петък, 3 август 2018 г.

Новата учебна година в Силистренско започва с мини наръчник срещу домашното насилие

Екипът на ЖС "Екатерина Каравелова", 
осъществяващ проекта

Продължава работата по проект  „Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра“, финансиран по Договор № 93–00–136/16.05.20187 г. между Министерство на правосъдието и Женско сдружение  „Екатерина Каравелова“ - Силистра.

В рамките на проекта основно чрез юридически консултации се подкрепят пострадали от домашно насилие. Работи се и с извършители на насилие, насочени със съдебна заповед от съдилищата на територията на региона. Програмата е дългосрочна. В рамките на 6 месеца с извършителите работи преди всичко психолог.

Момент от дейността по проекта
През 2017 г. организацията разработи Програма за работа с подрастващи, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция, както и за защита от домашно насилие. През 2018 г. стартира изготвянето на мини наръчник по темата, насочен към деца във възраст от 7 до 10 години.  

Същият ще бъде отпечатан преди началото на учебната 2008-2019 година и ще бъде разпространен сред ученици и учители в началния курс на обучение.  До ноември 2018 г. се предвижда провеждането на срещи по училища за приложение на програмата за превенция.

За четвърта поредна година Женско сдружение  „Екатерина Каравелова“ - Силистра извърши мониторинг по приложението на Закона за защита от домашно насилие на територията на региона за прилагане на нормативната уредба за периода 1.01.2017 – 31.12.2017 г.

Като изводи от мониторинга се налагат следните обстоятелства:
·     Постигната е в определена степен координация между институциите и организациите, работещи по проблема на територията на региона, но все още има затруднения в тази насока. Една от препоръките с цел подобряване на координацията и повишаване ефективността при подкрепа на пострадали е създаване на единна национална система, в която да се регистрират издадените съдебни заповеди за защита по смисъла на ЗЗДН, наложените мерки, неизпълнението им и други по целесъобразност.

       Достъпът до такава система от страна на съдебната и досъдебната власт ще доведе до по-бързо проследяване на неизпълнението на съдебните заповеди, както и в случаи на рецидив – респективно се предполага бързина и обективност при реакция от страна на съд, прокуратура, МВР и дирекциите Социално подпомаганепо места.

·         Дирекциите  Социално подпомаганене използват правомощията си по Закона за защита от домашно насилие, даващ възможност на съответната дирекция да търси вместо тях защита в случаите на пострадали лица до 14 години, лица поставени под запрещение или лица с увреждане. Тези лица имат ограничена правоспособност, поради което не могат сами да защитят интересите си. В този смисъл и Законът е делегирал права на ДСП.

·         Липсва ангажираност по проблема домашно насилие от страна на Асоциацията на общопрактикуващите лекари, въпреки изрично вмененото задължение по закон, че  всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие по искане на пострадалото лице _по дела по Закона за защита от домашно насилие не се изисква съдебно медицинско свидетелство от патолог, достатъчен е документ от личен лекар).
         - регистрирана е необходимост от провеждане на регулярни срещи с представители от различни институции и неправителствени организации за решаване, наблюдение и намаляване на риска от повторен акт на насилие по конкретни случаи; както още от провеждане на работни срещи и на семинари с експерти, с цел повишаване на чувствителността по проблема, запознаване с добри национални и международни практики и последни тенденции в законодателството на национално и международно ниво.

Няма коментари:

Публикуване на коментар