четвъртък, 19 декември 2013 г.

Продължава работата в Областна администрация Силистра по проект на ОПАК

 

18/12/2013

         В Областна администрация Силистра продължава реализацията на проект: „Областна администрация Силистра – по-компетентна и ефективна“. Той е по Договор №ЦА12-22-15 от 16.08.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Неговата продължителност е 12 месеца. Общата цел на проекта е „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Областна администрация Силистра за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им“.


          Кои са извършените до момента дейности?
          1. Проведени са обучения от Института за публична администрация, предназначени за ръководители и експерти в областна администрация. Те са инструмент за професионално развитие и кариера на служителите.
•        Обучения на висши държавни служители. За развитие на  компетентности в областта на стратегическото планиране, целеполагането и обвързването на целите на администрацията с целите на стратегическите документи, висшите  държавни служители в областна администрация Силистра – главен секретар и директори на дирекции се включиха в обучение Стратегически мениджмънт в държавната администрация. С цел формиране на съвременна управленска култура, главният секретар  и директор дирекция АПОФУС се включиха в обучение, свързано с придобиване на знания за повишаване на ефективността и ефикасността на електронното управление, чрез прилагане на нови подходи и решения, базирани на информационните технологии. Обучението е необходимо с цел надграждане на организационната и технологичната среда за работа в условията на Е-правителство.Директорите на дирекции усъвършенстваха знания и умения за етично делово общуване и прилагане на етичните стандарти при вземане на управленски решения. Обучени за деловата етика, директорите ще повишат ефективността на своята работа относно справяне с етични дилеми и морални конфликти в дирекциите. Чрез придобитите знания от обученията  по модулите на ИПА, висшите държавни служители ще усъвършенстват своите стратегически, лидерски и управленски умения в администрацията, което ще доведе до повишаване на техния професионализъм и ефективността в дейността им.
•        Обучения на експерти. Чрез обученията на ИПА се повишиха компетентностите, професионалните умения и квалификацията на експертите в областна администрация Силистра, в сферите на тяхната дейност, както следва:
         Във връзка с промените в нормативната уредба свързана с  управлението на човешките ресурси, експерт и юрисконсулт се включиха в обучение за да повишат знания и професионални компетенции за прилагане на нови методики и модели за планиране на човешките ресурси, базирани на променящата се правна рамка. По програма „Правни аспекти и управление на административната дейност“ юрисконсултите повишиха своите знания по приложението на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и Гражданския процесуален кодекс (ГПК) чрез съответните обучения. По този начин те подобриха професионалната си компетентност за по-ефективно и ефикасно процесуално представителство на областния управител пред органите на съдебната власт и  правно-нормативното осигуряване на дейността на администрацията. Експерти от дирекция АКРРДС - секретар и член на Комисията по жалби, по чл.  7а от Устройствения правилник на областните администрации (УПОА) усъвършенстваха знанията си по АПК и повишиха професионалната си  компетентност в дейността свързана със законосъобразно прилагане на административните норми. Експерт със задължения за работа с лични данни в администрацията, повиши професионалната си компетентност чрез участие в курс за придобиване на знания и опит за работа с лични данни. Обучението допринася за понататъшното актуализиране на вътрешните правила, действащи в администрацията, за работа с лични данни.
        Юрисконсулт, определен със заповед на областния управител да контролира изпълнението на задълженията по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), повиши професионалната си компетентност чрез обучение за прилагане правната рамка и практиките на ЗПУКИ. Експерти участваха в курс за повишаване на знания за етичните норми, за създаване на трайни умения за разпознаване и решаване на етични дилеми и конфликти в собствената дейност. Двама от експертите са служители назначени по Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. Обучението ще им помогне за приобщаването в средата, за разбиране на изискването, че етичните норми и поведение трябва да се спазват и от двете страни - тяхната и тази на колегите.
        Счетоводителите на администрацията се включиха в курсове тясно свързани с новостите в професионалната им дейност - в сферата на счетоводната отчетност и финансовия контрол. Експерти професионално ангажирани с разпореждането на имоти - държавна собственост се включиха в съответното обучение с цел усвояване принципите за управление на публичния ресурс. Експерти професионално ангажирани в процеса по устройство на територията се включиха в съответното обучение за да изградят професионални умения за прилагане на нормативната уредба, за провеждане на иновативна политика по устройство на територията. Двама от експертите са новоназначени служители по национална програма „Старт на кариерата“. Независимо, че са назначени за 8 месеца, те са включени в обученията за да придобият първите си знания и умения в професията, за която са учили. Професионалната си компетентност усъвършенства служителят с функции на системен администратор в администрацията. Чрез дистанционно обучение, експертът усвои най-новите знания по обслужването на компютърната техника и  информационните системи. В края на 2013 г. проведените обучения от ИПА са 15, а получените сертификати – 31.
         2. Започна предвиденото в проекта обучение по английски език с  6–ма представители на администрацията – главен секретар и петима експерти от специализирана администрация. То ще продължи 80 учебни часа и е съобразено с работното време на учащите се. Подлежащите наобучение служители нямат придобито ниво според Общоевропейската референтна рамка на езиците. Обучението има за цел да постави основата по английски език, за да се придобият умения, съответстващи на ниво А1. Учебната програма е за усвояване на езикови познания, свързани с всекидневна лексика, така и на обща лексика, необходима за работа в сферата на публичната администрация. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар