четвъртък, 28 юли 2016 г.

Проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на тема „Съпричастие – подкрепа, отговорност” по процедура „Независим живот”

  
Проектът гарантира правото на достоен живот в общността на хора над 65 години, хора с увреждания, деца и лица в риск от социална изолация. Осигурява достъп до интегрирани услуги според специфичните потребности на хората в риск, хора в неравностойно положение, в невъзможност за самообслужване, както и дава възможност за достоен живот на безработни лица, на прага на бедността.

Създадени са 34 работни места, обгрижват се 73 потребители от цялата община. Утвърден модел за предоставяне на интегрирана грижа – помощ в бита, медицинска грижа, психологическа подкрепа, рехабилитация, социална интеграция. Почасовата грижа по домовете цели стимулиране на възрастните хора да запазят своята автономност, помощ при самообслужване, умение за  независим начин на живот , подкрепа при вземане на самостоятелни решения, отлагане на институционалната зависимост, т.е. проектът цели тези хора да останат по-дълго в домовете си. 

Община Ситово е с традиции в предоставянето на грижа по домовете, една от малкото общини в областта с реализиран проект „Помощ в дома” – разполага с обучен персонал и ясна концепция за развитието на услугата.

За целите на проекта е отремонтирано и оборудвано помещение – зала за рехабилитация, медицински кабинет, адаптиран санитарен възел за хора с увреждания. Назначени са психолог и рехабилитатор. Закупен е автомобил, необходим за извозване на потребителите от съставните села на общината до Звеното за услуги в с. Ситово.

Принос на Община Ситово е и закупуването на професионален масажен стол за нуждите на звеното. Заявената висока потребност и невъзможността всички нуждаещи се – допълнително 23 души получават подкрепа в оборудваното Звено – услуга „рехабилитация“, наложил закупуване на необходимото оборудването. Персоналът ще получава подкрепа – консултиране в индивидуален и групов формат, справяне с трудни казуси, както и т.нар. супервизия.

Представянето на проекта е предвидено за 28 юли т.г. Областният управител Стоян Бонев поздрави инициаторите за новата социална придобивка в община Ситово.


Няма коментари:

Публикуване на коментар