петък, 25 януари 2013 г.

Заседание на Общински съвет - Силистра на 31.01.2013 г. - дневен ред


           Заседание на Общински съвет - Силистра на 31.01.2013 г. ( четвъртък ) от 9,30 часа
в заседателната зала на Общинския съвет при следния Д Н Е В Е Н Р Е Д:
          1. Отмяна на Решение № 426 от Протокол № 19/20.12.2012 г., по
докладна записка „Придобиване собствеността на общински жилища,
находящи се в кв. „Каро” на с. Калипетрово от обитателите им.”, след
Заповед № АК-02-1/04.01.2012 г. на областния управител на област
Силистра.
Вносител: д-р Мария Димитрова - председател на ОбС- Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
          2. Придобиване собствеността на общински жилища, находящи
се в кв. „Каро” на с. Калипетрово от обитателите им.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
       3. Промяна в устава и конвенцията взети с решение № 1746 на
Общински съвет гр.Силистра, взето на заседание с протокол №
52/28.07.2011 относно „Учредяване на сдружение за трансгранично
сътрудничество между Община Силистра и Община Медждия –
Република Румъния”.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: РМСПП
      4. Произнасяне по постъпило възражение от д-р Вилияна
Цончева, участник в конкурс за избор на управител на „ДКЦ-1-
Силистра” ЕООД, след разглеждането му от Временна комисия.
Вносител: д-р Мария Димитрова - председател на ОбС- Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
      5. Приемане на План-сметка за определяне на разходите по чл.
66, ал. 1 на ЗМДТ за 2013 г. в Община Силистра.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
      6. Предприемане на спешна мярка за пряко възлагане на
автобусен превоз по линии от републиканската транспортна схема от
квотата на Община Силистра.
Вносител: Ивелин Лозев – за кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: УТ, ИИП
7. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общинско предприятие „Жилфонд” към Община
Силистра и одобряване на структурата и числения състав на
предприятието.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
         8. Приемане на Програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост в Община Силистра през 2013 г.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
         9. Приемане на План за действие на Община Силистра за
подкрепа на интеграционните политики за периода 2012 – 2014г.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ЗСПДМС, Образование
       10. Приемане на Годишен план за одитната дейност на звено
„Вътрешен одит” при Община Силистра за периода от 01.01.2013г. до
31.12.2013 г.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
       11. Създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за
младежта.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ЗСПДМС
      12. Приемане на Общински план за младежта.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ЗСПДМС
      13. Отчет за работата и дейността на Общински съвет-
Силистра и комисиите към него за периода юли 2012 г. - декември
2012 г.
Вносител: д-р Мария Димитрова - председател на ОбС- Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
     14. Отчет за изпълнението на актовете приети от Общински
съвет-Силистра за периода 01.07.2012 - 31.12.2012г.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
    15. Допълнение към Решение № 424 на Общински съвет-
Силистра, взето с Протокол № 19 от 20.12.2012 г. за участие на
Община Силистра с проектно предложение по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Живот в общността”, Компонент 2 –
Социални услуги за лица с физически увреждания, психични
разстройства и умствена изостаналост, чакащи настаняване в
специализирана институция, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.13.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС, РМСПП
      16. Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот –
частна общинска собственост /Агенция по вписванията/.
Вносител: Денка Михайлова - за кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
      17. Отдаване под аренда на лозя в землището на с. Айдемир.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
     18. Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин /с.
Българка/.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
     19. Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с.
Айдемир.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
     20. Разпореждане със земеделска земя – частна общинска
собственост в землището на с. Сърпово.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
     21. Изразяване на мотивирано мнение по исканото опрощаване
на дължими държавни вземания от Станко Великов Стоянов с ЕГН
4607235686, живущ в гр.Силистра, ул.”Генерал Попов” № 22.
Вносител: Константин Стоилов – председател на ПК по Местно
самоуправление
Резолиран до ПК: МС
     22. Одобряване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ
№ 00895.126.313 по КК и КР на с. Айдемир, Община Силистра.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: УТ
     23. Изработване на ПУП – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура за ПИ № 00895.507.1016 по КК и КР на
с. Айдемир, местност „Деленки-юг”.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: УТ
    24. Изказвания и питания.


Няма коментари:

Публикуване на коментар