четвъртък, 11 октомври 2018 г.

12 училища от област Силистра в общ концерт по "Твоят час - фаза 1"


РУО на МОН Силистра на 12.10.2018 г. организира заключителен концерт по проект  „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС – фаза І“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014–2020, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 Концертът се организира в рамките на заключителни информационни дни „Твоят час“ за осигуряване на прозрачност и публичност по проекта, също така и осигурява възможност за изява на учениците и популяризиране на резултатите и постиженията им, постигнати чрез участието им в проекта.

Откриването на събитието е на 12 октомври от 14 часа в залата на община Силистра. В концерта ще вземат участие групи за занимания по интереси от 12 училища от обл. Силистра. Изделия, постери и др. продукти от дейността на групите ще бъдат изложени във фоайето на залата на община Силистра.

Основна цел на проект BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. Целева група са ученици 1.-12. клас от държавните и общинските училища, включително и с образователни дефицити и ниска мотивация за учене, които са в риск от преждевременно напускане от училище.

През 2017/2018 учебна година в проекта са включени 6818 ученици от 44 от училищата на територията на област Силистра (66,55 % от общия брой учениците в дневна форма на обучение, за срв. 57,57 % през предходната учебна година).

Общият брой на сформираните групи за извънкласни дейности е 527 групи303 групи за занимания по интереси с обхват 4835 ученици или 70,92 % от включените в проекта (срв. 2016-2017 г. 69,73 %); 224 групи за преодоляване на обучителни затруднения с обхват 1983 ученици или 29,08 % от включените в проекта (срв. през 2016/2017 г. – 30,27 %).

      

Няма коментари:

Публикуване на коментар