сряда, 6 ноември 2013 г.

Пресслужбата на МС на Република България съобщава

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
П Р Е С С Л У Ж Б А

1594 София                                                                                       тел. 9402770
бул. “Дондуков” №1                                                                                 факс 9802101
WEB site: http://www.government.bg/, E-mail: GIS@government.bg


Българската асоциация за рекреация, интеграция и спорт е призната за представителна на национално равнище

Министерският съвет прие решение за признаване на Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт” (БАРИС) за представителна на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години. Основни цели на БАРИС са защита на гражданските права на хората с увреждания, създаване на условия за интеграция и социално включване, развиване на контакти с други сродни организации и обмен на опит с тях. 
Основен акцент в работата е развитието и популяризирането на спортовете, практикувани от хората с увреждания, както и подпомагането при избора и практикуването на удачен за тях спорт. Сдружението съдейства за организирането и включването в прояви на хора с увреждания от национален и международен мащаб, поддържането на връзка с всички институции, имащи отношение към тази проблематика, организирането на курсове, семинари и др. 
Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет. Членуващите в него неправителствени организации на и за хората с увреждания, допринасят за формирането на държавната политика в областта и имат съществена роля за усъвършенстване на нормативната уредба.


Актуализиран е съставът на Комисия
по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Правителството актуализира състава на Комисия по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина поради настъпили промени в трудовите и служебни правоотношения на част от нейните членове, както и поради изтичане на съответния четиригодишен мандат на друга част. За председател на Комисията по прозрачност е предложен заместник-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков. Той е магистър по медицина от Медицинската академия в София с придобити специалности по вътрешни и по белодробни болести. Има над 30-годишен стаж и професионален опит в областта на здравеопазването, като е заемал отговорни длъжности в лечебни заведения, НЗОК, Министерството на здравеопазването.
От досегашния състав на Комисията са освободени представителите на МЗ маг. фарм. Лидия Нейчева, доц. Георги Момеков и Мирела Анастасова, Ирина Иванова (МТСП), Мери Пейчева (ИАЛ), Цветелина Дешкова (НЗОК), д-р Явор Голчев (БЗС), д-р Илия Чорбаджийски (БФС) и Деян Денев – представител на организации на фармацевтичната индустрия.
Новите представители на МЗ са д-р Десислава Велковска, и.д. директор на дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия и наркотични вещества”, и Свобода Ханджиева – юрист с дългогодишен професионален опит в областта на държавната администрация. Предложението на Изпълнителната агенция по лекарствата е юристът Светлин Спиров, и. д. директор на дирекция „Медицински изделия”, на Българския зъболекарски съюз – д-р Николай Шарков, заместник-председател на Управителния съвет на БЗС, на Българския фармацевтичен съюз – маг. фарм. Светослав Крумов, главен секретар на УС на БФС, на НЗОК – главният юрисконсулт на Касата Ваня Илиева, на МТСП – Мариана Виденова, държавен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”. 
За представител на организациите на фармацевтичната индустрия е предложен д-р Евгени Тасовски, магистър по медицина с придобити специалности по вътрешни болести и гастроентерология и с над 30-годишен опит в областта на здравната помощ и лекарствената дейност.


Създадена е работна група за подготовката
на българското домакинство на 16-ото годишно заседание на Съвета на управителите на Черноморската банка

