четвъртък, 10 октомври 2013 г.

В Силистра заседава Регионалният съвет за развитие на Северeн централен район
На 10 октомври 2013 г. от 11 ч. в заседателната зала на Областна администрация Силистра се проведе 19-ото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район ((РСР на СЦР). То бе свикано, открито и водено от областния управител на област Силистра г-н Насуф Насуф в качеството му на председател на РСР на СЦР на основание. В него участваха представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представител на Форум „Гражданско участие“. На 4 декември отново в Силистра ще бъде 20-ото заседание на РСР на СЦР. Участниците във форума бяха първите, разгледали изложбата  „Добруджа – добра земя“, аранжирана в заседателната зала на администрацията на областта с картини от фонда на Градската художествена галерия в Силистра, предоставени с любезното съдействие на нейния директор Йордан Колев. Картините са от местни художници и пресъздават пейзажите, поминъка и хората на Силистренския край.
На днешното заседание бяха актуализирани представителите на Регионалния съвет за развитие на Северен централен  район в Комитетите за наблюдение на Оперативните програми за периода 2007-2013 г. и в тематичните работни групи за разработване на Оперативните програми за периода 2014-2020 г.  От Силистренска област в различните комитети – като представители или заместници, са областният управител Насуф Насуф, кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов и кметът на община Дулово д-р Юксел Ахмед. Членовете на Съвета бяха информирани за изпълнението на Годишната индикативна програма на РСР на СЦР през 2013 г. Обсъдена и одобрена бе Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Северен централен  район за 2014 година.
Представен беше доклад за оценката на въздействието на законодателството за регионално развитие (Закон за регионалното развитие и Правилник за прилагане му). До 10 ноември т.г. имат възможност членовете на РСР на СЦР да правят предложения за промяна в законодателството. На тяхна база ще бъде изготвено становище  по  представените референтни теми. Споделено бе, че се работи по Национална стратегия за интелектуална специализация. Стана ясно също, че в следващия програмен период приоритетни за финансиране на проекти са четири отрасъла – машиностроене, ХВП, ИТК и фармация.
Експерт от Министерството на регионалното развитие представи актуална информация относно Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Тя се отнася до 14 страни, 9 от които са членки на ЕС. Приоритетните области в стратегията с общо 11, а 4 са стълбовете в нея,  като най-новият се нарича  борба с организираната пристъпност. България и провинция от Германия са координатори по този този приоритет №11. Заедно с Румъния България  е координатор и по туризма като приоритетна цел №3. За проекти по Дунавската стратегия се ползват средства от Оперативните програми,  Програмата за развитие на селските райони, програма ТГС  и др.
В обозримо бъдеще влиза в действие новата програма Дунав“ за „свързаност, енергийна ефективност, околна среда, социално-икономическо развитие, управление и др.“ По нея е и новият „инструмент за техническа помощ“ на стойност 1 млн. евро, разделени на 40 проекта по 25 000 евро всеки. В момента АДО „Дунав“ по проект проучва Дунавския панорамен път.


Няма коментари:

Публикуване на коментар