сряда, 16 януари 2013 г.

Програма достъп до информация и "ядреният" референдумНа 16 януари 2013 г. ПДИ получи отговор от Народното събрание на заявлението си за достъп до информация относно съдържанието на трите задължителни оценки за ядрена централа, която е предмет на въпроса на референдума: исканата информация не е създавана и не се съхранява в 41-то Народно събрание. Остават 5 дни до крайния законов срок за министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Народното събрание да отговорят на същото заявление. На 7 януари 2013 г. ПДИ подаде до Народното събрание (НС) и до министъра на енергетиката, икономиката и туризма (МИЕТ) заявление за достъп до информация - къде е публикувана в интернет и къде е предоставена на хартиен носител документацията, която е предназначена за да си съставят гражданите мнение за упражняване правото на вот по въпроса от референдума.

Според чл.45 от Закона за безопасното използване на ядрената енергия, преди вземането на решение за ядрена централа министърът трябва да подготви оценки на ядрената безопасност, социално-икономическия ефект от централата и управлението на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци. След като НС предостави на гражданите властта да вземат решение за или против ядрена енергетика чрез ядрена централа, то именно на гражданите следва да се предоставят трите оценки (ако са изготвени).

Съгласно ратифицираната от България Орхуска конвенция, гражданите имат право на достъп до информация и на участие в процеса на вземането на решения по екологични въпроси, които вървят ръка за ръка. Поискахме да ни предоставят и самата документация по трите оценки на електронен носител. Срокът за отговор съгласно чл.28 от ЗДОИ е възможно най-скоро, но не по-късно от 21 януари 2013 г. Предвид обстоятелството, че референдумът ще се проведе на 27 януари, очакваме отговор максимално бързо.  Съществена част от документацията за "Белене" е недостъпна от 2004 г. досега - Александър Кашъмов, 02.01.2013, mediapool.bg. Повече за непрозрачността и правните аспекти на проекта АЕЦ „Белене": http://www.aip-bg.org/publicdebate/АЕЦ_Белене/202312/
В исторически аспект проектът за изграждане на ядрена централа на площадката край гр.Белене се състои от следните основни етапи: 1. На 20.03.1981 г. Министерският съвет утвърждава площадка за изграждане на втора атомна електроцентрала в България на р.Дунав, източно от гр.Белене. През същата година започна подготовката и инженерното усвояване на площадката за строителството на АЕЦ "Белене"; 2. Сразпореждане № 5 от 19.04.1988 г. Министерският съвет включва АЕЦ "Белене" в списъка на основните енергийни обекти, с пусков срок 1992 г. - І блок и 1994 г. - ІІ блок; 3. Изграждането на основните подобекти на АЕЦ "Белене" продължава до 1990 г., когато е преустановено (с протокол на комисията по заповед № Р-14 от 15.02.1992 г. на МС и с протокола от 26.02.1992 г. на контактната група под председателството на председателя на Народното събрание); 4. С решение № 106 от 17.05.1990 г. Бюрото на Министерския съвет разпореди да бъде ограничено строителството на АЕЦ "Белене"; срешение № 288 от 28.08.1991 г. Министерският съвет спря изграждането на АЕЦ "Белене" и разпореди Комитетът по енергетика да организира проучване с технико-икономическа обосновка за изграждане на парогазова централа на площадката на АЕЦ "Белене"; 5. С т.1 и т.2 на решенията по т.14 на протокол № 12 от 06.02.1992 г. Министерският съвет прекрати изграждането на ядрения реактор на обекта в Белене и разпореди на Комитета по енергетика да извърши действията по РМС № 288 от 1991 г. за преодоляване на проблемите, произтичащи от спирането на изграждането на АЕЦ-Белене и да подготви проект за използване на металния корпус на ядрения реактор, закупен от Чехословакия; 6. С решение № 853 от 20.12.2002 г. Министерският съвет отмени решение № 288 от 1991 г., с което бе спряно строителството на АЕЦ "Белене" и така на практика подкрепи идеята необходимата за енергийния баланс на България нова ядрена мощност да бъде изградена на площадката на спряното през 1991 г. (РшМС № 288 от 1991 г.) и прекратено през 1992 г. (решенията по т.14 на протокол № 12 от 06.02.1992 г. на МС) строителство на АЕЦ "Белене". С последното от цитираните по-горе решения (РшМС № 853 от 20.12.2002 г.) Министерският съвет задължава министъра на енергетиката и енергийните ресурси да организира изготвянето на: - оценка на ядрената безопасност и радиационната защита; - оценка на въздействието върху околната среда и физическата защита; - оценка на социално-икономическото значение от изграждането на ядрена централа и оценка на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво и тяхното управление при изграждането на ядрена централа на площадката на АЕЦ "Белене". В едномесечен срок от изготвянето на тези оценки Министерския съвет задължава министъра на енергетиката да представи в доклад за извършената работа (т.3 от решението). На електронната страница на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси се намира материал, наименован "Изграждане на АЕЦ на площадка Белене" (http://www.doe.bg/download/belene/belene3.pdf, недостъпен понастоящем - септември 2009 г.), който започва с раздел "График и статус на изпълнение на Решение № 853 от 20.12.2002 г. на Министерския съвет". В него е посочено, че РшМС № 853 от 2002 г. ще бъде последвано от 41 процедурни стъпки, последната от които е наименована "Решение на МС по чл. 45, ал. 1 от ЗБИЯЕ". 7. На 28.04.2004 г. Консултативният съвет при Министър-председателя обсъжда проекта за доклад на министър Милко Ковачев до Министерския съвет "относно предложение по чл. 45 от ЗБИЯЕ и за по-нататъшните действия по проекта АЕЦ-Белене" и предлага приемане на решението по принцип за изграждане на АЕЦ "Белене" да бъде допълнено в кратък срок. На 29.04.2004 г. Министерския съвет решава да даде съгласие за изграждане на ядрена централа АЕЦ "Белене", без да оповести съдържанието на решението. 
          С две заявления за достъп до информация - до МЕЕР и МС, Петър Пенчев, заместник председател на Екогласност, секция Монтана иска решението на МС за изграждане на АЕЦ Белене, съгласно чл. 45 ал. 1 от ЗБИЯЕ. Главният секретар на МЕЕР г-н Славчо Христов заявява писмено, че такова решение не е взимано. На 13.05.2004 г. Петър Пенчев получава лично от МС Протокол № 17 от заседанието на МС от 29.04.2004 в отговор на заявлението си. В точка 2 от Протокола се съдържа решението за изграждане на АЕЦ "Белене". 8. Петър Пенчев обжалва решението на МС от 29.04.2004 г. пред Върховен административен съд (ВАС). През ноември 2004 година мненията на тричленния състав се разделиха по въпроса дали делото подлежи на разглеждане от съда или не. Според двама от съдиите правителственото решение имало само подготвителен характер и е необжалваемо, а според председателя Еленков то е окончателно и гражданите имат право да го обжалват. С частна жалба Петър Пенчев чрез адвоката си Александър Кашъмов от ПДИ обжалва прекратителното определение на тричленния състав на ВАС. С Определение от 17.01.2005 г. петчленен състав на ВАС разпореди въпроса за законноста на Решението за изграждане на АЕЦ "Белене" да бъде решен по същество от тричленен състав. Петчленният състав уточни, че законът не предвижда акт на МС за изграждане на АЕЦ, който да има предварителен характер. Според него по делото има данни, че процедурата е стартирала още през 2002г. по решение на правителството. На 29.09.2009 г. бе проведена кръгла маса „Бъдещето на АЕЦ „Белене”, организирана от Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм към Народното събрание. В кръглата маса участваха представители на неправителствени организации и на изпълнителната власт, политици, медии и експерти в областта на ядрената енергетика.  Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на Програма Достъп до Информация, изтъкна пред участниците, че продължава да е проблем  обществената информираност относно изграждането на ядрената централа, което е въпрос с широк обществен отзвук и от национално значение. Изказването на Александър Кашъмов може да видите тук.  Презентациите на някои от участниците, както и стенограмата от кръглата маса са публикувани на страницата на Народното събрание 
        Документи: Отговор на Министерски съвет по заявлението на Петър Пенчев за достъп до решението за изграждане на АЕЦ Белене, съгласно чл. 45 ал. 1 от ЗБИЯЕ ; - Протокол № 37 От извънредното заседание на Консултативния съвет за АЕЦ „БЕЛЕНЕ", съгласно заповед № Р-43 на Министър-председателя на Министерския съвет на Република България, състояло се на 28.04.2004 год.; - Протокол от заседание на ВАС - 3 чл. състав от 15.11.2004 г.; - Частна жалба пред ВАС 5-чл. състав на Петър Пенчев срещу определението на ВАС, 3-чл. състав за прекратяване на делото. 
        Публикации:  АЕЦ "Белене" погълнала над 840 млн. лв. за 4 г., в-к "24 часа", 20 юли 2009 г.; Златната АЕЦ "Белене", автор Светлана Ненова, в-к "Дневник", 15 юли 2009 г.; Хронология и движение на цената на проекта, Графика на в-к "Дневник", публикувана 15 юли 2009 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар