петък, 27 декември 2013 г.

Назаем от "Силистра ПРЕС":Кметът на община Силистра д-р Найденов: Проектите и инвестициите са най-важни за общинатаД-р Найденов, какво се случи в община Силистра през отиващата си година, втората за Вас като кмет на общината в настоящия управленски мандат?
Няколко са стратегическите за община Силистра текущи проекти. В момента работим по проект „Зелена и достъпна градска среда – град Силистра“ по Оперативна програма  „Регионално развитие“ 2007-2013г. Чрез него ще бъдат ремонтирани и подновени центърът на града и Дунавският парк. Дунавският парк в Силистра е считан за най-старият български обществен парк, създаден още през 1870г. Той е емблематичен за силистренци и като част от проекта в него се предвижда подновяване на съществуващите и изграждане на нови детски и спортни площадки, ремонтиране на шадраваните, увеличаване на зелените площи, изграждане на велоалея и „Зони за паркиране“,  въвеждане на енергоспестяващо осветление и видео наблюдение. За Централния градски площад и пешеходната зона са  предвидени: реконструкция на настилките, подмяна на градския пейзаж, оформяне на нова зона за отдих, включващо нов многоструен фонтан, увеличаване на зелените площи и въвеждане на енергоспестяващо осветление. Всичко това ще доведе до по-висока привлекателност, достъпност, сигурност и екологичност.
Преди няколко дни подписахме договор с фирмата изпълнител на особено важния проект „Изграждане на районна пречиствателна станция за отпадъчни води, гр.Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа в град Силистра“ по ОП „Околна среда 2007-2013г.“ С реализацията му ще се подобри проводимостта на изградената канализационна мрежа. Дъждовните води ще се отвеждат отделно от битовата канализация. Ще се реши проблемът с наводняването на част от града и на сутерените на жилищните сгради при високи нива на р. Дунав. Досегашното негативно въздействие на потока от битови отпадъчни води в зоната на тяхното заустване ще бъде преустановено, с което ще се подобрят санитарно-хигиенните и екологични условия в района. През 2014-2020 г. община Силистра ще продължи работата си по водния цикъл, като се предвижда да бъдат доизградени и реконструирани водопроводната и канализационната мрежи в селата Айдемир и Калипетрово.
За да бъдем ефективни в инфраструктурната си политика, трябва да сме най-вече последователни.   Ето защо не пропуснахме и възможността да участваме по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „В подкрепа на следващия програмен период“. Общата стойност на проекта за изработване на инвестиционни проекти е 549 669лв. С реализацията на проекта ще бъдат изготвени работни проекти на сгради от образователната и културната инфраструктура, улици и междублокови пространства. Така ще осъществим една от основните си цели – да имаме готови инвестиционни проекти, с които  община Силистра да кандидатства през следващия програмен период 2014-2020 г.
Проведената под егидата на президента Росен Плевнелиев среща в Силистра в присъствието и с участието на представители на европейските комисии бе от изключителна важност. Какво бихте казали по отношение използването на потенциала на р. Дунав – транспортен, икономически, туристически и енергиен?
Президентът Росен Плевнелиев откри на 19.11.2013г. в Силистра дискусия, посветена на общите приоритети на България и Румъния през периода 2014-2020 година. Форумът бе в рамките на Съвета по развитие на регионите и националната инфраструктура към държавния глава и с участието на кметовете на 14 български и румънски дунавски общини, представители на Европейската комисия, на бизнеса и на неправителствения сектор, посланици. Голямата ни мечта е мостът при Силистра – Кълъраш да стане реалност. Новият пътен коридор ще   пренасочи  основни транспортни потоци от вътрешността на страната, Турция и Близкия изток, които имат направление от/към Източна Румъния, Молдова, Украйна, Русия, Естония, Литва, Латвия, Беларус и др.
     С изграждането на моста много от  недостатъците на територията на област Силистра ще се превърнат в предимства, а самият мост-в стимулатор на икономическо развитие.
Д-р Найденов, по какви други проекти, свързани с р. Дунав, работи община Силистра?
За съжаление, потенциалът на р. Дунав не се използва пълноценно. И нашето желание е да променяме това, доколкото е възможно. В момента изпълняваме проект „Чист достъп в трансграничната зона Кълъраш – Силистра“ по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния-България“ 2007-2013 г. По проекта ще се изгради общодостъпна трансгранична връзка между Силистра и Кълъраш посредством изграждане на пристанищен понтон в акваторията на Силистра. Ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация малки пасажерни плавателни средства с електрозадвижване чрез слънчева енергия. Ще се направят предпроектни проучвания за изграждане на две пристанища и 8 понтонни места, соларен паркинг за пътни превозни средства с ел.задвижване.
Винаги сме се стремели да поддържаме добри контакти със съседните румънски общини и заедно да реализираме съвместни проекти. По същата Програма за трансгранично сътрудничество започваме да изпълняваме дейностите по проект „Развитие на пътната инфраструктура в трансграничната зона Росеци, окръг Кълъраш – община Силистра“. Проектът има за цел рехабилитация на път SLS 1081, IV-то класна пътна мрежа, участък от км.0+000 до км. 10+620, с начало при кръстовището на път II – 71 Силистра-Добрич и край – центъра на с.Бабук при кръстовището с път SLS 2087. Общата дължина на участъка е 10,6 км.
Какви са приоритетните проекти и стратегии, залегнали в програмата на община Силистра за следващия програмен период?
Община Силистра има приет Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Силистра за периода 2014-2020г.  на ОПРР 2007-2013г. Благодарение на този план ще имаме възможност да кандидатстваме по ОП „Региони в растеж“ в  следващия програмен период. В интегрирания план за градско възстановяване и развитие са обособени три зони за въздействие. Целта е проектите, които се реализират по ОП „Региони в растеж“, да бъдат съсредоточени в определени зони на града, за да се въздейства целенасочено.
За да бъдем успешни и всичко онова, което реализираме да докосне всеки жител на Общината, не забравяме и малките населени места. За това трябва да използваме всички финансови възможности, за да реализираме обекти в тях. Приключи проектът „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура в община Силистра“ по ОП „Регионално развитие“, чрез който обликът на три училища и пет детски градини бе изцяло обновен.
Стремим да развиваме, не само града, но и всички населени места в община Силистра. Искаме успешната реализация  на проектите да привлече нови инвестиции, да се открият нови работни места и да се подобри социалният живот. Очакваме в близките години да се поздравим с един нов облик на община Силистра, който всички нейни жители заслужават. През 2012 г. община Силистра взе участие в Националната кампания „За чиста околна среда – 2012 г.“. Реализиран е проект в село Срацимир, където е озеленен и благоустроен общински терен, изградена е отдавна желана от населението лятна сцена. По същата кампания бяха реализирани проекти в Силистра, в селата Смилец и с. Професор Иширково. В село Сребърна е изградено футболно игрище. С реализацията на тези проекти се подобри благоустрояването на част от селата и се повиши качеството на социалната среда на населението.

 
 


Няма коментари:

Публикуване на коментар