вторник, 8 декември 2015 г.

Зелена градска среда в Силистра

Заключителната пресконференция във връзка с проектЗелена и достъпна градска среда – град Силистра по Оперативна програмаРегионално развитие“, която ще се проведе на 10.12.2015 г. от 11 ч. в заседателната зала на общинска администрация Силистра.

По време на пресконференцията екипът по проекта - запознаване с целите, дейностите, постигнатите резултати и общата сума на предоставената безвъзмездната финансова помощ.

В 11.30 ч. ще се проведе тържествена церемония по откриване на дейностите по обновения Дунавски парк.


ПроектътЗелена и достъпна градска среда – град Силистрасе изпълнява по Оперативна програмаРегионално развитие“ 2007-2013 г., Приоритетна оc 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция 1.4Подобряване на физическата среда и превенция на риска“, Бюджетна линия BG161PO001/1.4-09/2012, договор №BG161PO001/1.4-09/2012/011.

Няма коментари:

Публикуване на коментар