четвъртък, 31 май 2012 г.

Министър Дянков определи наскоро нови цени за достъпа до информация


     Със заповед на вицепремиера и министър на МФ Симеон Дянков - ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. Обн. Държавен вестник, брой 98 от 13 декември 2011 г. на основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация нареждам: I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя: 1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.; 2. CD – 1 брой – 0,50 лв.; 3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.; 5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.; 6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.; 7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.; 8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.; 9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.; II. Стойностите по т. I не включват ДДС. III. Отменям Заповед № 10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г. (ДВ, бр. 7 от 2001 г.). IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г.
      Съветът на Фондация ПДИ съгласно ЗДОИ: "Задължен да вземе решение за предоставяне или за отказ да се предостави информация по реда на ЗДОИ е ръководителят на институцията. В рамките на една община това е кметът на общината, в Общинския съвет – председателят на съвета, в Изпълнителната дирекция  – нейният директор и т.н. Ето защо заявленията за достъп до информация трябва да се адресират именно до въпросното лице. Понякога е възможно органът, т.е. ръководителят на задължената институция, да овласти друго лице да извършва това, но при всички случаи то трябва да е изрично определено със заповед. Често информация за това кой следва да отговаря на заявленията по ЗДОИ може да бъде открита във вътрешните правила за достъп до информация или в процедурата, описана на интернет-страницата на институцията. Заявленията се подават до кмета на общината, дори и информацията да е свързана с работата на конкретен отдел."   
      На 17 май 2012 в Пресклуба на БТА Програма Достъп до Информация представи дванадесетия годишен доклад Състоянието на достъпа до информация в България 2011. Той съдържа препоръки за улесняване на достъпа до информация и за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на публичната администрация; анализ на законодателството, свързано с достъпа до информация, с фокус върху вътрешните правила за достъп до информация на институциите; резултати от проучването на ПДИ за онлайн публикуване на задължителни категории информация от административните структури на изпълнителната власт; анализ и оценка на случаите, постъпили за правен съвет и коментар в ПДИ през 2011 г.; и най-важното от съдебната практика по ЗДОИ през 2011 г.
     На 18 май 2012 в град Кърджали Програма Достъп до Информация проведе работна среща с журналисти от Кърджали, Смолян и Хасково. Работната среща в Кърджали е четвъртата от планираните седем в страната. Досега бяха проведени срещи в Кюстендил (16 март), Враца (30 март) и Пловдив (20 април). Следват Велико Търново (29 юни), Сливен (13 юли) и Шумен (20 юли). Срещите се провеждат в рамките на проект „Граждански одит на активната прозрачност на  управлението” с подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Повече на http://www.aip-bg.org.

Няма коментари:

Публикуване на коментар