сряда, 9 декември 2015 г.

Кметска активност в община Алфатар

Кметът на Община Алфатар Янка Господинова стартира своето управление с работа по подготовката на проектни предложения. По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. община Алфатар подаде проектно предложение „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение в ЦДГ „Щастливо детство” гр. Алфатар и филиала в с. Бистра”. 

Партньори по проекта са НЧ „Йордан Йовков” гр. Алфатар и НЧ „Светлина – 2005” с. Бистра. Предвидено е закупуване на оборудване за групите в Алфатар и Бистра, провеждане на семинари,  организиране на екскурзии с образователна цел, снабдяване с методическа литература необходима за процеса на интеграция и социализация на децата и родители от различните етноси. 

През месец януари предстои да се входира и втория проект на общината с партньори ОУ ”Христо Ботев” гр.Алфатар, НЧ „Пробуда” с.Алеково, НЧ „Н.Й.Вапцаров” с.Чуковец.

Подписан бе анекс с Фонд „Социална закрила” за удължаване на срока на договора за предоставяне на услугата обществена трапезария и увеличаване с 20 дущи на броя на  ползвателите. От началото на декември се хранят 74 души както от града, така и от селата Алеково и Бистра. 

Ползвателите ще бъдат избрани сред лица и семейства на месечно социално подпомагане или ще бъдат хора с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи, скитници и бездомници, както и деца с решение на ТЕЛК. На лицата със здравословни проблеми храната ще се разнася ежедневно по домовете от доставчика на услугата.

В община Алфатар кипи подготовка по залесяване на   40 броя туи около новоизградения посетителски център по ПРСР 2007-2013г., Мярка 313. 

Община Алфатар кандидатства по Национална програма „Клио”. Проектът е насочен към решаване на проблема с безработицата, опазване и поддържане на недвижимите паметници на културата. С дейностите, заложени в Проекта ще се постигне изпълнение на стратегическата цел от Общинския план за развитие 2014-2020 г., както и основната цел от „Маркетингова стратегия за развитие на туризма в Община Алфатар”, а именно: „Подобряване качеството на живот в община Алфатар, чрез експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство на общината за развитие на туризма като устойчив местен поминък”.

С разкриването на работни места и реализиране на дейностите по програма „Клио” ще се намали безработицата и осигурим заетост и възможност за социална интеграция на 10 безработни лица от Община Алфатар, ще се придаде приветлив вид на обектите, ще се осигури тяхното представяне и популяризиране. Целева група по проекта ще бъдат продължително безработни лица и безработни лица над 50 годишна възраст.

Обектите  - недвижимо културно наследство, в които ще се реализират дейностите по програмата са: „Добруджанска къща с етнографска експозиция”, гр. Алфатар; Паметник на загиналите във войните алфатарци, в центъра на гр. Алфатар; Архитектурно – скулптурен ансамбъл на загиналите жители от с. Алеково и с. Кутловица, в центъра на с. Алеково; джамия, с. Бистра; паметник на опълченеца Стоян Пройнов Стоянов, с. Бистра. Крайният срок за подаване на проектните предложения бе 4.12.2015г.

Кметът  на община Алфатар Янка Господинова съвместно с кметовете на общините Кайнарджа и Дулово подписа договор за финансиране на предварителна мярка за създаване на местна инициативна група "Дулово – Алфатар – Кайнарджа". Министърът  на земеделието и храните Десислава Танева ще връчи официално договорите на кметовете на общините.

Няма коментари:

Публикуване на коментар