Правителството създаде междуведомствена работна група, която да координира организацията и действията по подготовката и провеждането на българското домакинство на 16-ото годишно редовно заседание на Съвета на управителите на Черноморската банка за търговия и развитие. Срещата ще бъде в София през м. юни 2014 г. В рамките й ще се организира и бизнес форум с цел насърчаване на възможностите за инвестиции в България и повишаване осведомеността за дейността на финансовата институция в рамките на българската банкова и бизнес общност.
Работната група ще бъде ръководена от заместник-министър на финансите и в нея ще има представители на министерствата на финансите, на външните и на вътрешните работи, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на Агенция „Митници”, НАП и НСО. Черноморската банка е независима международна институция с регионален характер. Дейността й е насочена към финансиране и насърчаване на регионални проекти от публичния и частния сектор и към поощряване на търговската дейност между страните-учредителки, какъвто статут притежава и България.
Членството на страната ни дава възможност за участие при разпределянето на финансовия ресурс на Банката, както и при избора на конкретните проекти и тяхната реализация. Предвид членството в ЧБТР на страни с важна геополитическа роля като Русия, Азербайджан, Турция, Румъния, участието ни в тази регионална финансова институция дава възможност на България да влияе при определянето на регионалната политика и при вземането на решения от съществено значение за развитието на региона.


Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките е разгледал
96 заявления за търговия, трансфер
и брокерска дейност с оръжия през 2012 г.

Министерският съвет одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към МС за изпълнението през 2012 г. на отменения Закон за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и на действащия Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. Докладът отчита дейността на Съвета през м. г. и ще бъде представен на Народното събрание.
През 2012 г. Междуведомственият съвет е разгледал 96 заявления и е взел решения за издаване на 13 пълни едногодишни и 50 пълни тригодишни лиценза за износ, внос и трансфер на оръжия/износ и внос на продукти, свързани с отбраната; три ограничени едногодишни и четири ограничени тригодишни лиценза за износ, внос и трансфер на оръжия; три тригодишни лиценза за транспортиране на оръжия/продукти, свързани с отбраната между две трети страни; 16 удостоверения за регистрация на трансфер на продукти, свързани с отбраната; 28 удостоверения за регистрация на брокерска дейност с оръжия/продукти, свързани с отбраната между две трети страни и е направил девет изменения поради промяна на обстоятелствата, при които са издадени лицензи или удостоверения.
В създадената от Междуведомствения съвет електронна страница се публикуват редовно измененията на нормативната база, съставът на съвета, дневният ред на заседанията и взетите решения. Поддържа се актуален публичен регистър на действащите лицензи и удостоверения.


Създадена е нова защитена зона за опазване
на дивите птици

Правителството създаде нова защитена зона за опазване на дивите птици – „Било”. Тя е с площ 8620,61 ха и се намира на територията на общините Генерал Тошево, Шабла и Каварна. С одобрените днес промени в Списъка на защитените зони за опазване на дивите птици с 5289 ха се разширява и съществуващата защитена зона „Калиакра“. Предложенията са разгледани и приети от Националния съвет по биологично разнообразие. С тях площта на мрежата от защитени зони за птиците става 22,7% от територията на страната при 22,6% сега, а общото покритие на мрежата Натура 2000 в България се увеличава на 34,4 на сто.


Правителството ще приключи две дела пред ЕСПЧ

Правителството одобри приятелско споразумение и едностранна декларация по две срещу България в Европейския съд по правата на човека.
Приятелското споразумение ще бъде сключено с Илия Даскалов. Той претендира за нарушение на правото да не бъде съден или наказван повторно за едно и също деяние. С акта държавата признава допуснатото нарушение и се съгласява да му заплати 3000 евро обезщетение.
Едностранна декларация ще бъде направена по жалбата на Елена Тодорова. Тя се оплаква от значителни забавяния в реституционното производство, което я поставя в състояние на несигурност по отношение на собствеността й. Предложеното от ЕСПЧ обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди, разходи и разноски по делото е 4000 евро.
Едностранна декларация се прави в случаите, когато ЕСПЧ е предложил на страните да приключат делото с приятелско споразумение, посочил е сумата за обезщетение, но жалбоподателят е отхвърлил предложението. Едностранната декларация слага край на делото и със заплащане на обезщетението случаят се закрива.


Правителството се запозна с изпълнението
на републиканския бюджет за деветмесечието на 2013 г.

Правителството одобри доклад на министъра на финансите за изпълнението на републиканския бюджет към края на месец септември т. г., изготвен на база на месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към деветмесечието на 2013 г. е отрицателно в размер на 360,5 млн. лв. и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 216,4 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 144,1 млн. лева.
Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на месец септември 2013 г. са в размер на 21 307,9 млн. лв. или 70,1% от годишните разчети. Съпоставени със същия период на 2012 г., приходите и помощите по КФП към септември 2013 г. бележат номинален ръст от 6,6% (1 324,0 млн. лв.). Той се формира от ръст в частта на приходите от помощи (62,6% или 718,3 млн. лв. повече), ръст на данъчните приходи (3,3% или 529,5 млн. лв.) и ръст при неданъчните приходи (2,7% или 76,2 млн. лв.).
Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец септември възлиза на 16 523,3 млн. лв., което представлява 72,3% от годишните разчети. Приходите в частта на преките данъци към деветмесечието на 2013 г. са 2 836,7 млн. лв., или 70% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 8 596,5 млн. лв., което е 72,1% от плана за годината. Приходите от ДДС за периода са 5 480,2 млн. лв. или 71,6% от годишните разчети; от акцизи – 2 991,1 млн. лв. или 72,7% от разчета за годината; от мита – 110,4 млн. лв. или 92% от планираните. От данък върху застрахователните премии за деветте месеца на 2013 г. са постъпили 14,7 млн. лв., което представлява 52,5% от предвидените в ЗДБРБ. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 623,1 млн. лв. или 77% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 30.09.2013 г. са 4 467,0 млн. лв. (73,5%).
Неданъчните приходи са в размер на 2 919,3 млн. лв., което представлява 76,9% от разчета за 2013 г. Спрямо същия период на 2012 г. се отчита ръст от 2,7 на сто. Добро е изпълнението на приходите от държавни и съдебни такси, глоби, санкции и наказателни лихви, постъпленията от концесии и др. Постъпленията в частта на помощите по КФП към 30.09.2013 г. са в размер на 1 865,3 млн. лв. (49,9% от разчета).
Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към 30.09.2013 г. възлизат на 21 668,4 млн. лв., което е 67,8% от годишния разчет. Съпоставено със същия период на 2012 г. общо разходите по консолидирания бюджет са нараснали с 1 932,6 млн. лв. (9,8%). В структурно отношение ръст се отчита основно при социалните и здравноосигурителните плащания, капиталовите разходи, разходите за издръжка, лихвените разходи и други. Текущите нелихвени разходи са в размер на 17 857,2 млн. лв. (74% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 2 409,2 млн. лв. (44,6% от разчетите към ЗДБРБ) и лихвените плащания - на 654,9 млн. лв. (74,8% от планираните).
Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена за деветте месеца на 2013 г. от централния бюджет, възлиза на 747,1 млн. лв., което е в съответствие с Регламент 1150/2000. Фискалният резерв към 30.09.2013 г. е в размер на 5,0 млрд. лева.


Актуализирани са разходите за персонал
по месеци на ДФ „Земеделие“

Правителството одобри промени в месечното разпределение на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения на ДФ „Земеделие“ за 2013 г. Общата сума на разходите за персонал, утвърдена с РМС 120 от 21 февруари т. г., остава непроменена – 36 025 742 лв. Изменението е свързано с утвърждаване на промени в приходната и разходната част на план-сметката ДФЗ за 2013 г. съгласно РМС 480/2013 г.


Общините Генерал Тошево и Пловдив получиха държавни имоти за решаване на местни проблеми

Правителството прехвърли безвъзмездно на общините Генерал Тошево и Пловдив собствеността върху държавни имоти, което ще позволи да бъдат разрешени местни проблеми. Община Генерал Тошево получи два апартамента с площ 59 кв.м. и 66 кв.м в града, които са с отпаднала необходимост за МВР. Те ще бъдат предоставени семейства, които са отправили искания за наемане на общински жилища. Местната власт в Пловдив ще разполага с два поземлени имота с обща площ 3,5 дка, които попадат в новопроектирана улица, включително тротоарното пространство и зелените площи.


