петък, 13 декември 2013 г.

На 20 декември - последно за годината заседание на Общински съвет- Силистра

П О К А Н А № 33
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 63, ал. 2, т.1, чл. 64, ал. 1 и чл. 100, ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет-Силистра
СВИКВАМ
заседание на Общински съвет - Силистра
на 20.12.2013 г. ( петък ) от 9,30 часа
в заседателната зала на Общинския съвет при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. ДЗ с вх.№2363: Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община
Силистра.
Вносител: Надежда Бобчева - общински съветник

2. Възражение с Вх.№2455/11.11.2013 г. от д-р Данчо Костадинов против Решение №778 взето по Протокол №31 от 31.10.2013г. на Общински съвет-Силистра за одобряване класирането от проведения конкурс за избиране управител на „ДКЦ-1” ЕООД.
Жалбоподател: д-р Данчо Костадинов - участник в конкурса

3. ДЗ с вх.№2551: Връщане на Решение № 851, взето с Протокол № 32 от 28.11.2013г. на Общински съвет-Силистра, относно „Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Дръстър” към Община Силистра”.

4. ДЗ с вх.№2552: Връщане на Решение № 853, взето с Протокол № 32 от 28.11.2013г. на Общински съвет-Силистра, относно „Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Общински пазари” към Община Силистра”. 

5. ДЗ с вх.№2553: Връщане на Решение № 852, взето с Протокол № 32 от 28.11.2013г. на Общински съвет-Силистра, относно „Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Обреди” към Община Силистра”.

6. ДЗ с вх.№2554: Връщане на Решение № 850, взето с Протокол № 32 от 28.11.2013г. на Общински съвет-Силистра, относно „Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Регионално депо за битови отпадъци-Силистра” към Община Силистра”.
Т. 3-6-Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

7. ДЗ с вх.№2509: Избор на комисия за контрол на осн. чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА относно издадени актове на Кмета на Община Силистра.

8. ДЗ с вх.№2510: Избор на комисия по „Оценка и съгласуване на документацията по обществени поръчки към Общински съвет-Силистра”.

9. ДЗ с вх.№2511: Участие на общински съветници като членове във всички комисии към Община Силистра по провеждане на процедури по ЗОП, търгове и разпореждане с общинска собственост.
Т. 7-9 Вносител: Александър Сабанов - общински съветник

10. ДЗ с вх.№2570: Приемане на План за работа на Общински съвет-Силистра за първото шестмесечие на 2014г.
Вносител: Димитър Генов - председател на Общински съвет

11. ДЗ с вх.№2535: Отдаване под аренда на земеделски имоти в землището на с. Айдемир.


12. ДЗ с вх.№2506: Приемане на предложенията за дейността на народните читалища на територията на Община Силистра за 2014 година.

13. ДЗ с вх.№2534: Промяна характера на собствеността на част от имот – публична общинска собственост в с. Поп Кралево.

14. ДЗ с вх.№2556: Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план, за създаване на устройствена основа за изграждане на ново сградно водопроводно отклонение за имот №090010 в землището на с. Главан, Община Силистра.

15. ДЗ с вх.№2557: Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план, за създаване на устройствена основа за изграждане на ново сградно канализационно отклонение за имот №66425.507.331, местност „Орта табия” по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра.

16. ДЗ с вх.№2558: Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване и план схеми за Ел и ВиК мрежи и комуникационен-транспортен план, за създаване на устройствена основа за изграждане на жилищна сграда, автомивка и паркинг за автомобили за ПИ с идентификатор 66425.32.614, местност ,,Карол Втори” по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра.

17. ДЗ с вх.№2566: Предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози по линии от републиканската транспортна схема от квотата на Община Силистра.

18. ДЗ с вх.№2555: Приемане на допълнение и изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Силистра.

19. ДЗ с вх.№2561: Придобиване собствеността на общински жилища, находящи се в жил. кв. „Дръстър” на с. Калипетрово от обитателите им.

20. ДЗ с вх.№2562: Сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в с. Смилец по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията.


21. ДЗ с вх.№2565: Приемане на допълнение и изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци в Община Силистра.

22. ДЗ с вх.№2567: Изменение на Наредбата за организация на движението на територията на община Силистра.

23. ДЗ с вх.№2568: Участие на Община Силистра по публикувана обява на проект „Красива България” през 2014 г.
Т.11-23-Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

24. Изказвания и питания.

В съответствие с чл. 36, т.1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на
заседанието на Общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. Генов

Няма коментари:

Публикуване на коментар