вторник, 22 май 2012 г.

Закриват кметствата във Ветрен и Срацимир, за да станат наместничества,по идея на кмета създават отдел "Инспекторат" в община Силистра


      Ново заседание на Общински съвет - Силистра ще има на 31.05.2012 г. ( четвъртък ) от 9,30 часа в заседателната зала на Общинския съве. Предварителен дневен ред: Актуализиране на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община
Н. Кескинов вя знамето на България на брега на Дунав
при Ветрен цели 4 мандата,
 селото остана без избираем "селски първенец".
 Снимката е от поредно посрещане на лодките от ТИД
Силистра. Актуализация на наименованието, правилника и състава на Общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски Закриване на кметство с.Ветрен и кметство с.Срацимир, община Силистра (б.а.-стават наместничества, т.е. без избираем кмет).  Създаване на отдел „Инспекторат” към Община Силистра. Приемане доклада на Балансова комисия, за приемане на годишните финансови отчети на търговските дружества със 100 % общинско участие в капитала по приключването към 31.12.2011 г., разпределяне на печалбата и освобождаване от отговорност за 2011 г. на управителите и контрольорите на дружествата. Разпореждане с имоти. Прекратяване на договор за предоставяне на концесия /язовир в с.Ветрен/. Намаляване капацитета на Дневен център за стари хора, гр. Силистра и откриване на нова социална услуга Център за временно настаняване. Участие на Община Силистра с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома”, Бюджетна линия BG051PO001-5.1.04.Внася: Кметът на общината. Изказвания и питания.

Няма коментари:

Публикуване на коментар