четвъртък, 5 декември 2013 г.

Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет към него

5/12/2013

 
           На 4 декември 2013 г. в заседателната зала на Областна администрация Силистра се проведе 20-ото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), съвместно с Регионалния координационен комитет към него (РКК). Настоящото заседание се свика и се откри от г-н Насуф Насуф - председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Силистра на основание чл. 52, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. В съвместното заседание взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на Фонд ФЛАГ и Форум Гражданско участие.
          На заседанието за заместник председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район бе избран представител на общините от област Русе - д-р Петър Петров, кмет на община Ценово, с мандат от 1.01.2014 г. до 30.06.2014 г. Областният управител на област Русе г-н Венцислав Калчев е председател на РСР на СЦР в първото полугодие на следващата година.
          Представени бяха обобщени резултати и конкретни предложения от членовете на регионалните съвети за развитие от шестте района от ниво 2 по зададени референтни теми за промени в текстовете на Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). Експерт от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията представи ключовите приоритети в областта на транспортната политика на територията на Северен централен район за периода 2014-2020 г.
          Изпълнителният директор на фонда за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД, г-жа Надя Данкинова запозна членовете  на Съвета с възможностите за предоставяне на финансиране.  ФЛАГ е сред партньорите на местното самоуправление в България. Дружеството е създадено през 2008 г. с решение на МС на Република България. То осигурява финансов ресурс на общините и на създадените от тях търговски дружества при покриване на средства за подготовка на проекти, за мостово финансиране и др. „ФЛАГ е гъвкав и успешен инструмент, развиващ се в годините; той работи за средни и малки по големина общини, за които е труден достъпът до банково финансиране“, заяви г-жа Данкинова. За изминалия период – от м. януари 2009 г. насам, са дадени 618 кредита за 591 млн. лева, с които са подпомогнати проекти за повече от 2 млрда лева в 187 общини. След 2011 г. дружеството няма просрочени кредити и е с висок рейтинг при оценката му от европейските институции. По примера на ФЛАГ съседна Румъния смята да създаде свое дружество, а от българската практика се интересуват и страните, на които им предстои присъединяване към ЕС. 
          Представителите на Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет, информираха участниците в съвместното заседание за изпълнението на операциите и постигнатия напредък по съответните оперативни програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, отнасящи се до Северния централен район.

Няма коментари:

Публикуване на коментар