сряда, 15 август 2018 г.

Първа копка на нов проект в Силистра


В Силистра бе проведен ритуалът "Първа копка" за стартиране на строително-монтажните и ремонтните работи по проект „Реконструкция и рехабилитация по ул. „Симеон Велики“ – гр. Силистра“. В събитието участваха: кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов, ръководителят на проекта Йорданка Владимирова, представители на авторския колектив и на строителния надзор, фирмата изпълнител на СМР, общински съветници, журналисти, екипът за изпълнение на проекта, представители на Неформална група „Силистра диша“, на СНЦ "Зелена България - ръка за ръка"1 граждани и служители на общинска администрация. 

Проектът се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.031-0004-C01 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., Приоритетна оc 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" и е включен в Инвестиционната програма на Община Силистра за периода 2014-2020г. Стойността на проекта е 3 155 839,34 лв., от които 2 639 488,96 лв. съфинансиране от ЕФРР и 465 792,17 лв. национално съфинансиране и 55 558,21 лв. собствен принос. Крайният срок за изпълнение на проекта е 28 юни 2020 год. Срокът за изпълнение на дейностите по СМР е 6 месеца.


Строително-монтажните и
ремонтите работи включват полагане на нова асфалтова настилка, обособяване на зони за паркиране, рехабилитиране на тротоарни настилки от двете страни на ул. „Симеон Велики“, изграждане на „Т-образно“ кръстовище между ул. „Симеон Велики“ и ул. „София“, изграждане на велосипедна алея - еднопосочна от двете страни на тротоара, запазване на дървесната растителност и обособяване на нови зелени площи, изграждане на кътове за обществен отдих и подмяна на елементите на градския дизайн, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и създаване на достъпна архитектурна среда. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар