вторник, 5 ноември 2013 г.

Областна администрация Силистра уважи с присъствие и поздрав юбилея на „Държавен архив Силистра“

4/11/2013

         Областният управител на Силистра г-н Насуф Насуф и главният секретар на Областна администрация Силистра г-жа Светлана Великова участваха в тържеството за честване на 50 години „Държавен архив – Силистра“. То бе проведено в рамките на откриването на юбилейна експозиция, аранжирана в изложбената зала на архива. В нея е намерено място за архивни единици, свързани с началото, миналото и развитието на архивната структура, вкл. и откриването преди няколко години на новата сграда. През 1963 г. започва да действа архивът в тогавашния окръг Силистра. Областният управител връчи специален поздравителен адрес на г-жа Юлия Кюшелиева, настоящ ръководител на местната архиварска структура.
         Областният управител на Силистра г-н Насуф Насуф и главният секретар на Областна администрация Силистра г-жа Светлана Великова участваха в тържеството за честване на 50 години „Държавен архив – Силистра“. То бе проведено в рамките на откриването на юбилейна експозиция, аранжирана в изложбената зала на архива. В нея е намерено място за архивни единици, свързани с началото, миналото и развитието на архивната структура, вкл. и откриването преди няколко години на новата сграда. През 1963 г. започва да действа архивът в тогавашния окръг Силистра. Областният управител връчи специален поздравителен адрес на г-жа Юлия Кюшелиева, настоящ ръководител на местната архиварска структура. 
          В рамките на тържеството станаха ясни подробности от историята на Държавен архив - Силистра: "Държавен архив – Силистра е създаден през 1963 г. в резултат на административно-териториалната реформа от 1959 г. като отдел на Окръжен народен съвет – Силистра; от 1988 г. е в структурата на община Силистра. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при Министерския съвет. От 1978 г. е със статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел в Дирекция „Регионален държавен архив” – Велико Търново. Архивът осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Силистренска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическо ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.
       Първите постъпления на архивни фондове са предадени от „Държавен архив“ – Русе, комплектувани преди промяната на административно-териториалното деление на страната през 1959 г. и създаването на архива в Силистра. През 1994 г. е приет фондовият масив на Окръжния комитет на Българската комунистическа партия, възлизащ на 1 090 фонда със 17 175 архивни единици, 791 спомена, 330 частични постъпления и необработени снимки и албуми. От 2008 г. архивът се помещава в нова сграда, построена на мястото на старата. С указ № 481 от 1988 г. на Държавния съвет на Народна Република България архивът е награден с орден „Кирил и Методий” – III степен. Общата фондова наличност на архива към 1.01.2013 г. възлиза на 904.14 линейни метра с 2 129 архивни фонда с общ брой 104 331 архивни единици. Застрахователният фонд се състои от 113 276 кадъра.
        През годините ръководители на архива са били: Лука Вайсилов (1963 – 1965); Йордан Маринов (1966 – 1969); Петко Буюклиев (1969 – 1972); Кольо Върбев (1973 – 1974); Гинка Силянова (1975 – 1988); Петър Балев (1988 – 2010). В момента Юлия Кюшелиева е ръководител на „ДА“-Силистра. Към архива функционират читалня, библиотека, изложбена зала, зала за семинари, беседи и обучения. В научно-справочната библиотека са заведени 27 885 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания. Документите, дарени от граждани, са описани и се съхраняват в 55 лични фонда, съдържащи 2 450 архивни единици, над 700 частични постъпления и 200 спомена."

Няма коментари:

Публикуване на коментар