понеделник, 3 февруари 2020 г.

Област Силистра очаква своя пореден „д-р“ в сферата на науките

Сезер Нехат (вляво) със своя
научен ръководител доц. д-р В. Велев

От сайта на Университет по библиотекознание и информационни технологии (София) научаваме, че в докторантска програма „Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда“ дуловецът Сезер Нехат е допуснат за защита на дисертационен труд  на тема „Организация и управление на читалищната мрежа в рамките на област Силистра“. Авторът има за научен ръководител доц. д-р Венцислав Велев, а рецензенти са  проф дики Стоян Георгиев Денчев и доц. д-р Калина Йорданова Иванова.

Защитата е за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“. Работата в докторантската програма е започнала през 2016 г., а е предадена в готов вид три години по-късно – през 2019 г.

До момента г-н Нехат е участвал със съобщения по темата в български и международни форуми, а по нея е разработил и 7 публикации. В своята рецензия проф. В свое становище проф. Желязко Стоянов приканва научното жури да присъди образователната и научна степен „д-р“ на дългогодишния служител в Общинска администрация Дулово.

Доц. Тодорка Георгиева от РУ "А. Кънчев"
 единствена е в областта е достигнала
образователната и научна степен
т.нар. голям доктор.
Тя е доктор на филологическите науки.
Наскоро съобщение във Фейсбук от Калоян Димов – уредник в Регионален исторически музей Силистра, че е приет за докторант по „Археология (Средновековна нумизматика)“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, бе повод за разработка относно вече защитилите тази „степен“ научни дейци от област Силистра. 

От нея стана ясно, че над 30 са добруджанците, които в момента работят или доскоро са работили в различни институции, придобивайки образователна и научна степен „доктор“. (Любопитна подробност специално за Дулово: от Дуловската гимназия, която в момента е най-голямото средно училище в област Силистра, са излезли трима професори, поне петима доценти и около десетина доктори на науките).

Близо  една трета от предполагаемия общ брой доктори на науките в областта от тях са от Филиал Силистра на РУ „А. Кънчев“ (начело със своя сегашен директор доц. д-р Валентин Стоянов - общо 9), а останалите са в различни сфери: култура, история, икономика, инженерни науки, селско стопанство, зоология, но още в направления като теология, политически науки, медицина и др.

Преди една година още един силристренец родом - Димитър Русков, който работи в Холандия, защити в Софийския университет дисертационен труд на професионално направление Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание и библиография)“ на тема „РОЛЯТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА БИБЛИОТЕКА В КОНТЕКСТА НА ИМИГРАЦИОННАТА И ИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ХОЛАНДИЯ“ пред научно жури с председател на научното жури проф. дфн Боряна Владимирова Христова.

Няма коментари:

Публикуване на коментар