сряда, 20 ноември 2013 г.

Такси смет, предприятия, собственост - в дневния ред на заседанието на ОбС - Силистра

П О К А Н А № 32
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 62 и чл. 63, ал. 2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет-Силистра
СВИКВАМ
заседание на Общински съвет - Силистра
на 28.11.2013 г. ( четвъртък ) от 9,30 часа
в заседателната зала на Общинския съвет при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
         1. ДЗ с вх.№2363: Промяна в Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цените на услугите в община
Силистра.
Вносител: Надежда Бобчева - общински съветник
         2. ДЗ с вх.№2348: Одобряване на задание за проектиране и
допускане изработването на „Подробен устройствен план /ПУП/ – ПП-
парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни
съобщения за нуждите на „Нетуоркс-България” ООД на територията
на община Силистра”, с трасета: с. Айдемир – с. Полковник
Ламбриново – с. Смилец – с. Йорданово – с. Брадвари.
       3. ДЗ с вх.№2350: Одобряване на задание за проектиране и
допускане изработването на „Подробен устройствен план /ПУП/ –
План Схема за подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите
на „Нетуоркс-България” ООД на територията на гр. Силистра”.
        4. ДЗ с вх.№2426: Частични промени в Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и цени на услуги в Община
Силистра.
        5. ДЗ с вх.№2441: Утвърждаване на правилник за работа на
Природонаучен музей –Силистра, утвърден от Министерството на
културата.
      6. ДЗ с вх.№2442: Изменение на Наредбата за условията и реда
за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба
на общински жилища.
        7. ДЗ с вх.№2450: Отдаване под аренда на земеделски имоти в
землището на с. Айдемир.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
          8. ДЗ с вх.№2451: Отдаване под аренда на земеделски имоти в
землището на с. Айдемир.
Т. 2-8: Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
        9. ДЗ с вх.№2471: Възражение с Вх.№2455/11.11.2013година,
подадено от Д-р Данчо Костадинов против Решение №778 взето по
Протокол №31 от 31.10.2013г. на Общински съвет-Силистра за
одобряване класирането от проведения конкурс за избиране
управител на „ДКЦ-1” ЕООД.
Вносител: Димитър Генов - председател на Общински съвет
        10. ДЗ с вх.№2470: Изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на ОП „Регионално депо за битови
отпадъци - Силистра” към Община Силистра.
        11. ДЗ с вх.№2467: Изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на ОП „Дръстър” към Община Силистра.
Вносител: Александър Сабанов - общински съветник
        12. ДЗ с вх.№2468: Изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на ОП „Обреди” към Община Силистра.
        13. ДЗ с вх.№2469: Изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на ОП „Общински пазари” към Община
Силистра.
Т. 10-13: Вносител: Александър Сабанов - общински съветник
       14. ДЗ с вх.№2463: Доклад на комисията, извършила проверка по
изпълнение на поети ангажименти към Община Силистра през 2012 г.
по договори за продажба на общински имоти, сключени след
проведени конкурси по реда на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост.
      15. ДЗ с вх.№2465: Обсъждане на проекта и приемане на Наредба
за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Силистра.
      16. ДЗ с вх.№2474: Разпределение на доходите от годишната
наемна цена по сключени договори за наем на земеделски имоти на
закрити училища в община Силистра.
      17. ДЗ с вх.№2476: Отдаване под наем на помещения в сградата
на бул. „Македония” №61 в гр. Силистра на СНЦ „Женско сдружение
„Екатерина Каравелова” - Силистра”.
Т. 14-18: Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
       18. Изказвания и питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ДИМИТЪР ГЕНОВ/

Няма коментари:

Публикуване на коментар