петък, 8 юли 2016 г.

Областен информационен център –Силистра (ОИЦ) проведе информационна среща в подкрепа на бизнеса

Областен информационен център –Силистра (ОИЦ) проведе информационна среща в подкрепа на бизнеса, по време на която бяха представени две актуални процедури за кандидатстване с проектни предложения по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) – „Енергийна ефективност в МСП“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Екипът на центъра запозна присъстващите с основните моменти от насоките за кандидатстване – цели на процедурите, бюджет, допустими проекти, дейности и разходи, начин на кандидатстване и оценка на проектните предложения.
Процедура „Енергийна ефективност в МСП“ насърчава изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката. Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, които имат три приключени финансови години и основната им икономическа дейност попада в един от секторите: B „Добивна промишленост”, C „Преработваща промишленост”, D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”, E „Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”, F „Строителство“. 

По настоящата процедура кандидатите ще имат възможност да получат финансиране за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни ДМА, в това число и специализирани транспортни средства за превоз на товари. Допустими са СМР на производствени сгради и/или СМР във връзка с изпълнение на мерки за енергийна ефективност, необходими за въвеждане в експлоатация на активите, включени в енергийния одит. За да бъде един проект допустим, то той следва да се основава на препоръки от изготвен енергиен одит. Контролът относно качеството на изготвените енергийни одити ще бъде извършван от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Допустими ще бъдат и разходите за придобиване на ДНА (вкл. разходи за разработване на софтуер).

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 12 октомври 2016 г. до 19:00 часа, като кандидатстването става изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020. Основната цел на процедура „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП“ е развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. Размерът на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за един проект е от 50 000 лв. до 391 166 лв., а интензитетът на БФП е до 70%.

Допустими за финансиране са дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията: 1. Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти; 2. Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти; 3. Внедряване и сертифициране на добри производствени практики; 4. Ре-сертификация на системите за управление; 5. Реинженеринг на процесите в предприятията; 6. Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина.

Допустими са и дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:
1. Дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията; 2. Дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията; 3.Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията; 4. Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service); 5. Дейности за услуги за „колокация“ на сървъри. Крайният срок за подаване на проектни предложения в системата ИСУН 2020 е 17:30 часа на 15.08.2016 г.

Областен информационен център – Силистра остава на разположение за допълнителни разяснения на условията за кандидатстване с проекти по Оперативните програми, като приема посетители намясто в центъра и отговаря на въпроси, зададени по телефон и електронна поща.
За контакти: Областен информационен център – Силистра (ОИЦ), гр.Силистра, ул. „Симеон Велики“ 49, сграда на Художествената галерия, вход към Куклен театър, тел. 086 822 012, ел.поща: oic_silistra@abv.bg

Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Няма коментари:

Публикуване на коментар