неделя, 22 декември 2013 г.

На Стефановден публично обсъждане на идея за най-добро обемно пространствено решение „Достъпна градска среда чрез реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики” и ул. „Добруджа” в Силистра


Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА:  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  
Във връзка с изпълнението на проект BG161PO001/5-02/2012/004 „Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г.”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие, Община Силистра  отправя покана за обществено обсъждане на идея за най-добро обемно пространствено решение „Достъпна градска среда чрез реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики” и ул. „Добруджа”. Общественото обсъждане ще се проведе на 
27.12.2013 г. (петък) от 10.00 часа в зала 202 (заседателна зала) в общинска администрация  Силистра.             
Ще се радваме да присъствате на предстоящото събитие и да споделите своята гражданска позиция На 20.09.2013 г. Община Силистра обяви открит конкурс за избор за идея за най-добро обемно пространствено решение. За разглеждане, оценка и класиране на участниците, Кметът на Община Силистра в качеството си на Възложител, назначи жури, което включваше трима експерти от Община Силистра и четирима представители от Съюза на архитектите, Камара на архитектите и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране в България. Журито заседава в периода от 19.11.2013 г. до 21.11.2013 г.. С решение на Възложителя от 27.11.2013 г., класираните участници от журито са:
1.      „ЦИКЛОП 21 Р” гр. София;
2.      Обединение „УРБАН ДИЗАЙН” гр. София;
3.      „АРХИТЕКТ ДРУМЕВА” ЕООД гр. Силистра;
С цел осигуряване на прозрачност, информираност и активен диалог между местната власт и гражданите на Силистра,  по време на заседанието на журито, проектните идеи на участниците бяха публикувани в сайта на Община Силистра и профила на Областен информационен център във Фейсбук, с възможност всички заинтересовани граждани да гласуват за най-доброто предложение. Резултатите от гласуването са следните:
1.      „ЦИКЛОП 21 Р” гр. София – 45%;
2.      Обединение „УРБАН ДИЗАЙН” гр. София – 30 %;
3.      „АРХИТЕКТ ДРУМЕВА” ЕООД гр. Силистра – 25 %;
Съгласно чл. 51, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране на Министерски съвет, Възложителят може да организира изложба на конкурсните проекти за оповестяване на резултатите. Основната цел на настоящото публично обсъждане е да се получат мнения и коментари за предложената идея, които ще бъдат взети под внимание по време на  провеждането на процедурата по договаряне без обявление с класирания на първо място участник. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар