понеделник, 24 юни 2013 г.

В последния юнски петък - заседание на ОбС-Алфатар


ПОКАНА № 6
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет – Алфатар на 28.06.2013 г. /петък/ от 14,00 часа в Заседателната зала на ОбС в Алфатар.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка относно: „Определяне на средищни училища.
2. Докладна записка относно: „Предоставяне под наем на имоти общинска собственост за задоволяване на здравните услуги на населението в община Алфатар”.
3. Докладна записка относно: „Учредено право на безвъзмездно ползване на част от имот – частна общинска собственост"
4. Докладна записка относно: „Решение №135 от протокол 019/22.11.2012 г. на Общински съвет Алфатар”.
5. Докладна записка относно: „Учредяване правото на ползване на земеделски имот – общинска собственост за устройване на постоянен пчелин.
6. Докладна записка относно: „Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски имоти частна общинска собственост”.
7. Докладна записка относно: „Учредяване право на строеж на фирма ЕТ „ЧЕДИТА - Чавдар Ченев”, върху имот частна общинска собственост.
8. Докладна записка относно: „Даване съгласие за бракуване на ДМА /транспортни средства/ собственост на Община Алфатар”. 
Т. 1-8: Докладва: кметът на Община Алфатар Йорданка Узунска.
9. Въпроси. Заявления. Изказвания и др.

В съответствие с чл. 36, т. 1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на заседанието на Общинския съвет.
ЗАСЕДАНИЯ на ПК:
В заседателна зала на общински съвет гр. Алфатар - начало 14,00 часа на 25.06.2013 г.
”Бюджет, финанси, нормативна уредба, местно самоуправление”.
”Общинска собственост, УТ, пътна и селещна мрежа, благоустройство”.
“Образование, култура, спорт, туризъм, вероизповедание”.
”Здравеопазване, социални дейности, трудова заетост”.
„Предотвратяване и установяване конфликт на интереси”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Зл. ПИТАКОВА/

Няма коментари:

Публикуване на коментар