събота, 5 май 2012 г.

Плевенски случай с отзвук в цялата страна чрез ПДИ:Има ли право работодателят да провери верността на здравния ни статус?


И.Ватева, Плевен

Общината и Областната администрация в Плевен са сред най-добросъвестните администратори на лични данни в страната, посочи председателят на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), Венета Шопова, на проведеното в началото на март в Плевен изнесено заседание на институцията. Никой от комисията не си спомня да е внасяна жалба срещу Община Плевен. А срещу Областната администрация е имало само една жалба, по която КЗЛД се е произнесла, че е неоснователна. Жалбата разглежда интересен казус. На 27 април 2011г.,  П.С. от гр. Левски сезира Комисията за неправомерно обработване на лични данни на дъщеря и С.С. от страна на областния управител. След отпуск по майчинство, на 30.07.2010 жалбоподателката се връща на работа в Областна администрация - Плевен и подава молба по назначаване за ползване на отпуск за кърмене на дъщеря си, родена на 01.06.2009. Отпускът е разрешен със заповед от 9 август 2010. Близо 8 месеца по-късно, на 21 март 2011, областният управител отправя искане до директора на РЗОК - Плевен за проверка на здравния статус на детето, както и мнение дали то се нуждае от кърмене. Към писмото е приложен документ от личния лекар на детето, в който се съдържа име, ЕГН, информация за здравния статус.
С писмо от 30 март 2011 г. директорът на РЗОК дава информация за детето
здравния му статус, извършени изследвания и диагнози. Представено е лекарско заключение, относно здравния статус на детето. На 1 април 2011 жалбоподателката с детето посещават педиатър и национален консултант по кърменето, като последният издава мнение, че кърменето е нужно да бъде продължено. Документът с въпросното мнение г-жа С. изпраща по факс на работодателя си на 5 април 2011. Същия ден органът по назначаване с нова заповед отменя отпуснатия й за кърмене отпуск от 1 час дневно. Жалбоподателката счита, че директорът на РЗОК - Плевен е изнесъл неправомерно информация за здравния статус на детето й, като я е предоставил на областния управител, както и че предоставяне на заключение за здравословното състояние на детето е извън неговата компетентност. П.С. моли да бъдат предприети необходимите законови мерки в рамките на правомощията на сезираните институции. Комисията за защита на личните данни изисква от директора на РЗОК – Плевен становище и писмените доказателства по случая. От Здравната каса смятат, че жалбата е неоснователна. В качеството си на обработващ лични данни на здравноосигурените лица РЗОК е предоставила информация за здравния статус на детето в отговор на писмено запитване на работодателя, също администратор на лични данни. Сочи се, че предоставянето на информация е мотивирано от необходимостта работодателят да установи достоверността на представения от жалбоподателката документ от лекар за необходимостта от кърмене, тъй като се констатира съществено различие в данните от представените от нея документи за здравословното състояние на детето й и данните от отчетните в РЗОК медицински документи. Данните в амбулаторния лист от 26.07.2010 и от медицинското направление от 02.08.2010 са различни и будят съмнения за достоверността на един от документите с оглед срока от седем дни между издаването им. Областният управител дори изразява намерение да сезира органите на прокуратурата.
Според КЗЛД, разгледана по същество, жалбата е неоснователна. „Действията на областния управител относно изискване информация за здравното състояние на детето са свързани с гарантиране законосъобразността на предприетите от него действия в качеството му на работодател при отпускане на отпуск по чл. 166, ал. 1 от КТ и неговото удължаване. В чл. 68 от Закона за здравното осигуряване са предвидени случаите, при които НЗОК, респективно РЗОК, в качеството на обработващ лични данни, могат да предоставят сведения за здравноосигурените лица, като ал. 4 предвижда това да се извършва по отношение на държавни органи, когато е предвидено в закон”, пише в решението на КЗЛД, което оставя без уважение жалбата на П.С. Решението е подписано с едно особено мнение, мотивирано с това, че „предоставянето на амбулаторните листове от страна на РЗОК на областния управител на Плевен е в противоречие с изискването за съотносимост на данните, още повече, че те са предоставени на орган, извън компетентността на който е извършването на преценка на медицинска информация за лицето, отразена в посочените амбулаторни листове”. Решението на КЗЛД е обжалвано пред Административен съд - София град.
Иванка Ватева, координатор за област Плевен
Сайт на Програма достъп до информация


Няма коментари:

Публикуване на коментар