четвъртък, 9 август 2018 г.

Излезе четвъртият мониторингов доклад в област Силистра по закона за домашното насилие


През юли 2014 г. в област Силистра бе учреден първият в страната Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие /ЕРСПДН/. Дейността му представлява изграждане на междуинституционален механизъм за координиране и мониторинг на дейностите по превенция и защита от домашното насилие и е насочена към постигане на стандартизиран подход в тази насока.

През изминалото време са изготвени 4 мониторинга по прилагане на ЗЗДН  през периода 2014-2017 г.  М.г. по инициатива на  Фондация „Асоциация Анимус” в рамките на проект Изработване на Национален механизъм за насочване и стандарти за идентификация, защита и подкрепа на жени, жертви на домашно насилие”, бе създаден Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие от Междуведомствена работна група, включваща министъра на вътрешните работи, министъра на труда и социалната политика, министъра на правосъдието, министъра на образованието и науката, министъра на младежта и спорта, министъра на здравеопазването, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Той бе представен пред ЕРСПДН в Силистра през април 2017г.

Междувременно са сключени споразумения за сътрудничество между доставчик на услуги в подкрепа на пострадали и работа с извършители и ОДМВР, с Районни съдилища в Силистра и Тутракан, с Областна администрация, с МБАЛ Силистра, както и споразумения за сътрудничество между доставчик на услуги в подкрепа на пострадали и работа с извършители и РУО на МОН Силистра, ПЗГ Добруджа и СУ Н. Й. Вапцаров в Силистра, както и СУ Йордан Йовков в Тутракан

Инициативата „Заедно по–добри” е факт вече 7 поредни години, както и традиционният „Ден на отворените врати” в Център за консултиране и превенция от домашно насилие. Проведена бе радиокампания на тема „Домашно насилие”. Проведена бе и междуинституционална среща по инициатива на областния управител на област Силистра Ивелин Статев за представяне на добра практика на Център „Вселена” от гр. Бургас, създане за подкрепа на жертви на сексуално насилие. Във форума участваха представители на над 30 регионални институции от областта, както и от общинските администрации

В рамките на проекта бе проведено еднодневно обучение с директори на училища, учители и педагогически съветници за запознаване с изготвената програма за ранна превенция и необходимостта от приложението й в училищата. В историята са и 11 интерактивни урока за приложение на програмата за ранна превенция в 3 училища от регион Силистра, с участието на 159 деца.

Поддържа се страница в социалната мрежа „Фейсбук” /профил Екатерина Каравелова/, в която периодично се публикува информация за дейности на територията на региона, насочени към борба и превенция с домашното насилие, информация за национални и местни кампании по темата и други.

Разработена, отпечатана и разпространена е програма за работа с подрастващи „Скрити пред очите ни”,  насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие.

През 2017 г. е изготвен мониторингов доклад за приложението на ЗЗДН през 2016 г., на база на който са наложении изводи и препоръки, включително и по промени в законодателството, насочено към регулиране на проблемите, свързани с т.нар. домашно насилие. Докладът е изготвен по Проект Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра, финансиран от Държавния бюджет, чрез Министерството на правосъдието, по Договор за безвъзмездно финансиране  93-00-163/16.05.2018 г., между ЖС „Екатерина Каравелова” и Министерство на правосъдието на Република България.

