понеделник, 29 април 2013 г.

ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - НАМАЛЯВАЩА ДЕТСКА И ПРЕЖДЕВРЕМЕННАСМЪРТБрой и структури на населението

Текущата демографска ситуация в област Силистра се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на общата смъртност. Като положителни тенденции през 2012 г. могат да се отчетат намаляващата детска и преждевременна смъртност.

Към 31 декември 2012 г. населението на област Силистра е 117 196 души, което представлява 1.6% от населението на страната и нарежда областта на 27-мо място по брой на населението – след област Търговище (118 769 души) и преди област Видин (97 536 души). В сравнение с 2011 г. населението на областта намалява с 1 237 души, или с 1.0%.
Мъжете в областта са 58 049 (49.5%), а жените – 59 147 (50.5%), или на 1 000 мъже се падат 1 019 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Фиг. 1. Население в област Силистра към 31.12. на съответната година

Както в страната, така и в областта продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.
В края на 2012 г. лицата на 65 и повече навършени години в област Силистра са 24 346, или 20.8% от населението на областта. В сравнение с 2011 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2005 г. увеличението е с 4.6 процентни пункта.
Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години в областта е 23.6%, а на мъжете – 17.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете.
Към 31.12.2012 г. децата до 15 години са 15 625, или 13.3% от общия брой на населението. Спрямо 2011 г. този дял се увеличава с 0.1 процентен пункт.
В края на 2012 г. общият коефициент на възрастова зависимост[1] е 51.8%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат около две лица в активна възраст. През 2005 и 2011 г. този коефициент е бил съответно 43.7 и 50.4%.
Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която в края на 2012 г. е 44.0 години. В градовете на областта средната възраст е 44.6 години, а в селата тя е 43.5 години.
Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна възрастова структура – под, в и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват, както остаряването на населението, така и законодателните промени[2] в определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране. За 2012 г. тези граници са до навършване на 60 години и 4 месеца за жените и 63 години и 4 месеца за мъжете.
Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2012 г. в областта е 70 216 души, или 59.9% от населението. Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране, трудоспособното население в област Силистра е намаляло с 710 души, или с 1.0% спрямо предходната година.
В края на 2012 г. в над трудоспособна възраст са 30 391 души, или 25.9%, а под трудоспособна възраст – 16 589 души, или 14.2% от населението на областта.


1. Население под, във и над трудоспособна възраст към 31.12.

(Проценти)
Година
Трудоспособна възраст
под
във
над
1995
20.1
57.7
22.2
2001
17.3
58.8
23.9
2005
15.5
61.5
23.0
2006
15.1
61.9
23.0
2007
14.8
62.1
23.1
2008
14.5
62.1
23.4
2009
14.5
62.0
23.5
2010
14.4
61.6
24.0
2011
14.1
59.9
26.0
2012
14.2
59.9
25.9

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 г.). Към 31.12.2012 г. това съотношение за страната е 64, а за областта 61. За сравнение през 2001 г. в областта всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 109 млади хора.

Териториално разпределение на населението

Към 31.12.2012 г. в петте града на областта живеят 52 826 души, или 45.1%, а в селата - 64 370, или 54.9% от населението на областта. Най-голям е град Силистра с 34 718 души следван от град Тутракан с 8 466 души. Останалите градове са с население:  Алфатар – 1 595 души,  Главиница – 1 536 и  Дулово – 6 511 души.
Разпределението на населението по населени места в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение. Към края на 2012 г. населените места в областта са 118, от които 5 са градове и 113 – села. В област Силистра няма населени места без население. В 10 села живеят от 1 до 49 души. Преобладаващият брой населени места в областта са с население от 100 до 999 души – 73, или 61.9% от всички неселени места.
В съответствие с административно-териториалното устройство на страната област Силистра е разделена на 7 общини.
Близо половината от населението на областта  живее в община Силистра (50 106).Най-малка по брой на население е община Алфатар, в която живеят 2 951 души, или 2.5% от населението на областта. Населението в останалите общини е: Главиница – 10 641, Дулово – 28 219, Кайнарджа – 5 081, Ситово 5 278 и   Тутракан – 14 920 души.
В сравнение с 2011 г. незначително увеличение на населението има само в община Кайнарджа – с 22 души. При всички останали общини има намаление на населението, като най-голямо е то в община Алфатар – 2.3%. ммм

Фиг. 2. Относителен дял на населението по общини към 31.12.2012 година

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

Раждаемост

През 2012 г. в област Силистра са регистрирани 1 033 родени деца, като от тях 1 024 (99.1%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените деца е намалял с 19, а спрямо 2010 г. – със 103 деца.
Броят на живородените момчета (522) е с 10 повече от този на живородените момичета (502), или през 2012 г. на 1 000 живородени момчета в областта се падат 962 живородени момичета.