България ще предложи нова кандидатура
за почетен консул в Долна Австрия

Правителството отмени решение от 2005 г. за откриване на почетно консулство в Австрия, ръководено от почетен консул, със седалище във Виена и консулски окръг, обхващащ територията на федералната провинция Долна Австрия. С решението за почетен консул е определена Мария Граф, но поради обективна невъзможност встъпването й в длъжност не се е състояло.
Днешното решение ще предостави възможност да бъде предложена нова кандидатура за почетен консул в провинция Долна Австрия. На фона на динамично и успешно развиващите се българо-австрийски отношения, сътрудничеството се откроява с особен интензитет, солиден взаимен интерес и отлични перспективи. Наличието на почетен консул би създало допълнителни благоприятни предпоставки за разширяването му с нови области и обогатяването му с конкретни инициативи.


За ратификация е предложен Договорът
за стабилност, координация и управление
в Икономическия и паричен съюз

Министерският съвет одобри подписания на 2 март 2012 г. Договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз и предлага на Народното събрание да го ратифицира. За държавите-членки, които се ползват с дерогация от участие в единната валута, в т. ч. и България, Договорът предвижда възможност за обвързване само към разпоредбите на дялове ІІІ и ІV. Правителството прие декларация, с която се ангажира с прилагането на всички разпоредби на Дял ІІІ, считано от 1 януари 2014 г. Той се отнася до фискалната дисциплина и принципите в него съответстват на принципите, които следва България за поддържане на строга бюджетна дисциплина и макро-финансова стабилност. Страната ни изключва Дял ІV, който се отнася до координация на икономическите политики.
Договорът, подписан от 25 държави-членки на ЕС, е част от усилията за справяне с кризата и гарантиране на дългосрочна финансова стабилност в Съюза. Той има за цел укрепване на икономическия стълб в Икономическия и валутен съюз, за да съответства на развитието на валутния стълб, посредством пакет от мерки за насърчаване на бюджетната дисциплина, засилване координацията на икономическите политики и по-добро управление на еврозоната. България ще прилага Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз в неговата цялост от датата на присъединяване на страната ни към еврозоната и отпадането на дерогацията по чл. 5 от Акта за присъединяването на България и Румъния към ЕС.


Споразумение ще насърчава обмена на информация и опит между българската АЯР
и руската Федералната служба по екологичен, технологичен и атомен надзор

Министерският съвет одобри проекта на споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на България и Федералната служба по екологичен, технологичен и атомен надзор на Русия за сътрудничество в областта на регулирането на ядрената и радиационната безопасност при използването на атомна енергия за мирни цели.
Със споразумението се укрепва дългогодишното партньорство между двете институции чрез насърчаване на обмена на информация за регулаторните практики и на опит в областта на лицензиране на дейностите по използване на ядрена енергия и инспекционните механизми. Сътрудничеството ще се осъществява чрез обмен на документи, визити на експерти за провеждане на съвместни семинари и консултации, научни посещения, реализиране на общи проекти. Информация, представляваща държавна тайна на двете страни, не подлежи на предаване в рамките на споразумението.


Посланик Такев ще подпише меморандумите
за развитие на 
железопътни коридори 6, 10 и 12

Правителството упълномощи посланика ни в Полша Василий Такев да подпише от името на България меморандумите за сътрудничество в областта на техническото, експлоатационното и търговското развитие на железопътни коридори 6, 10 и 12 на Организацията за сътрудничество на железниците. Проектите на документи бяха одобрени от правителството в началото на м. октомври. Те дават възможност на България да развие сътрудничество със страните, през които минават трасетата и които не са част от Европейския съюз като Турция и държави от Централна Азия. Предвижда се подписването да се извърши в рамките на съвместното съвещание на упълномощените представители на членовете на Съвещанието на министрите на Организацията за сътрудничество на железниците, което ще се проведе в периода 10-13 декември във Варшава.


България и Катар ще развиват сътрудничество в областта на спорта

Правителството одобри проекта на меморандум за разбирателство в областта на спорта между Министерството на младежта и спорта и Катарския олимпийски комитет. Общите цели, залегнали в документа, включват насърчаване на обмена на спортни делегации, треньори и експерти в областта на спорта, обмена на информация, размяната на покани за участие в срещи и други форуми, свързани със спорта и физическата култура. Сферите на сътрудничество са свързани с програми за спорт за всички, спорт за хора със специални нужди, спортна медицина, допинг контрол, управление и поддръжка на спортни съоръжения, елитен спорт и др.


Правителството одобри резултатите
от три заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри резултатите от три заседания на Съвета на Европейския съюз – по икономически и финансови въпроси и по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, проведени на 15 октомври в Люксембург, и по земеделие и рибарство, състояло се на 17 октомври също във Великото херцогство.
В рамките на Съвета ЕКОФИН министрите приеха регламентите, създаващи Единния надзорен механизъм, с което се установява първият елемент на Банковия съюз в ЕС. Европейската централна банка ще поеме надзорните си функции 12 месеца след влизане в сила на законодателството. При подготовката на заседанието на Европейския съвет на 24 и 25 октомври министрите разгледаха възможните области на засилена координация на икономически политики на държавите-членки и обсъдиха съвместна инициатива на ЕК и ЕИБ за улесняване на достъпа до финансиране на малките и средни предприятия.
В дневния ред на срещата, на която се разгледаха въпроси в сферата на социалната политика и заетостта, се постигна напредък по предложението за директива за осигуряване изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги. Предложението има за цел да се гарантира защитата на правата на работниците и да се подобри сътрудничеството между отговорните компетентни органи. Дискусията ще продължи и през декември. В рамките на заседанието се проведоха дебати на министрите по въпросите, свързани с младежката заетост, социалното измерение на Икономическия и паричен съюз (ИПС) и оценката на Европейския семестър 2013 в сферата на заетостта и социалните политики.
Министрите, отговарящи за земеделието и рибарството, постигнаха политическо споразумение относно възможностите за риболов за 2014 г. за определени рибни запаси в Балтийско море. В рамките на заседанието Съветът обмени мнения относно годишните консултации за 2014 г. между ЕС и Норвегия във връзка с двустранното споразумение в областта на рибарството. Обсъдена беше и годишната среща на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан, която ще се проведе в Кейп Таун от 18 до 25 ноември 2013 г.

Прекратяват се два концесионни договора
за добив на подземни богатства

След направено предложение от концесионера, Министерският съвет прекратява договора за предоставяне на концесия за добив на индустриални минерали от находище „Караджова чешма“ в област Хасково. Договорът е сключен през 2010 г. със „Стройко 2000“ ЕООД, гр. Димитровград. Прекратяването на договора е по взаимно съгласие.
Друг концесионен договор – за добив на скалнооблицовъчни материали от находище „Лозен” в община Любимец, беше прекратен едностранно от Министерския съвет поради неизпълнение на основни договорни задължения от концесионера. Договорът е сключен е през 2004 г. с „Пътни строежи“ АД, гр. Пловдив.
Кабинетът днес разреши изцяло да бъдат прехвърлени правата и задълженията по концесията за добив на строителни материали от находище „Бинкос“ в община Сливен от сегашния концесионер „Биндер“ АД на „Пътно поддържане – Сливен“ ЕООД. Условията на договора не се променят.


За ратификация е предложено поразумението между България и Германия за взаимно предоставяне на собственост на имоти

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира сключеното след размяна на ноти споразумение между България и Германия за взаимно предоставяне на собственост върху поземлени имоти в Берлин и София. Споразумението предвижда българската държава да придобие безвъзмездно правото на собственост върху терени с обща площ 12 617 кв. м, чиято стойност е около 23 167 000 евро, а германската – правото на собственост върху терен от 11 470 кв. м на стойност около 17 205 000 евро.
Сключването на споразумението решава открития от повече от 20 години въпрос между двете държави за собствеността върху имотите, ползвани от двете страни по силата на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Германската демократична република от 1974 г. за взаимно предоставяне на терени в София и Берлин, както и право на строеж върху тях на административни, жилищни и други сгради на дипломатическите им представителства.


При целодневна организация на учебния ден часовете може да бъдат по 40 минути

С промени в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета правителството създаде възможност при целодневна организация на учебния ден учебните часове за учениците от V до VIII клас да може да бъдат и по 40 минути. Това ще става с разрешение на началника на регионалния инспекторат на образованието и ще позволи по-голяма гъвкавост при организацията на учебния ден, така че краят на учебните занятия и времето за пътуване да се вместват в рамките на светлата част на денонощието. Основната цел на направеното в ППЗНП изменение е напълно ограничаване на възможността нормалната продължителност на превоза на учениците да попадне извън периода на светлата част на денонощието, с което се гарантира по-голяма сигурност и безопасност на децата и учениците, които се превозват.


Нова наредба регламентира изискванията
при разделното събиране и рециклирането
на електрическото и електронното оборудване

Правителството прие нова Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, с която се транспонират изискванията на директивата от 2012 г. за отпадъците от този вид оборудване. Целта й е да се подобри събирането, повторната употреба и рециклирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), така че да намалеят намаляване отпадъците, а ресурсите да се използват по-ефективно.
В хода на преговорите по директивата България успя да договори преходен период за постигане на целите по събиране на ИУЕЕО – за календарната 2016 г. в страната ни следва да се събира ИУЕЕО в количество, равно на 41% от средното тегло на електрическото и електронно оборудване (ЕЕО), пуснато на пазара през предходните три години. От 2020 г. целта става 65 процента. От 1 януари 2018 г. обхватът на Наредбата се разширява и ще се прилага за почти всички видове ЕЕО. В допълнение, от началото на 2014 г. в обхвата на Наредбата се включват и фотоволтаичните панели.
От 1 януари 2015 г. целите по рециклиране, оползотворяване и подготовка за повторна употреба на ИУЕЕО се увеличават с още 5%, спрямо тези, които се прилагат в момента. За дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители и имат търговска площ по-голяма от 400 кв. м, определена за ЕЕО, се предвижда в търговския обект или на входа на обекта да приемат без заплащане много малки по размер ИУЕЕО (при които нито един външен размер не надвишава 25 cm), без крайните потребители да са задължени да закупуват ЕЕО от подобен вид.
Въвежда се възможността за лицата със седалище в друга държава-членка и които пускат на пазара на България ЕЕО, да могат да назначат упълномощен търговски представител, който да отговаря за изпълнението на задълженията им по Наредбата. Въвеждат се минимални изисквания при какви условия и каква придружаваща документация да се извършват превозите на ЕЕО, за което има съмнения, че представлява ИУЕЕО. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г. С него се правят промени и в продуктовите такси, които ще бъдат дължими за електрически и електронни уреди.


Одобрени са предприетите от министъра
на икономиката и енергетиката мерки
за стабилизиране на „ВМЗ” ЕАД

Правителството одобри доклад на министъра на икономиката и енергетиката за осъществените в изпълнение на решение на кабинета мерки за стабилизиране и развитие на „ВМЗ” ЕАД. В резултат на тях Държавната консолидационна компания придоби акции на стойност 27,5 млн. лв. от дружеството чрез увеличаване на капитала му, което доведе до възстановяване на нормалния производствен процес. Днес правителството възложи на министър Драгомир Стойнев да продължи изпълнението на изложените в доклада действия, свързани с решаването на проблема по законосъобразното използване на ВиК инфраструктурата в заводите.


