петък, 11 декември 2015 г.

Нови две години на центровете за кариерно ориентиране

В залата за групова работа в Центъра за кариерно ориентиране в Силистра бе проведена заключителна среща във връзка с финала на проекта, осъществяван на два етапа от 2012 г. насам с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Работата си ЦКО извършва в три помещения – общинска собственост, в сграда, известна като Детска школа по изкуствата, отдадени безвъзмездно с решение на Общински съвет Силистра, и ремонтирани със средства по проекта.

Във форума участваха заместник областният управител Младен Минчев, който приветства от името на Областна администрация Силистра 4-членния екип с ръководител Петинка Нейчева; д-р Габриела Миткова – началник на РИО на МОН, съдействала през цялото време за извършване на дейностите по проекта във всички училища в област Силистра; директори на основни училища и професионални гимназии – партньори в проекта; ръководители на ОДК, НАО „Г. Галилей“ и Бюро по труда, представители на различни институции, вкл. от образователния отдел на община Силистра.

От направения кратък отчет стана ясно, че в периода 2012-2014 г. през първия етап на проекта ЦКО Силистра е работил с 9 152 ученици, както в училищата, така и в своите два кабинета – за консултиране и за информиране. Обхватът е изчислен на база на специални индикатори, като през цялото време целта е била да се постигне определената квота.  В следващия етап  (октомври 2014 г. – декември 2015 г.) цифрата на обхванатите е 3 478 души.

С какъв „инструментариум“ разполага ЦКО в своята работа, за която ползвателите на услугата не заплащат, тъй като е дейност на държавата? Центърът прожектира 30 филма за кариерно ориентиране, в които са показани реални ситуации, вкл. и свързани с известни личности, на базата на които се провеждат дискусиите. Със занимателно съдържание са 80 интерактивни упражнения, предназначени за ученици от пети до дванадесети клас.

Налична е и Информационно-търсеща система с въпросници и възможности за самооценка на учениците. Националният портал има обединяващо действие и също разполага с богата база от информация. В действие е и Наръчник (помагало) на кариерния консултант, от което има и по училищата. Добра работа вършат и каталозите на професионалните групи, създадени на достъпен език и с подходящо оформление.

ОП „Образование и наука за интелигентен растеж“ се очаква да е програмата, по която ще се осигури дейността на ЦКО в следващите две години. В проекта, който ще продължи да надгражда вече създадената традиция, в едно от училищата в Силистра на пилотен принцип ще бъде създаден и оборудван училищен център за кариерно ориентиране. Изборът на училището ще стане след направени няколко предложения. Дадена е възможност и на общините да имат свои звена, които да извършват кариерно ориентиране.

САЩ, Франция и страните от Скандинавието са съвременният пример за успешна работа за кариерно ориентиране на подрастващите, докато в България засега сме в началото, но вече има изградена база, с която ще се преодолява насложеното патриархално разбиране семейството само да търси верния път към правилния избор на професионална реализация на поредното поколение от българската нация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар