сряда, 5 февруари 2020 г.

Агенция за хора с увреждания дава безвъзмездно средства за достъпна архитектурна среда


На вниманието на културни, исторически и спортни обекти!

Агенция за хората с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти. Отпускат се безвъзмездно средства по три компонента: осигуряване на външен достъп до обекта за лица от целевата група – до 12 000 лв.; приспособяване на вътрешната среда на обекта за самостоятелно посещаване от и пребиваване в него на лица от целевата група – до 15 000 лв.; изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения за ползване от лицата с увреждания – до 50 000 лв.

Конкурсната документация е рубриката „Проекти и програми“ – Достъпна среда на интернет страницата на Агенцията. Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка, подредени систематично; по ред, описан в таблица за оценка на административното съответствие /приложение 3/, и с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини: нa място в офиса на АХУ (гр. София, 1233, ул. „Софроний Врачански” № 104-106), като на електронен носител са качени всички документи, подписани и сканирани или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 10.03.2020 г.

Друг начин: чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител качени всички документи подписани и сканирани или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 10.03.2020 г.

И още един начин: по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ - e-mail: ahu dostap(a)mlsp.government.bg. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 10.03.2020 г. Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок. Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73.Няма коментари:

Публикуване на коментар