вторник, 4 февруари 2020 г.

Силистренец с докторска степен чрез тема за ролята на библиотеките в Холандия за интеграцията на имигрантите

Преди една година силистренецът родом Димитър Русков, който работи в Холандия, защити в Софийския университет дисертационен труд на професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание и библиография)“ на тема „РОЛЯТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА БИБЛИОТЕКА В КОНТЕКСТА НА ИМИГРАЦИОННАТА И ИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ХОЛАНДИЯ“ пред научно жури с председател на научното жури проф. дфн Боряна Владимирова Христова, присъдило образователна и научна степен доктор

В Ю туб в студиото на Емигрант БГ има филм за него под формата на т.нар. биографичен профил Основното си образование е завършил в училище „А. Макаренко“, после „Юрий Гагарин“; средно образование - ТМТ/ПГМТ „Владимир Комаров“, висше - Софийски университет - библиотечни науки. От 17 години работи като библиотекар в Холандия. Има две деца от холандка.

От автореферета на  д-р Русков разбираме, че в Холандия организации като Червен кръст” и Работа с бежанци”, заедно общините по места, но и чрез музеи, училища, университети и други сдружения, в съвместно сътрудничество помагат на имигрантите да се интегрират, създавайки  за тази цел специални проекти, мероприятия и услуги. Представени са и конкретни практики в различни страни, и най-вече в Холандия.

И не на последно място: едни от най-активните публични институции, подпомагащи имигрантите в тяхната интеграция, са обществените библиотеки. Те са се превърнали в добър пример как за последните 15 години чрез създаване на мултикултурни колекции, предлагане на специализирани услуги и различни мероприятия за имигранти са се превърнали в едни от най-важните партньори на правителството в областта на интеграцията на имигранти от различни страни. 

Разгледани в ретроспекция са интеграционните процеси в Холандия от 1974 до 2004 г. Направен е съпоставителен преглед на имигрантските услуги на водещи обществени библиотеки от страни като Дания, Швеция, Норвегия, Германия и др. Както и исторически обзор на  на миграционните процеси в световен мащаб от времето на т.нар. велико преселеине на народите до днес. 

Според ЕС, интеграцията на имигрантите е един от показателите за демократизирането на всяко едно общество, за развитието и утвърждаването на човешките права и свободи. Вкл. и в контекста на събитията след края на XX и началото на XXI в., когато съществуващите до тогава видове миграция се разширяват с появата на т.нар. туристическа и транзитна миграции. 

Изследването на силистренеца показва, че още през ХVI век Холандия се утвърждава като една от най-силно развиващите се икономически страни, поради което започва да привлича много имигранти (в страната има закон за чуужденците още от 1849 г., като последното му осъвременяване е през 2000 г.). Има обаче и други съпъстващи закони по темата: Закон за гражданска интеграция” и  Закон за гражданска интеграция в чужбина”. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар