събота, 14 декември 2013 г.

Назаем от сайта на ПДИ: Достъпът до информация – в центъра на дневен ред за развитие след 2015 година

13.12.2013 г.

Ралица Кацарска

Едно от съпътстващите събития, организирано от Международната федерация на библиотечните асоциации и институции (IFLA) е озаглавено Достъп до информация: ключов стълб в програмата за развитие след 2015.  Участниците – Article 19CIVICUSBeyondAccess и DevelopmentInitiatives – излизат със съвместна позиция  за това защо и как правото на информация и други свързани теми да се включат в Дневния рред за развитие след 2015 година. 
Достъпът до информация е важен за всички, включително за живеещите в бедност. Той им дава възможност:
 • да упражняват своите политически и социално-икономически права
 • да бъдат икономически активни
 • да придобиват нови умения
 • да държат под отчет своите правителства
Достъпът до информация е предпоставка за разработването на програми за развитие във всички сектори и на всички нива. За да се гарантира успехът на Дневния ред за развитие след 2015, процесът трябва да се фокусира върху гарантиране на това, че правителства, гражданско общество, общности и отделни лица имат право на основна информация, необходима да се разрешават проблеми и да се взимат по-добри решения и право на ефективен достъп до тази информация.
В какво вярваме:
Достъпът до информация трябва да бъде централен в дневния ред за развитие след 2015
 • Правителства, частен сектор, гражданско общество и глобални институции трябва да  поемат международен ангажимент и да гарантират, че всеки има достъп до, разбира и може да използва и споделя информацията, която е необходима за подпомагане на устойчивото развитие.
 • Достъпът до информация е признат от Експертния съвет на ООН по дневния ред за развитие след 2015, от генералния секрета на ООН и много други участници като основен компонент на Целите за устойчиво развитие. Това признание трябва да се включи в дневния ред за развитие след 2015. 
Ясен фокус върху правото на информация ще доведе до промяна. Това ще:
 • Допринесе за развитие чрез участие, даване на възможност на всички хора да упражняват своите права и да ги  отнесат до своите собствени предизвикателства за развитие
 • Направи всички правителства, независимо от нивото им на икономическо развитие, по-отчетни за ангажиментите, поети по време на срещи като част от Дневен ред за развитие след 2015
 • Предостави средства, за да насърчи прогреса по отношение на отчетността, прозрачността, доброто управление, участието и овластяването
По-добро качество и по-голяма достъпност на информацията ще доведе до подобряване на разпределянето на ресурси и по-информирано взимане на решения от правителства, гражданско общество и частния сектор. Достъпът до информация е важен за:
 • ·        Пълно разбиране на това кои публични услуги достигат до населението, особено до хората, които живеят  в бедност
 • ·        Съвместното усилие на индивиди и общности заедно с правителствата да подобрят публичните услуги
 • ·        Организации на гражданското общество и частния сектор да имат възможност да осъществят целева развойнадейност, да инвестират ефективно и да подобрят публичните услуги
Информационни посредници като неправителствени организации, медии, парламентаристи и библиотекари могат да помогнат на правителства и хора да предават, организират, структурират и разбират данни, които са важни за развитието. Те могат да направят това чрез:
 •     Предоставяне на информация за основни права и пълномощия, публични услуги, околна среда, здравеопазване, образование, възможности за работа и публични разходи
 •   Идентифициране и насочване на вниманието върху най-актуалните и належащи нужди и проблеми на населението
 • ·    Използване на  инфраструктурата на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), за да се ускори доставката на услуги и предоставянето на достъп до важна информация.  Неправителствените организации и библиотеките могат да използват ИКТ да подпомогнат изпълнението на националната политика на регионално ниво, гарантирайки, че развитието ще достигне всички общности
 • ·     Предоставяйки публичен форум и място за по-широко гражданско участие и въвличане в процеса на взимане на решения
Рискове от пренебрегване на важността на достъпа до информация   
Ако достъпът до информация остане извън Дневен ред за развитие след 2015, има опасност да бъде създадена програма за развитие, наложена „от горе”. В този случай, фокусът ще бъде върху изпълнение на целите чрез правителствени действия, а не като дава възможност на лица и общности да контролират  постигането на тяхното собствено развитие. Ако достъпът до информация не бъде включен в рамката след 2015, ние рискуваме:
·        Лоши решения: Предполага се, че информацията, която ни е необходима, за да вземем добри решения за развитие съществува, тя е свободно достъпна и е лесна за възпроизвеждане. В много случаи, обаче, не е в това въпросът. Непълната и тайна информация често води до взимане на решения, които не отговарят на нуждите на общността.
·        Пилеене на пари и усилия: Ние не трябва да изпускаме възможността да увеличим капацитета и квалификацията, за да анализираме данни и да ги превърнем в информация така, че тя да може да се използва от широката общественост. Проучване на информационните потребности отделни лица и общности, включително на тези, живеещи в бедност предполага, че те срещат трудности при локализиране и използване на точната информация за тяхно облагодетелстване.   
·        Преоткриване на колелото: Ние трябва да избегнем създаването на политики за развитие, които не подкрепят информационни посредници и инфраструктура. Ако подкрепим и подсилим съществуващата инфраструктура, например библиотеките, ние можем да гарантираме разпоредби за информационно-свързани услуги за тези, които най-много се нуждаят.
Как да измерваме прогреса
За периода след 2015 година, предлагаме да обмислим нови механизми за събиране на информация за индикаторите, включвайки интерактивно събиране на данни, използвайки мобилни технологии и интернет. Също така горещо насърчаваме приемането на отворени стандарти, за да е възможно сравнението и оперативната съвместимост на информация между общности и институции. Неправителствените организации трябва активно да се включат в този процес.
Повече информация за предложените параметри за измерване на прогреса, базирани на вече съществуващи параметри, използвани от ООН и други международни институциивижте в официалното съобщение: Access to Information central to the post-2015 development agenda

Няма коментари:

Публикуване на коментар