вторник, 9 април 2013 г.

НАРОДЕ, ХАЙДЕ ЗА ВАУЧЕРИ ЗА ДЕКОДИРАЩИ УСТРОЙСТВАСъгласно § 209, ал. 5 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения      от 1 септември 2013 г. наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване на територията на Република България се преустановява.
С решение на Министерския съвет № 604 от 13.07.2012 г. беше приет Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в Република България, в който се предвиждат комплекс от мерки за подпомагане на лица със специфични социални потребности за осигуряване на декодиращи устройства позволяващи достъп до цифрови телевизионни програми.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Български пощи ЕАД, Министерство на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане разработиха и подписаха Споразумение за съвместна дейност, в което са регламентирани задълженията на всяка институция по предоставяне на ваучерите. Споразумението предвижда социалните работници да раздават ваучерите на лицата и семействата, получили целеви помощи за отопление за отоплителен сезон 2012/2013 г. Български пощи ЕАД ще осигури подходящи помещения за съхранение и раздаването им. 
Раздаването започва след нареждане на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Преди получаване на ваучерите гражданите ще попълват декларация, с която ще декларират дали притежаваният телевизор има или няма възможност за приемане на цифрова телевизия. Раздаването на ваучерите ще се осъществи на два етапа, с ориентировачни датиВтори етап: от 1.08. до 30.09.2013 г. в Северен централен район с областни градове Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар