понеделник, 16 декември 2013 г.

Втори брой на сборника с добри практики „Успешните проекти в област Силистра - 2“


Областен информационен център – Силистра проведе среща с представители на медии на тема „Добрите практики – да ги споделяме заедно!“. Поводът за информационното събитие бе издаването на втори брой на сборника с добри практики „Успешните проекти в област Силистра - 2“. В него са обхванати 22 проекта с европейско финансиране, реализирани на територията на областта. Изпълнени са инвестиции за енергийна ефективност в образователна инфраструктура, осигурени са качествени и надеждни социални услуги за лица от уязвими групи, подобрени са условията на труд и е обновено производственото оборудване във фирми, създадени са условия за личностно и социално развитие на деца и младежи в училищна възраст посредством разнообразни извънкласни и извънучилищни форми. Въпреки, че са финансирани по различни оперативни програми, общото между тях е, че са осъществили успешно една идея, която има положителен ефект върху местните общности.
Към началото на месец декември, по данни от Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН), на територията на област Силистра са сключени 111 договора за безвъзмездна финансова помощ по седемте оперативни програми. Тяхната обща стойност е близо 165 млн.лв. Бенефициентите са 50 – представители на неправителствени организации, общински администрации, образователни институции, бизнес и др. Сборникът се разпространява безплатно и е наличен в Областен информационен център – Силистра на адрес: ул.“Симеон Велики“ №49, сградата на Художетвената галерия (вход към Кукления театър).
 ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Няма коментари:

Публикуване на коментар