вторник, 8 декември 2015 г.

Задължени ли са Българският лекарски съюз и центровете за обществена подкрепа да предоставят информация по ЗДОИ?


http://www.aip-bg.org/
Дарина Палова
Дарина Палова, 
ПДИ

 Една от първите стъпки при търсене на информация е да разберем дали институцията, към която се обръщаме, е задължена да отговаря на заявления по ЗДОИ. Извън кръга на държавните органи и органите на местно самоуправление, броят на задължените да отговарят нараства. За да бъде изяснено дали една или друга организация или фирма е задължен субект по ЗДОИ е нужно запознаване с относимата уредба, регламентираща дейността им. Често определянето на задължеността може да стане и по пътя на съдебното обжалване, когато съдът се произнася дали информацията е поискана от задължен по закона субект. В следващия коментар ще дадем отговори на някои от поставяните напоследък въпроси и по-конкретно: задължени ли са Българският лекарски съюз и Центровете за обществена подкрепа да предоставят информация по ЗДОИ?

Задължен ли е Българският лекарски съюз /БЛС/ да предоставя информация?

Коментар

Съгласно разпоредбите на чл.4, 5 и сл. от Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина БЛС е юридическо лице, на което по силата на специален закон са възложени властнически правомощия. Членството в съюза е задължително за всички лекари, упражняващи професията си, като за целта те трябва да бъдат вписани в съответния регистър на районната колегия на БЛС. БЛС представлява своите членове като страна при сключване на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване, изготвя Кодекс за професионална етика на лекарите, както и Правила за добра медицинска практика и упражнява контрол по спазването им. Негово правомощие е и налагане на санкциите, предвидени в закона. Ето защо, Българският лекарски съюз е задължен субект по смисъла на чл.3 ал.2 от ЗДОИ в качеството си на публичноправен субект. Това са институции, които в случаите, предвидени със закон, осъществяват публична власт, с оглед удовлетворяване на определени обществени интереси, например НЗОК, НОИ, Централната избирателна комисия, БНБ и др.

Съдебна практика

Въпросът за задължеността на БЛС бе поставен на обсъждане в съдебната практика по случай на Георги Тодоров срещу мълчалив отказ на Председателя на УС на Българския лекарски съюз да предостави информация по подадено заявление за решенията на УС на БЛС относно определените лица за консултанти на Съюза, както и информация за изплатени възнаграждения на тези лица. Първоначално с определение № 1547/31.03.2014 състав на Административен съд София - град остави без разглеждане жалбата и прекрати производството, тъй като счете, че БЛС не е задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДОИ. Определението за прекратяване беше обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд, който прие че същото е неправилно и го отмени като върна делото на АССГ за продължаване на съдопроизводствените действия. Мотивите за това, посочени в определението на ВАС № 7441/ 03.06.2014 са, че Български лекарски съюз следва да бъде разглеждан като публичноправен субект, защото учредяването му, съществуването му, устройството, организацията и дейността му са регламентирани със закон - Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ). С нормативни актове са му възложени функции, които имат публичноправен характер, например представлява своите членове като страна при сключване на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване; изготвя Кодекс за професионална етика на лекарите и упражнява контрол по спазването му; приема Правила за добра медицинска практика; предлага ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражнява контрол по спазването им; налага санкции, предвидени в закон; съставя и води национален електронен регистър и районни регистри на членовете си; участва със свои представители във Висшия медицински съвет към Министерството на здравеопазването и др.

В допълнение към посоченото ВАС се позовава и на решение на Конституционния съд като изтъква, че публичноправният характер на Български лекарски съюз е възприет и в мотивите на Решение № 29 от 11.11.1998 на Конституционния съд на РБългария по конституционно дело № 28/98, според които: "ЗСОЛЛДМ е закон, с който се създават корпорации на публичното право със задължително членуване в тях на лекари и стоматолози. Тези корпорации разполагат с известни публичноправни функции за организиране, контрол и дисциплинарна власт спрямо лекари и стоматолози, така че свободата за сдружаване, прогласена от чл. 44, ал. 1 на Конституцията, не важи за тях: те се създават с нормативен акт, а не чрез доброволно съгласие на членуващите в тях".

Впоследствие с решение на Административен съд София – град също беше прието, че БЛС е задължен субект по ЗДОИ и по-конкретно публичноправен субект по смисъла на чл.3 ал.2 от закона и мълчаливият отказ на председателя на УС на БЛС бе отменен.

Могат ли да се подават заявления по ЗДОИ до  центровете за обществена подкрепа /ЦОП/? 

Утвърдената от Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за закрила на детето методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в център за обществена подкрепа задава задължителния минимум от услуги и дейности, които трябва да бъдат осигурени в ЦОП, като в същото време регламентира изисквания за качество на услугата, материална база, процедури и персонал. Съгласно дефиницията, записана в методиката, Центърът за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции; превенция на насилието и отпадане от училище; деинституционализация и реинтеграция на деца; обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции; консултиране и подкрепа на семейства в риск, и т.н.

Услугата се извършва в определено населено място от т.нар. доставчици на социални услуги, които могат да бъдат общини, физически лица, регистрирани по Търговския закон, юридически лица, лицензирани по реда на чл. 43б от Закона за закрила на детето. Към ноември 2015 в страната има регистрирани 111 ЦОП. Те се откриват с разрешение на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане по предложение на директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане въз основа на мотивирано решение на Общинския съвет в съответното населено място.

С оглед горното, може да се заключи, че сам по себе си Центърът за обществена подкрепа не е задължен субект по ЗДОИ, т.е. директно до него заявления не могат да бъдат подавани. Възможно е обаче информация за дейността на центровете да се търси от доставчиците на съответната услуга, като преценката за задължителността на доставчиците следва да се прави за всеки отделен център. Освен това информация за извършването на услугата може да бъде поискана чрез процедурата на ЗДОИ и от Агенцията за социално подпомагане, както и от териториалните дирекции "Социално подпомагане". 

Няма коментари:

Публикуване на коментар