петък, 11 януари 2013 г.

В Силистра разширяват дейността на Центъра за превенция срещу домашно насилие


От 03.12.2012 г. стартира проект «Разширяване и надграждане дейността на Център за консултиране и превенция на домашно насилие, чрез мобилна услуга в общините Ситово и Кайнарджа», финансиран от държавния бюджет на Република България, чрез Министерството на правосъдието. Проектът се реализира от Женско сдружение «Екатерина Каравелова» - Силистра в партньорство с общините Кайнарджа и Ситово.
Срокът на реализация на проекта е едногодишен (03.12.2012 – 02.12.2013г.), а осигуреното максимално финансиране е в размер на 28000 лв. Целите, заложении в проекта са насочени към:  Превенция и борба с домашното насилие в съответствие с  нормативната база на Република България – Закон за защита от домашно насилие (ЗЗДН), Закон за закрила на детето и др. свързани правни норми. Разширяване и надграждане на дейността на създадения през 2011 г. Център за консултиране и превенция на домашното насилие в община Силистра, чрез разкриване на изнесени приемни на общините Ситово и Кайнарджа.
  Целеви групи:  Лица, пострадали от домашно насилие (насочени от МВР, Прокуратура, Д”СП” и др. към програмите за възстановяване, в съответствие с чл.5, ал.1, т.6 от ЗЗДН) от общините Силистра, Ситово и  Кайнарджа. Извършители на насилие (насочени от Съд, МВР, Прокуратура, Д”СП” и др. институции за включване в специализирани програми, в съответствие с чл.5, ал.1, т.5 от ЗЗДН) от общините Силистра,  Ситово и  Кайнарджа. Самозаявили се клиенти от общините Силистра, Ситово и  Кайнарджа – извършители или жертви на домашно насилие. Социални парнтьори – представители на Дирекция социално подпомагане, съдии, прокурори, кметове на населени места, преподаватели, НПО
Основни дейности за постигане на целитеСъздаване на изнесени приемни в общините Ситово и Кайнарджа на Центъра за консултиране и превенция на домашното насилие. Предоставяне на психологическа, социална и правна подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие от общините Силистра, Ситово и Кайнарджа от мобилни екипи от специалисти. Преодоляване на рецидивите от страна на извършителите на домашното насилие, чрез включването им в специализирани програми (програма за психологическо консултиране и терапия, програма за фамилно консултиране, програма за социална работа, програма за юридическо консултиране). Провеждане на обучителни семинари с представители на социалните партньори при прилагане на ЗЗДН (поделения на  Дирекция Социално подпомагане, полиция, кметове на населени места, учители) в общините Ситово и Кайнарджа. Провеждане на обучителен семинар с представители на съдилищата и прокуратура на територията на област Силистра, във връзка с прилагане на ЗЗДН, междуинституционално взаимодействие и партньорства с НПО. Изработване на наръчници за обучение и практически пособия за специалисти, които работят по случаи на домашно насилие. Дейности по информираност и публичност
  Резултатите, които ЖС „Екатерина Каравелова” очаква с реализацията на проекта са насочени към: Подобряване качеството на живот на уязвимите групи в общините Силистра, Ситово и Кайнарджа – лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие, чрез предоставяне на психологическа, социална и правна подкрепа, съотносима към критериите и стандартите на нормативна база за социално включване, равнопоставеност и антидискриминация. Създаване на предпоставки за превенция на социалното изключване на лица, пострадали от домашно насилие и извършители на домашно насилие и преодоляване на последиците от това в общините Силистра, Ситово и Кайнарджа, чрез прилагане и мултиплициране на добри практики за устойчиво развитие на услуги в общността. Създаване на условия за успешна реинтеграция на рискови групи в общността, отчитайки индивидуалните им потребности. Утвърждаване на съществуващите и изграждане на нови между-институционални партньорства за ефективно прилагане на ЗЗДН.Няма коментари:

Публикуване на коментар