петък, 27 декември 2013 г.

Назаем от Силистра ПРЕС: Димитър Генов – председател на Общински съвет-Силистра: Участието на граждани в работата на Общински съвет ще ги направи съпричастни към взетите решения


Приключи втората година от мандата на местната власт – с какво с работата си Общински съвет – Силистра допълни опита в общината при  партньорството на законодателния орган и изпълнителната власт в решаването на обществените проблеми?
Нещата така са сложени и разписани в закона, че Общинският съвет работи за утвърждаване на своя авторитет и на взаимоотношенията му с органа на изпълнителната власт, какъвто се явява кметът на общината заедно с администрацията в нея. Правомощията са разписани в Закона за местното самоуправление и местната администрация и в редица други закони. Двете части на местното самоуправление трябва да имат взаимодействие и допълване. Взаимно те упражняват контрол и на своите актове. В сравнение с предишни мандати на Общинския съвет настоящият състав е доста разнороден като политическо представителство. Част от тях се обявиха като независими още в първите месеци. Беше необходимо време да стане ясно, че всеки общински съветник има права и задължения, но и трябва да се самоподготвя, за да се впише в работата като физическо присъствие, съпричастие и участие. И още: проявява компетентност, да отправя питания към кмета и т.н.
Все повече общински съветници задават въпроси в пленарната зала по теми, от които те се интересуват от името на гражданите – кои са според Вас най-интересните от тях и по кои теми смятате, че е добре да се пита занапред?
Този „инструмент“ все по-често се ползва в настоящия мандат на Общинския съвет, преди всичко от групата на БСП и най-вече от двама-трима от тях, който са най-активни. Така на всяко заседание има въпроси към кмета по актуални теми. Кметът и неговият етап на всяко следващо заседание или в рамките на разумни срокове дават пълни и изчерпателни отговори. Прави впечатление, че след началото на мандата, когато имаше питания и изказвания на граждани, както Правилникът на ОбС-Силистра позволява, постепенно гражданите ограничиха своята активност до зрители в залата за заседания. На всяко заседание гражданите имат такава възможност и ще е добре да се възползват от нея.
Кои от взетите решения през календарната решения имат структуроопределящо значение за развитието на община Силистра?
Голям е броят на решенията със съществено значение в краткосрочна и дългосрочна перспектива по отношение на тяхното развитие. За двете години от мандата са взети 869 решения в 32 проведени заседания. Преди всичко – стратегия за развитие на общината до 2020 г; програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета до 2016 г.; решения за  правото и възможността за подпомагане на семейни двойки с репродуктивни проблеми със създаване на с фонд за тази цел; приет е план за интегрирано градско развитие на Силистра; приети са стратегии за развитието на общинските фирми „Синева“ и ДКЦ 1, т.е. на търговските дружества на община Силистра, както и много други. Направени са промени в правилници и наредби.
Напоследък общинските съветници станаха по-активни в представянето на докладни записки по различни въпроси, на какво се дължи ренесансът в активността им?
На първо място тази констатация само потвърждава впечатлението, че вече общинските съветници четат раздаваните им материали, следят нормативната база и осъзнават отговорността си при внасяне на докладни записки с предложения за проекти за решения. Със своята активност те пряко въздействат върху кметската администрация, тъй като най-вероятно реализират своите докладни записки благодарение на теми, подсказани от гражданите, вкл. и в квартала, където живеят. Някои правят твърде успешни опити сами да се нагърбят да подготвят докладните и на проекта за решения в тях. Невинаги екипът на кмета със своите материали отговарят на дневния ред на проблемите на обществото, за да бъде такъв, какъвто трябва да бъде. По този начин се осъществява и по-близката връзка между Общинския съвет и хората като цяло.
Влиза ли в намеренията на Общински съвет – Силистра да бъде възстановен бюлетинът за публикуване на решенията, за да бъде информирана обществеността за работата на местния законодателен орган?
Ако гражданите знаят, че от тях зависи дали ще дойдат на заседание на Общинския съвет, където да питат и да предлагат; ако те знаят, че е добре да се обръщат към отделен съветник или към група съветници – тогава все повече хора ще са добре осведомени. В момента се ползва един от вариантите – публикуването на решенията на електронния сайт на Общинския съвет, но не всички разполагат с технически възможности да достигнат до него. Затова трябва да разширим възможностите за обявяване на актовете на Общинския съвет пред обществеността.  Сред удачните методи е  публикуването на хартиен носител – в специално издание или друг подходящ начин. В бюджета на общината за следващата година ще инициирам възможност да се предвидят средства за тази цел, за да не остане само сайтът на Общинския съвет единствен, чрез който решенията стигат до гражданите. Така те няма да имат основание да казват как не ги познават, а е известно, че непознаването на законодателството не оневинява никого.
Какви намерения има в сегашния състав на Общински съвет - Силистра да бъде върната практиката в постоянните комисии да участват граждани или представители на неправителствения сектор.
С решение на Общинския съвет имаме възможност да институционализираме участието на гражданите в работата на постоянните комисии и най-вероятно в скоро време ще го направим. Подборът ще е според техните професионални умения и компетенции, а участието им ще е с право на съвещателен глас. Ще могат да правят предложения, за да има пряк ефект от тяхното привличане да работят в и за местния законодателен орган. Наскоро силистренец прочел наши материали в сайта и се обади чрез електронната поща, аз го приех и разговаряхме по темата, която го вълнуваше. Оказа се компетентен по нея и направи интересни разсъждения, които можем да използваме като предложения, защото заслужават внимание. Смятам, че такива хора ще бъдат полезни в дейността на Общинския съвет, а и той изрази готовност да се включи. Преди години имаше подобна практика, която по различни причини не бе продължена. Участието на граждани ще им позволи да бъдат по-близко до проблемите, които разглеждаме. Ще има и по-непосредствен контрол на нашите решения и на актовете на кмета на общината. Така имащите познания по различни въпроси не само ще се включват с мнения по форумите в сайтовете – понякога компетентно, но друг път проявяват незнание и изказват погрешно отношение. Форумът е Общинският съвет, поради което мястото на гражданите в него. Няма лошо инициативата да е на гражданите при правене на предложения и формиране на решения, задължителни за администрацията.
Димитър Генов - най-вляво на снимката, в Деня на диалога 2013 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар