сряда, 23 май 2012 г.

Нови 31 дка в "царството на божурите" край Добротица


Площта на защитена местност „Горната кория” край с. Добротица (община Ситово, област Силистра) ще бъде увеличена с 31 дка. Това решение е взето от съвместната комисия от представители на областта, общината, службите по земеделие, геодезия и кадастър, ТП „ДГС - в Силистра, РИОСВ-Русе и др., съобщиха от РИОСВ-Русе. Процедурата е стартирала преди 2 години, когато служители на „Пролес инженеринж” ООД – София при извършване на лесоустройствени дейности на терен са установили плътна популация на червения божур, разпростряла се извън границите на Защитена местност „Горна кория”. С оглед защитата на редкия растителен вид фирмата е изпратила официално предложение до Министерство на околната среда и водите. Извършени са проверки не терен за оценка състоянието на находището на божура. Предстои документацията да се окомплектова и изпрати в Министерството на околната среда и водите. Съгласно Закона за защитените територии министърът издава заповед за увеличаване на площта. Заедно с това ще се актуализира и режима на дейностите в нея. 
Защитена местност „Горната кория” се намира край село Добротица, община Ситово, област Силистра.Настоящата й площ е 40.064 дка, представляваща горски фонд. Стопанисва се от Държавно горско стопанство „Силистра”. Обявена е със Заповед № 1141 от 1981 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД - 1203 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите. Площта й е актуализирана със Заповед № РД-4/ 05.01.2009 г. на министъра на околната среда и водите от 40.000 дка на 40.064 дка. Защитената местност е обявена с цел опазване на естествените находища на червен божур. Растението попада и под защитата на Закона за лечебните растения, може да се добива от природата, но тъй като е под специален режим на опазване и ползване, е необходимо отпускането на квота. В рамките на ЗМ „Горната кория” е забранено извеждане на сечи, освен санитарни и отгледни; паша на домашни животни; строителство; ловуване; разкриване на кариери; безпокоене на птиците.

Няма коментари:

Публикуване на коментар