Пострадалите  рядко търсят подкрепа от общините, е едно от наблюденията в мониторинга. Най–разпознаваема е тя в община Алфатар. През четирите години администрацията подава информация за потърсена подкрепа по повод съдействие за адекватна услуга – насочване към ЦКПДН и КЦ. Община Силистра също предоставя информация за насочване на пострадали към услуги в съответствие с потребността им. През 2017 г. само общините Силистра и Алфатар са подкрепили пострадали от домашно насилие чрез предоставяне на общинско жилище. 
На практика най-малката в областта община има политика за подкрепа на пострадали от домашно насилие чрез предоставяне на общински жилища, осигурявайки приоритет при класиране на кандидатите.  Община Главиница дава информация, че консултират пострадалите и ги насочват към други институции. Община Дулово има практика за насочване на пострадали към услугите на Център за обществена подкрепа. 
В община Силистра макар и неформално подобна политика се прилага – чрез насочване на лицата към услуги и предвиждане на промени в Наредбата, отнасяща се до предоставяне на общински жилища приоритетно на пострадали от домашно насилие. Обнадеждаващо е решението за промени в Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища чрез  изричен текст, гарантиращ предимство на пострадали от домашно насилие. 
Общините Тутракан и Ситово нямат политики за подкрепа на пострадали от домашно насилие и не дават данни за случаи на пострадали, които да са потърсили подкрепа от общините. Тази тенденция е от 2014 г., когато за първи път е проведен мониторинг по приложението на закона на територията на област Силистра. 
От мониторинга става ясно също, че нито една от анкетираните дирекции за социално подпомагане в област Силистра не е ползвала правомощията си по Закона за защита от домашно насилие. За 2017 г. в Силистра и Дулово е задействан координационният механизъм за защита на деца в риск от домашно насилие в общо 2 случая, констатирано е  сътрудничество със свързани институции/организации. Няма насочване от Дирекция СП към програми за възстановяване през изследвания период.
Единствено Дирекция „СП” Дулово споделя за случай през 2017 г. за домашно насилие от страна на баща над майка, реализиран пред петте им деца. След извършени процедури Съдът е издал заповед за незабавна защита. С пострадалите е стартирана работа по преодоляване на травмата в Център за обществена подкрепа Дулово. 
Следват неблагоприятни обрати в семейния кръг, които дават повод  на Дирекция СП в град Дулово да предложи законодателни промени в насока незабавно изселване на извършителите в друга община и задължително включване в програми за коригиране на поведението и овладяване на агресията. При повторно прилагане на насилие да се налага ефективна присъда - не заради незачитането на съдебния акт, а заради вредите – емоционални, психически и физически, спрямо пострадалите и съответно – спрямо цялото общество. 
Почти по всички заведени дела по ЗЗДН са издадени заповеди за защита или незабавна защита. Видно от подадените данни на РС–Силистра, по 28 от образуваните дела са издадени 28 заповеди за незабавна защита. От този факт би могъл да се изведе изводът за възприемане спешността при подкрепа на пострадалите, заложена в на законодателната рамка, от страна на съдиите, работещи по този вид дела.
За първи път през изследвания период се наблюдава разширяване приложението на ЗЗДН на територията на регион Силистра, в насока осъзнаване от страна на съдиите необходимостта от приложението на чл.5, ал. 1, т. 6 – включване в програми за възстановяване на пострадалите лица. 
Необходимо е оптимизиране на координацията между съдилищата /районни и окръжен/ и организациите/институциите, имащи пряк ангажимент по ЗЗДН и ППЗЗДН. За бързо и оптимално проследяване изпълнението на Заповедите за защита е препоръчително създаване на Единна национална система, която да се ползва от съдилища, прокуратури и МВР в качеството им на представители на съдебната и изпълнителната власт. 
В тази система да се вписва информация за всички издадени съдебни заповеди за защита, техния период на действие, наложени мерки, всяко нарушение на издадения съдебен акт и др. по целесъобразност. При прилагане на чл. 296, ал. 1 от НК да се взема  предвид съдебното минало на извършителя и диагностицирани рискови заболявания /алкохолизъм, шизофрения, наркотична зависимост и др./, с оглед установяване на неговата личност и преценка на риска. 
Районните управления Полиция  са важно звено, в подкрепа на жертвите на насилие. Провеждането на работни срещи между институциите и НПО, занимаващи се с проблемите на домашното насилие, за координиране на съвместни дейности, оптимизира адекватното подпомагане на жертвите.
Според обобщени изводи от въпросник към адвокати, членове на Адвокатска колегия Силистра се забелязани следните моменти: необходимост от подобряване на контрола върху изпълнение на Заповедите за защита и взаимодействие между отделните държавни органи в тази насока; съществува подценяване на проблема домашно насилие сред голяма част от представителите на адвокатската професия и има явна незаинтересованост от казуси, свързани с прилагането на ЗЗДН; съществува необходимост от провеждане на обучения и/или срещи по темата по повод международните актове, насочени към подкрепа на пострадали от насилие, практиката на международните съдилища и институции, обмяната на опит и срещи по определени казуси.
За четвърта поредна година Асоциацията на общопрактикуващите лекари не предоставя информация по повод провеждания мониторинг. От това обстоятелство може да се приеме извода, че липсва заинтересованост от страна на тази професионална група, която има законов ангажимент по приложение на чл. 4, ал. 3 от Закона за защита от домашно насилие /По искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие/.  Няма коментари:

Публикуване на коментар