Русе получава 2 млн. лв. за изграждането
на подземни паркинги

         Правителството одобри целева субсидия в размер на 2 млн. лв. по бюджета на община Русе за 2013 г. Средствата са за финансиране на неразплатените разходи за изграждане на подземни паркинги за около 1000 автомобила в централната част на града.  Изграждането на паркоместата е в съответствие с регионалната политика за развитие на общината. По този начин ще се подобрят състоянието на инфраструктурата в централната градска част, достъпът и инвестиционната среда в регион, който е икономически, културен и логистичен център. Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет.


Заместник-министрите Бойко Пенков
и Чавдар Славов са определени за представители на държавата в надзорните съвети на НЗОК и НОИ

Правителството освободи заместник-министъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков като представител на държавата в Надзорния съвет на НОИ и го определи за представител на държавата в Надзорния съвет на НЗОК. Той ще заеме мястото на заместник-министъра на икономиката и енергетиката Красин Димитров.
Д-р Пенков има дългогодишен управленски опит в областта на здравеопазването. Бил е началник на отдел „Международно сътрудничество” в МЗ до 1999 г., директор на НЗОК в периода 1999-2001 г., главен изпълнителен директор на Здравноосигурителна компания „Закрила”, управител на МБАЛ „Софиямед” ООД и др.
За представител на държавата в Надзорния съвет на НОИ беше определен другият заместник-министър на здравеопазването – проф. Чавдар Славов. Поради намаляването на представителите на държавата в надзорния орган от осем на шест съгласно чл. 35, ал. 1 от КСО, от състава на НС на НОИ бяха освободени заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров и директорът на дирекция „Правна” в администрацията на Министерския съвет Галина Маринска.

Финансовите министри на ЕС ще търсят съгласие с Европейския парламент по проектобюджета за 2014 г.

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, формат Бюджет, което ще се проведе на 11 ноември в Брюксел. Целта на работната сесия е да се подготви позиция на Съвета за преговорите във връзка със заседанието на Помирителния комитет, което ще се проведе същия ден.
Помирителният комитет се свиква в рамките на бюджетната процедура на ЕС поради различие в позициите на Съвета и Европейския парламент по проектобюджета на Съюза за следващата финансова година. По време на заседанието му ще се проведат преговори за постигане на съвместно споразумение между Съвета и ЕП по параметрите на бюджета. Ако проектобюджетът бъде отхвърлен, Европейската комисия трябва да представи нов. България ще съдейства активно за постигането на споразумение, което да е в интерес на гражданите на ЕС и да допринесе за постигането на общите цели пред Съюза.


Правителството предлага промени в Закона
за горите, които да защитят по-добре интересите на българските граждани и бизнес

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за горите и предлага на Народното събрание да го приеме. С него се правят изменения на разпоредби, свързани основно с осъществяването на горскостопанските дейности и ползването на дървесина. Разширява се кръгът на субектите, имащи право да възлагат и извършват залесяване, чрез включването на учебно-опитните горски стопанства и специализираните звена на Изпълнителната агенция по горите. Срокът за залесяване на пожарища и сечища се намалява от седем на три години. По този начин в по-голяма степен се гарантира защитата на обществения интерес по чувствителната тема за възобновяването на българските гори.
С изменението на чл. 115, ал. 1 се създава възможност фирмите, регистрирани на територията на дадена община, да могат да участват в процедурите като местни търговци във всички държавни горски и ловни стопанства, чиито територии попадат в обхвата на тази община. Поради неясната си формулировка, досегашният текст бе повод за съдебни дела след провеждане на процедури по този ред и не постигаше целта за насърчаване на заетостта и осигуряване на работа на малките и средни предприятия по места.
Предлага се отмяна на разпоредбата на чл. 116а, която даваше възможност за допълнително разширяване на обхвата на дългосрочните договори, което, по мнението на бранша, създава условия за установяване на монополно положение и допуска необосновано завишаване на обема на добиваната дървесина по дългосрочните договори. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар