострадали от домашно насилие, насочени от МВР, Прокуратура, Д”СП” и др. към програмите за възстановяване, в съответствие с чл.5, ал.1, т.6 от ЗЗДН от общините Силистра, Ситово и  Кайнарджа
*      Извършители на насилие, насочени от Съд, МВР, Прокуратура, Д”СП” и др. институции за включване в специализирани програми, в съответствие с чл.5, ал.1, т.5 от ЗЗДН от общините Силистра,  Ситово и  Кайнарджа
*      Самозаявили се клиенти от общините Силистра, Ситово и  Кайнарджа – извършители или жертви на домашно насилие
*      Социални парнтьори – представители на Дирекция социално подпомагане, съдии, прокурори, кметове на населени места, преподаватели, НПО.
 Основни дейности:
 1. Създаване на изнесени приемни в общините Ситово и Кайнарджа на Центъра за консултиране и превенция на домашното насилие, изграден през 2011г. към Женско сдружение «Екатерина Каравелова» Силистра
 2. Предоставяне на психологическа, социална и правна подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие от общините Силистра, Ситово и Кайнарджа от мобилни екипи от специалисти
 3. Включване в специализирани програми (програма за психологическо консултиране и терапия, програма за фамилно консултиране, програма за социална работа, програма за юридическо консултиране) на извършители на домашно насилие от общините Ситово и Кайнарджа
 4. Провеждане на обучителни семинари с представители на социалните партньори при прилагане на ЗЗДН /поделения на  Дирекция Социално подпомагане, полиция, кметове на населени места, учители/ в общините Ситово и Кайнарджа
 5. Провеждане на обучителен семинар с представители на районните съдилища и прокуратура на територията на областта – Силистра, Тутракан и Дулово, Окръжен съд Силистра и Окръжна прокуратура, във връзка с прилагане на ЗЗДН, междуинституционално взаимодействие и партньорства с НПО
 6. Изработване на наръчници за обучение и практически пособия за специалисти, които работят по случаи на домашно насилие
 7. Дейности по информираност и публичност.
 Очаквани резултати:
 1. Подобряване качеството на живот на уязвимите групи в общините Силистра, Ситово и Кайнарджа – лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие, чрез предоставяне на психологическа, социална и правна подкрепа, съотносима към критериите и стандартите на нормативна база за социално включване, равнопоставеност и антидискриминация
 2. Създаване на предпоставки за превенция на социалното изключване на лица, пострадали от домашно насилие и извършители на домашно насилие и преодоляване на последиците от това в общините Силистра, Ситово и Кайнарджа, чрез прилагане и мултиплициране на добри практики за устойчиво развитие на услуги в общността
 3. Създаване на условия за успешна реинтеграция на рискови групи в общността, отчитайки индивидуалните им потребности
 4. Утвърждаване на съществуващите и изграждане на нови между-институционални партньорства за ефективно прилагане на ЗЗДН.
Няма коментари:

Публикуване на коментар