Фиг. 3. Живородени през периода 1955 – 2012 г.

Коефициентът на обща раждаемост[3] в област Силистра през 2012 г. е 8.7, а през предходните 2010 и 2011 г. той е бил съответно 8.9 и 8.8. С най-висок коефициент на раждаемост са общините: Кайнарджа (15.8‰) и Дулово (11.7‰), съответно с най-нисък Алфатар (5.0‰) и Силистра (6.8‰).
В областта коефициентът на раждаемост в селата (9.5) продължава да е по-висок от този в градовете (7.7). В градовете на областта живородени са 409 (39.9%) деца, а в селата 615 (60.1%).
Броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост оказват съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводството на населението.
Броят на жените във фертилна възраст към 31.12.2012 г. в област Силистра е 23 971 като спрямо предходната година той намалява с 560, а спрямо 2001 г. – с 8 494 жени.
Съществено значение за намалението на раждаемостта в областта оказват и измененията във възрастовата структура на родилните контингенти. Трябва да се има предвид, че близо 90% от ражданията се осъществяват от жените на възраст до 34 години. Броят на жените в тази възрастова група намалява основно поради по-малкия брой момичета, които влизат във фертилна възраст, и емиграционните процеси.
Относителният дял на децата, родени от майки под 20 години през последните четири години се задържа около 15.0% от общия брой на живородените. През 2012 г. децата родени от майки под 20 години са 161, докато през 2005 г. те са били 210.
Въпреки намаляването в абсолютният брой на ражданията и коефициента на раждаемост, тоталният коефициент на плодовитост[4] се запазва. През 2012 г. средният брой живородени деца от една жена в областта е 1.65. За сравнение, през 2005 г. средният брой живородени деца от една жена е бил 1.32, а през 2011 г. е 1.64.
През 2012 г. в областта средната възраст на жените при раждане на първо дете е 23.9 години, като спрямо 2011 г. намалява с два месеца.

Смъртност

И през 2012 г. се задържа високо нивото на общата смъртност. Броят на умрелите лица в област Силистра е 1 984 души, а коефициентът на обща смъртност[5] – 16.8‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 16 души, или с 0.8%.

Фиг. 4. Умрели през периода 1955 – 2012 г.

Смъртността сред мъжете (18.4) продължава да е по-висока отколкото при жените (15.3). През 2012 г. на 1 000 жени умират 1 187 мъже. Продължават и различията в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (18.4) отколкото в градовете (15.0). Спрямо 2011 г. коефициентът на смъртност в градовете се запазва, а този в селата се увеличава.
С най-висока смъртност в областта се отличават общините Алфатар (24.8), Главиница (19.4) и Тутракан (19.1). Най-нисък е този показател за общините Дулово – 14.1‰ и Кайнарджа – 14.4‰.
През 2012 г. показателят за преждевременна смъртност[6] намалява спрямо предходната година и е 23.0%. Намаляващата преждевременна смъртност показва, че задържащото се високо ниво на общата смъртност се дължи предимно на умиранията в по-високите възрастови групи. В стойностите на показателя за преждевременна смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Докато в областта преждевременната смърност сред жените на възраст до 64 години вкл. са 14.2% от всички умрели жени, то сред мъжете този относителен дял е почти два пъти по-голям – 30.5%.
През 2012 г. в областта са починали 8 деца на възраст под една година. Спрямо 2011 г. коефициентът на детска смъртност[7] намалява и е 7.8‰.

Бракове и бракоразводи

През 2012 г. броят на регистрираните бракове е 394 и са с 28 повече от предходната година. От всички регистрирани бракове 57.4% (226) са сред населението в селата, докато в градовете на областта са сключени 168 брака. Намалението на броя на сключените бракове води и до намаление на коефициента на брачност[8], който през 2001 г. е 3.8‰, а през 2012 г. – 3.3.
Броят на бракоразводите през 2012 г. е 173 и е с 16 повече спрямо предходната година. От всички прекратени бракове 53.2% се отнасят за населението в градовете.
Най-голям е делът на браковете, прекратени по причина „несходство в характерите“ (58.4%), следват разводите прекратени по „взаимно съгласие“ (29.5%) и по причина „фактическа раздяла (9.8%).

Вътрешна и външна миграция на населението

През 2012 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 1 240 лица от област Силистра. Вътре в областта са променили обичайното си местоживеене 678 лица.
Най-голямо териториално движение има по направлението „град - село“ (33.5%). По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по обратното направление „село - град“ (20.2%). Относителният дял на преселилите се от град в град (21.3%) е по-малък отколкото от село в село (25.0%).

Фиг. 5. Направления на вътрешната миграция през 2012 г.


От преселващите се от областта за свое ново местоживеене най-голям брой лица са избрали област Варна (175), област Русе (168) и  София (столица) (147). Най-голям е броят на преселилите се в областта от същите области – Варна (117) и  Русе (69).
През 2012 г. 219 души са заявили промяна на своя настоящ адрес от област Силистра в чужбина. Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите, включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната. През 2012 г. 208 лица са заявили промяна на своето обичайно местоживеене от чужбина в област Силистра.

Естествен и механичен прираст на населението

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.
Разликата между ражданията и умиранията представлява естественият прираст на населението. От началото на деветдесетте години на миналия век демографското развитие на областта се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2012 г., в резултат на отрицателният естествен прираст, населението на областта е намаляло с 960 души, или с 35 души повече в сравнение с 2011 г..
Намалението на населението в област Силистра, измерено чрез коефициента на естествения прираст[9], е минус 8.1. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 7.3‰, а в селата – минус 8.9‰, или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи на негативните демографски тенденции и в градовете и в селата на областта.
През 2012 г. шест от общините в областта имат отрицателен естествен прираст. Община Кайнарджа е с положителен естествен прираст (1.4‰).
С най-малък по стойност коефициент на отрицателен естествен прираст е община Дулово (-2.5). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст са общините Алфатар (-19.8) и Тутракан (-11.3). Останалите три общини са с отрицателен естествен прираст от около минус 10.
Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичния прираст, който също е отрицателен – минус 277 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.
През 2012 г. две общини в областта имат положителен механичен прираст: община Кайнарда (3.0‰) и община Дулово (1.1‰).
С най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателен механичен прираст са обищините Тутракан (-6.0‰) и Главиница (-4.1‰).


Методологични бележки

Броят и структурите на населението в края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.
Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ в Националния статистически институт
Източник на данните за естественото и механичното движение на населението (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН – ТДС: съобщение за раждане, съобщение за сключен граждански брак, съобщение за прекратен граждански брак, съобщение за смърт и адресна карта за промяна на настоящ адрес.
Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области и статистически райони) по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.
Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години.
Възрастта на лицата при настъпване на демографски събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.
При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.


[1] Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в „зависимите“ възрасти (населението под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 лица от населението в „независимите“ възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.
[2] Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление №30 на МС (ДВ, бр. 21/17.03.2000 г.). Според последните изменения в тази наредба горната граница за населението в трудоспособна възраст се увеличава с 4 месеца всяка година до навършване на 65 години за мъжете и 63 години за жените.
[3] Брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението през годината.
[4] Среден брой живородени деца, които би родила една жена през целия си фертилен период съобразно повъзрастовата плодовитост през отчетната година.
[5] Брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението.
[6] Относителен дял на умрелите лица под 65-годишна възраст от общия брой на умиранията.
[7] Брой умрели даца на възраст под 1 година на 1 000 живородени.
[8] Брой сключени бракове на 1 000 души от населението.
[9] Разликата между броя на живородените и броя на умрелите на 1 000 души от средногодишния брой на населението.

Няма коментари:

Публикуване на коментар