вторник, 15 декември 2015 г.

Актуални схеми и мерки за подпомагане от ДФ "Земеделие" към 14.12.2015 г.

КРЕДИТИРАНЕ
Срокове  
Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство
целогодишно
Кредитиране на проекти по Схемата за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”

До 31.12.2020 г.
Разсрочване на предоставените през периода 2008-2010 г. и 2012 г. кредити за закупуване на фураж за изхранване на животни
·         Срок за отсрочване: до 25.11.2016 г.
·         Лихвен процент за отсрочване: 4%.
·         Обезпечение на отсрочените кредити: 110 % върху дълга (главница и лихва към 25.11.2016 г.)
ВАЖНО: Възможност за отсрочване на дължимите кредити имат само кредитополучатели, които през стопанската 2014/2015 отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът (птицевъдство, свиневъдство, животновъдството-едър и дребен рогат добитък) и имат регистриран животновъден обект, което се доказва с извлечение от регистрите на БАБХ.
Прием на заявления: от 14.12.2015 до 29.01.2016 г.
ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
Срокове  
Помощ за „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни”

До 31.12.2020 г.
Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период, прилагани през 2015 г.
Сключване на договори и изплащане на сумите:
до 18.12.2015 г. вкл.
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ
Срокове  
Схема на ЕК за интервенционно изкупуване на обикновена пшеница

От 01.11.2015 г. до 31.05.2016 г. или до достигане на 3 000 000 тона за целия ЕС.
Извънредна схема на ЕК за помощ за частно складиране на някои видове сирена

От 06.11.2015 г, до 15.01.2016 г.
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020-
·                    Мярка 4. "Инвестиции в материални активи" - подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"
Наредбата за прилагане на подмярката е обн. в ДВ бр.84/2015г.
От 30.11. до 18.12.2015 г.

 Държавен Фонд "Земеделие" - Областна Дирекция Силистра 

Няма коментари:

Публикуване на коментар