неделя, 23 юни 2013 г.

Община Силистра подписа нов социален проект


       На 18.06.2013 г. Община Силистра в лицето на г-жа Денка Михайлова, зам.-кмет „Хуманитарни дейности“, подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект "Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.13 – „Живот в общността”. Общата стойност на проекта е 179 235,02 лв., а срокът за изпълнение е 16 месеца. Основна цел на проекта е да се подкрепи процеса на деинституционализация на лицата с психични разстройства, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на услуги в среда, близка до семейната, гарантираща правото им на пълноценно участие в живота на общността. В рамките на Проекта ще се реализират дейности по подбор и обучение на персонала, който ще бъде нает в новоразкритата социална услуга, разкриване и функциониране на социалната услуга, съответстваща на индивидуалните потребности на лицата от целевата група, ремонт, обзавеждане и оборудване на помещенията, в които ще бъде разкрита социалната услуга.Няма коментари:

Публикуване на коментар